KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

HAYVANCýLýðýN BAþKENT KARS…

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         HAYVANCýLýðýN BAþKENT KARS…
Hayvancýlýðýn baþkenti Kars…
 
Ýstediðiniz büyükbaþ, küçükbaþ hayvaný bulmanýz ve almanýz mümkün.
 
Ancak, hayvan yetiþtiricileri bu aralar dertli mi dertli.
 
Para etmeyen hayvanlarýnýn üstüne, bir de kýþ mevsimi ortalarýnda ot ve samanýn olmamasý, onlar için sýkýntýlarýn en büyüðüydü.
 
Hafta içerisinde hayvan pazarýnda küçük izlenimlerim oldu.
 
Sýký pazarlýklarýn yapýldýðý ve ara bulucu insanlarýn devreye girmesiyle, hayvanýn üç aþaðý beþ yukarý satýlmasý ise görülmeye deðer tespitlerimdi.
 
Onca zahmetler aþýlarak, büyütülüp beslenen büyük ve küçükbaþ hayvanýn, istenen fiyattan aþaðý satýlmasý üreticiyi ve besiciyi periþan ettiði muhakkaktý…
 
O güzelim tosunlara, koçlara bakarken hayvan üreticisinin haline bakýp üzülmemek elde deðildi.
 
Nasýl olurdu da kocaman bir boða gerçek fiyatýnýn altýnda satýlýrdý?
 
Mazot yakmýyorlardý ama tonlarca yem ve saman yedikleri kaçýnýlmazdý.
 
Bakmaya kýyamadýðýnýz, güzelim hayvanlarý izlerken, üretici ile besiciyi de düþündüm…
 
Diðer illere yüzlerce binlerce hayvan sevkiyatýnýn olduðunu daha önceleri gözlemlemiþtim.
 
Baþka illerden gelen tüccarlar, üreticinin elinden hayvanýný ucuz ve uzun vadeli alýp götürüyordu.
 
Ödenmesi gereken parasý ise baþka bir bahara kalýyordu.
 
Bir þeylerin eksikliðini hissettim…
 
O halde eksiklik neydi?
 
Bana göre eksiklik þuydu…
 
Gerçek pazarýn olmayýþýydý.
 
Bölgemizde organize bir çalýþma yoktu.
 
Besi bölgesinin olmayýþý yöremizde büyük bir kayýptý.
 
Hayvanýn eti, sütü kadar kýymetli deðildi!
 
Hayvansal ürünleri sektöre dönüþtürebilecek bir çalýþmaya ya fýrsat yoktu.
 
Ya da böyle bir imkan bu bölgeye tanýnmamýþtý.
 
Et kombinasýnýn olmasý belki de kanayan yaraya biraz olsun derman olabilirdi.
 
Böyle bir faaliyetin ancak Kars ve yöresinde gerçekleþmiþ olmasý lazýmdý.
 
Örneðin, büyük baþ hayvanlarýn,
 
Kesilen etleri paketlenerek yurt içi ve yurt dýþýna sevkiyatý gerçekleþtirilebilirdi…
 
Baþ,
 
Ense,
 
Sýrt,
 
Omuz, kürek,
 
Göðüs,
 
Böðür, bacak,
 
Kýyma et…
 
Hatta hazýr dondurulmuþ ve paketlenmiþ dönerler, ýzgaralýklar vb…
 
Çok iyi bir tanýtým ve reklamla,
 
Kars Kombinalarýn da paketlenerek komþu ülkelere ve uzak doðu ülkelerine ihracatý mümkün olabileceði,
 
Bütün bu ürünlerin zamanýnda ve istenilen tarihte yerlerine ulaþmasý, lojistlik destekle daðýtým yapýlmasý, büyük yatýrýmlara dönüþmesi saðlanabilirdi.
 
Aksi halde,
 
Büyük tüccarýn yolunu gözlemek,
 
Bilek koparacak pazarlýklarla bir yere varmak,
 
“Hayvanýn mý var, derdin var…”
 
Dememek için,
 
Gerçek pazarý bulup yakalayabilmek,
 
Organize olmak,
 
Kooperatifleþmeyi önemsemek,
 
Ve “Besi Bölgesini” ivedilikle hayata geçirmek gerekmekteydi…
 
Çözüm ise,
 
Hayvan üreticilerinin bir araya gelip,
 
Büyük ortaklýklarla ve güçlü sermaye ile “Özel Kombinalarýn” kurulmasýyla mümkün olacaðý gerçeði vardýr…
 
Bütün bunlarýn bir araya gelmesiyle, Karslý hayvan yetiþtiricilerinin kalkýnmasýna katký saðlayacaðý ise kaçýnýlmazdýr.
 
Var mýsýnýz, böyle düþünüp, planlayýp denemeye?
 
Yeniden görüþmek üzere
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4331 Defa Okundu
2013-04-13

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARYýlmaz Mehmetoðullarýndan 2013-04-17
Katýlýyorum ve Alkýþlýyorum

Kars hayvancýlýkta Türkiye de bir markadýr. Hayvancýlýðýn yeniden þaha kalkmasý siz gibi düþünürlerin ve memleket sevdalýsý insanlarýn sayesinde gerçekleþecektir. Muhabettle ismail bey

Fevzi Kayseri 2013-04-17
Gayet mantýklý düþünce

Bence yazýnýz çok güzel. Karsýn kalkýnmasýda hayvancýlkla olacaktýr. Dede baba mesleðini bir anda silip atmak mümkün deðildir.

Nedim 2013-04-17
Ýnþallah kuraklýk olmaz

Ýsmail bey hakikaten konu çok güzel. hayvancýlýk baþlý baþýna zor bir sanattýr. bence de kooperatifleþme durumu kurtarýr gibi düþünüyorum. Ýnþallah bu yýl kuraklýk olmazda besicinin ve köylünün yüzü de güler.

musa yýlmaz 2013-04-16
yazý üzerine

ismail bey öncelikle saygýlarýmý sunuyorum...yazýnýzý büyük bir dikkatle okudum..bu ve bundan önceki yazýlarýnýzda üretimin kapitalleþmesi üzerine yorumlar yapýyorsunuz...böylece asýl sorun gözden kaçmýþ oluyor...asýl sorun sizin bahsettiðiniz þekilde hayvancýlýðýn pazarlanamama sorunu deðildir.çünkü iyi biliyorsunuz sizin önerdiðiniz þekilde bir birliktelik yapýlýrsa(kooperatifleþme ve özel kombina demiþsiniz buna)dahi burada asýl kazancý sermayeyi koyan kazanacak benim köylüm her zamanki gibi avucunu yalayacak..yani kesimhanenin karsta olmasýyla kayseride olmasý arasýnda çokta fark olmayacak..benim naçizane gözlemim þu þekilde..1-köylümüz þark kurnazlýðý yaptý..dünya bankasý fonundan beleþ para almaya baþlayýnca ekimi durdurdu.(van ilinde van gölünün 5 katý tarla kaydettirilip devlet tarafýndan para ödendiðini yakýn zamanda haberlerde izledik) bu þark kurnazlýðý sonunda köylü emek vermeden para sahibi olunca tarla ekmedi...saman arpa ve buðday fiyatýný geçti...öldürenin suçu varda ölenin yokmu meselesi yani..2-devlet piyasa mantýðýyla hareket etti ve bu türkiyenin üretimini bitirdi.akp dönemindeki sanal büyüme malum..kazandýðýndan daha çok borcu olan memleketim insanýnýn alým gücünün fazla olmasý için(ki buda koca bir yalandýr) devlet iç piyasadaki yerli üretim malýn fiyatýný aþaðý çekmek için sürekli dýþ alým yaptý..anguslarý mercedesleri gördük hamdolsun...saman dahi dýþardan alýnýr oldu...bir devletin büyüklüðü içeride ucuza mal satýlmasýyla olmaz.üretimin büyüklüðüyle olur.üretirseniz muhtaç olmazsýnýz..þimdi devlet buzaðý parasý veriyor.allahtan bir inek 15-20 buzaðý doðurmuyor yoksa benim muhteþem köylüm matematik dehalarý yetiþtirebilirdi.üslubum alaycý gelebilir ama inanýn niyetim alay etmek deðil.benim güzel köylüm yine gider bu hükümete oy verir..þimdi sattýðýndan daha aþaðýya hayvanýný satarda bizde ucuza et yemiþ oluruz.kars milletvekilleride memlekete yatýrým yapmaz amerikaya icazet almaya gider sizde son dakika haberi yaparsýnýz.okur eðleniriz burada..

Nazire Alyans 2013-04-15
Allah sizlerin eksikliðini vermesin.

ismail bey sen doðu için büyük bir þanssýn. tabi anlayana. sizin gibi deðerli üstatlarýn nesliþ tükeniyor. Allah sana ve memleketini düþünen deðerlere uzun uzun ömür versin. yazýn maþallah denecek kadar güzeldi.

Tülay Gazimagosa KIBRIS 2013-04-14
BENÝM ARKADAÞIM EN GÜZELÝNÝ DÜÞÜNÜP YAZAR

Oy oy benim memleket sevdalýsý arkadaþým. Seninle gurur duyuyorum. Ne güzel düþüncelerin var. Sevgilerimle caným arkadaþým.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır