KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BRNC KAPý KüTüPHANE KAPýSý…

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         BRNC KAPý KüTüPHANE KAPýSý…

 Birinci kapý kütüphane kapýsý…

Ýkincisi falcý,

Sizce en çok kalabalýk olan kapý hangisidir?

Ýnanmanýzý isterim ki, bu toplum, hepimizi yanýltýr.

Çünkü okumayý alýþkanlýk haline getirmeyen, tembel ve taklitçi insanlar ordusuyuz.

Beþ on yýl önce,  herkesin “kitap okumayý, tiyatro izlemeyi çok severim” dediði o yýllarý hatýrlamanýzý isterim.

Ömür hayatýnda iki büyük yazarýn ismini bilmeyenler, maalesef bu tür deðimleri yýllarca aðýz aksesuarý olarak kullandýlar.

Ülkemiz geneline baktýðýmýzda, 35 milyon yetiþkin ve akli salim insan oluðunu görmekteyiz.

Bunun haricinde ise 5 milyon üniversite öðrencisiyle okumayan bir toplum!

Bu durum gazetede de, kitapta da ayný…

Satýlmýyor, okunmuyor!

Sosyal paylaþým sitelerine bir bakýyorsun,

Kimileri kutucuklar içerisinde ki özlü sözlerle sayfasýný süslemiþ…

Nazýml arýn,

Ahmet Arif lerin, 

Tevfik Fikret lerin,

Arif Nihat Asya nýn...

Yüzlerce yazar ve þairlerimizin,

Hayatýný ve dünya görüþünü öðrenip bilmeden paylaþýmlar yapýlýyor.

Gönül isterdi ki Türk edebiyatýna ömrünü veren, yazar ve þairleri, en azýndan yeni nesil bilsin, tanýsýn...

Son yýllarda,

Kitap satýþlarý eskisi kadar deðil, hiç yok…

Güzelim dergiler yavaþ yavaþ kepenk kapatýyor.

Gazetelerin durumu ise gözler önünde…

Hedeflenen satýþ yapýlamýyor.

Düþünüyorum ama; çok ta üzülüyorum.

Þimdilerde, sanal dünya ruhumuzda baðýmlýk yaratmýþken,

Geri kalan ömrümüzde, dergi  gazete ve  kitap okumak hayal olacak.

Plazma ekranda  adada ki yarýþmayý izlemek durur iken,

Kim ne yapsýn, Cahit Külebi’yi,

Veya Cahit Sýký Tarancý’yý,

Hele ki, yaþ otuz beþi?

Ýyisi ne mi?

Ýyisi þu…

Biz iyiye iyi, güzele güzel dedik.

Masallardan çekerdik mýsralarý, tülbent gibi.

Yalnýz, þiirlerde yalan söylemezdik,

Umutlarýmýzda, hayallerimizde de yalancý deðildik…

Yeniden görüþmek üzere

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 5572 Defa Okundu
2013-07-01

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARNESÝM YAÐIÞ KARAKOYUN 2013-07-09
maþallah hepsi güzel yazý

baþarýlar ismail abi her yazdýðýn bir birinden güzel.

Tülay Demirdaþ Düzce---------------- 2013-07-07
ele geçen her kitap okunmalý

okumayan toplumlar, okuyan topluma mahkum olurlar. bile adamdan zarar gelmez. yazýnýz güzeldi.

Arzucan 2013-07-04
evet çok güzel

düþündüm taþýndým çok güzel yazmýþsýnýz.

Yýlmaz 2013-07-03
katýlýyorum

yazara katýlmakla beraber kutluyorum.

Melisa 2013-07-03
haklýsýnýz

iki sigara parasýna en iyi kitap alýnýrdý. sigaraya ayrýlan para ne yazýkki kültürümüze ayrýlmýyor. haklýlýk payýnýz çok.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır