KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

SYASET YAþAMýMýZýN HER ALANýNDA VARDýR…

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         SYASET YAþAMýMýZýN HER ALANýNDA VARDýR…

 Siyaset yaþamýmýzýn her alanýnda vardýr…

Genel olarak belediye baþkanlarýnýn, milletvekillerinin veya siyasi partilerin siyasetle alakalý olduklarýný sanýrýz.

Aslýnda siyaset yaþantýmýzýn her alanýnda hayatýmýzýn vazgeçilmesi olmuþtur.

Siyaset de yapýlan her olumlu eylemin, insanlar tarafýndan karþýlýk bulmasý kaçýnýlmazdýr.

Günlük yaþantýmýza bir bakalým…

Her sabah komþumuza günaydýn demek, çocuðunun saçýný okþamak,

Ýþ dünyasýnda müþterilerle ilgilenip, defalarca sorularýna yanýt vermek gibi…

Yüzünü sizden sakýnan, Allahýn selamýný bile size verip almayan her kim ise, onlara karþý ise mutlaka deðiþik bir siyaset uygulamak zorunda kalýrýz.

Ýnsanoðlunun ontolojik davranmasý elbette ki doðaldýr.

Yapmacýk olmadan ve çözüme yönelik sorun çözen,

Bu anlayýþý iyi analiz eden ve kullananlar…

Böyle düþünenler çevresinde sayýlan ve sevilen, daha bir felsefi düþünen insanlar ararlar…

Çözüm bulmak, çözüm üretmek için uðraþýrlar…

Bunun adý ise,

Uyum siyasetidir…

Kýrmadan, incitmeden, kavga ve gürültü etmeden…

Daha önceleri bir yerlerde okuduðum, güzel bir hikayeyi sizlerle paylaþmak istiyorum.

Adamýn sürekli kendi bahçesine giren ve çiçekleri yok eden, bahçeyi kirleten komþusunun tavuklarýyla baþý derttedir.

Bir kaç kez komþusuna ricada bulunur, tavuklarýna sahip olmasý konusunda.

Ne var ki, umursamaz komþusu pek de oralý olmaz.

Tavuklar bahçeye sürekli atlarlar.

Komþusuyla dalaþmadan bu beladan kurtulmak isteyen adam, sonunda ince bir çareye baþvurur.

Bakkaldan aldýðý birkaç yumurtayý hafiften çamura bulaþtýrýp, akþam evine gelen komþusuna bitiþik duvardan uzatarak,

Komþu, senin tavuklar benim bahçeme yumurtlamýþlar, al þu yumurtalarýný; diye seslenir.

Komþu gözlerindeki sevinç pýrýltýlarýyla yumurtalarý hemen alýr ve içeriye dalar.

Ertesi gün adam, komþusunun bitiþik duvar üzerine boydan boya tel örgü çektiðini ve tavuklarýnýn öte yana geçmesini engellediðini memnuniyetle seyreder.

Adam bahçe ve kümes çapýnda bir siyaset yaparak sonunda tavuklardan kurtulur.

Yaþadýðýmýz çevremizde hikaye de adý geçen komþumuzda vardýr.

Daha da sýkýntý doðuracak insanlarda vardýr.

Hikayeden de anlaþýlacaðý gibi çevremizde, yaþamýmýzda, yaþayacaðýmýz sorunlarý büyümeden çözebiliriz.

Önemli olan olaylara bakýþýmýzýn kavgacý deðil de, barýþçý bir bakýþ olmasýdýr.

Uyum siyaseti yani…

Yeniden görüþmek üzere

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4455 Defa Okundu
2013-07-21

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARMehtap ve Solmaz 2013-07-24
uyumlu yazar.

senin uyumlu yazýlarýna bayýlýyoruz. uyumlu yazar.

Mahmut 2013-07-23
çok beðendim

haklýlýk payýnýz olmakla beraber sizi kutlarým.
ismail bey birde sizden ricam kpss den atanmayan memur adaylarýnýn sorunlarýný da ele alýrsanýz çok memnun olurum.

murat 2013-07-23
evet güzeldi.

müthiþ bir hikaye. severek okudum.

NEÞE YAÐIZ 2013-07-22
HERKESE GÜZEL MESAJ .

ÝSMAÝL BEY HER ÝNSANDA UYUM OLMAZ. AMA BU YAZIDAN SONRA UYUM SAÐLAMAK ÞART OLDU.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır