KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

VZYONDA K GERçEK KESTLER GöRMEK…

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         VZYONDA K GERçEK KESTLER GöRMEK…
Vizyonda ki gerçek kesitleri görmek…
 
Kalabalýða haykýran gür bir ses…
 
Ýþ istiyor musunuz ?
 
Eveeeet !
 
Aþ istiyor musunuuuz?
 
Eveeeet!
 
O halde düþün peþime !
 
Bunun gibi halka yöneltilen birçok miting sorularý ve vaatler, eski siyasilerin sýkça kullandýklarý klasik deðimlerdi…
 
Kýrk yýldýr iþ ve aþ üzerine ülke insanýmýzýn duygularý sömürüldü oylarý alýndý…
 
Orta yerde ne iþ vardý, nede aþ…
 
Günümüz Türkiye’sine dönecek olur isek siyasi parti baþkanlarý aþ’tan, özelliklede iþ’ten bahsetmekten kaçýnýr olmuþlardýr...
 
Vaat bile olsa dillendiren lidere rastlayamazsýnýz…
 
Ýnsanlarýmýz ve memurlarýmýz kýt kanaat geçinmeye,
 
Ýþçilerimiz ise yýllarca Avrupa standartlarýnýn altýnda çalýþtýrýlmaya devam edildi.
 
Yüzlerce üniversite mezunlarý geçmiþte ve günümüzde mandalina, çarliston biber satarken, gazetelerin manþet haberlerine konu oldu…
 
Yýllarca bu manzaralarý yaþadýk.
 
Þimdi durum nedir?
 
Ýþçi sýnýfý ve memur, maaþlarýna yapýlan sembolük zamlara tepkili…
 
Emekli ise üç kuruþluk artýþ ile oyalanmaya çalýþýlýyor.
 
Vatandaþ kýrk yýllýk aþ ve iþ muhabbeti gibi oyalanýp duruyor.
 
Geçen gün adamýn birisiyle beþ on dakika ayaküstü muhabbet yaptýk.
 
Ekonomik yönden ve fiziki olarak çökmüþ vaziyetteydi.
 
Nerde çalýþýyorsun, diye sordum…
 
A, b, c, d bank dedi…
 
Þaþýrdým…
 
Anlamadým…
 
Anlamayacak ne var dedi…
 
Aldýðým maaþ hep bu bankalara gidiyor.
 
Yani ben o bankalarýn elemanýyým…
 
Baþka yerde çalýþýyorum ama maaþý ben deðil, onlar alýyor…
 
Yani sizin anlayacaðýnýz “kredi” olayý…
 
Ulan dedim kendi kendime, ülke insaný ne hale geldi.
 
Kamu da çalýþan ne kadar memur, iþçi, emekli, her kim var ise hep bankalara borçlular.
 
Hiç borcu olmayan kredi kartýna borçlu…
 
Ekonomik olarak çok mesudum, çok mutluyum diyen kamu personelinin anlýndan öpmek ve mükafatlandýrmak lazým diye düþündüm…
 
Þunu da düþündüm!
 
IMF ye olan borç bitti…
 
Öyle de denildi…
 
Peki vatandaþýn bankalara biriken yýðýnla borcu ne olacak?
 
Ýþte burasý da oldukça düþündürücü…
 
Hayat þartlarý olduðundan daha da güç ve de çetin…
 
Yalnýz þapkamýzý orta yere koyup düþünmeliyiz…
 
Geriye kalan ömrümüzü þans oyunlarýna vererek mi yaþayacaðýz?
 
Ya da TV dizilerinin holding patronlarýný izleyerek ve avunarak mý geçireceðiz?
 
Öylede olmaz ki…
 
Vizyonda ki gerçek kesitleri görüp ve özümüze dönerek, kendimize gelmemiz lazým.
 
Çok zor deðil…
 
Sadece vicdanýmýzý yoklayalým yeter…
 
Siyasilerin vicdaný kendilerine, bizim vicdanýmýz ise herkese yeter…
 
Yeniden görüþmek üzere
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 6303 Defa Okundu
2013-05-16

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARMustafa 2013-05-19
baþka ne diyeyim helal olsun

benim içimde biriktirdiðim dýþa atamadýklarýmý ele almýþsýn ya helal olsun ismail bey saygýlarýmla

Emine Güleç Vazirköprü 2013-05-18
Evet hepsi doðru

ülke gerçekleri dedikleri herhalde bu yazdýklarýnýz olmalý

ÇAÐLAR 2013-05-17
kutlarým seni

GÖNLÜME GÖRE YAZMIÞSIN HELAL OLSUN SANA BÜYÜK YAZAR

Tülay Kýbrýs 2013-05-17
Seni kutlarým arkadaþým.

Ýnanýlmaz güzel bir yazý. Kutlarým seni ismail.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır