KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

YOKSULA PARA TEORSNDEN BAHSETMEK..

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         YOKSULA PARA TEORSNDEN BAHSETMEK..
Yoksula para teorisinden bahsetmek..
 
Gazetelerin manþetlerine baktým,
 
Gerçek istatistik budur dediðim tek haber vardý.
 
“Gelir daðýlýmý çok adaletsiz…
 
Fakir ayakkabý, zengin araç peþinde.”
 
Baþlýk aynen böyle!
 
Haberi okumaya devam ediyorum.
 
En yoksul 3 milyon 761 bin aile yýlda bir kez ayakkabý alýrken,
 
Ayný sayýdaki zengin aile yýlda 7 ayakkabý alýyor.
 
Yoksulun aldýðý araba sayýsý yalnýzca 377 olurken,
 
Zenginler 651 bin 144 araba alýyor.
 
Ve ardýndan ara baþlýk…
 
Barýnma zorluyor:
 
Türkiye’de en yoksul kesimi, gýda, barýnma ve yakýt masrafý zorlarken,
 
Yüksek gelir gruplarý gýda yanýnda,
 
Araç alýmýna, kiraya, restoran ve cafelere kaynak ayýrabiliyor.
 
Zengin için gýda ile araç neredeyse ayný.
 
Bu gerçek bir istatistik!
 
Ülkemizde ki milli gelirinin kiþi baþýna 10 bin dolar olduðu uzmanlarca defalarca açýklanan söylemlerdir.
 
Oysaki ortada ki 10 bin dolardan ve milli gelirden yararlanan gece kondu sakinini gösteren bir uzmana rastlayamazsýnýz…
 
Her þey yolunda, ekonomi rayýnda, seyrine devam ediyor denildi.
 
Peki sormak lazým gelir ki,
 
Yýlda bir kez ayaðýna kýt imkanlarla ayakkabý alan vatandaþ rayýnda giden ekonomimize dahil midir?
 
Burasý çok mühim!
 
Ve düþünülmesi gereken konulardýr.
 
Ýþ dünyasý vatandaþýn elin de, avucunda, dibinde, köþesinde ne varsa hepsini almaya talip!
 
Öylesine cazip kampanyalar hazýrlanýp piyasaya sunuluyor ki,
 
Bütün serveti iki altýn bilezik olan kadýnlarýmýz, kaptýrýveriyor kapitalist düzene baba yadigarý altýnlarýný…
 
Derin dondurucu; derken,
 
HD kalitesinde plazma ekran,
 
Sonra o ekranda izleyiveriyor bir araba için atlatýlan kýrk taklalarý!
 
Ekonomimiz vatandaþýn dar günümün dayaðý dediði, dipte, zulasýnda ki altýnlarýnýn gün yüzüne çýkmasýyla seyrine kaldýðý yerden devam ediyor.
 
Yani þaha kalkýyor...
 
Halkýmýz, ekranlarda gösterilen borsa haberlerinden ve TEFE TÜFE’den, zikzaklý çizgilerden pek anlamaz…
 
Vatandaþ, kendi eline geçecek, geçimini saðlayacak paranýn ne kadar olduðunu bilmek ister.
 
Grafikler umurlarýnda deðildir.
 
Sözüm ekonomiye yön veren, paramýzý kýr at gibi þahlandýran uzmanlara;
 
Günlükçü, yevmiye usulü çalýþan bir iþçiye, ekonomik büyüme ve kalkýnmadan veyahut para teorisinden bahsederseniz,
 
Size yanýtý þu olur:
 
Keþke o bahsettiðin paradan bende olsa da, susman için ne kadar gerekiyorsa sana versem, yeter ki sussan!
 
Yeniden görüþmek üzere
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4019 Defa Okundu
2013-04-28

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARYýldýz 2013-04-30
Gerçeðin ta kendisi

Sadece ve sadece gerçekler bu yazýda. Yazar kardeþime sevgiler.

Emine Doðan (Ýstanbul) 2013-04-30
Çok þükür

hamdolsun ayaktayýz.para pul el kiri diye diye ömürümüz bitiverdi.

Haluk 2013-04-29
daha ne olsun*

Çok þükür kýt kanaat geçiniyoruz.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır