KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ULUSLARARASý HUKUKA BAKALýM…

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         ULUSLARARASý HUKUKA BAKALýM…

 Uluslararasý hukuka bakalým…

Devletlerin diplomatik temsilcilerinin sahip olduðu dokunulmazlýk, kýta sahanlýðý, bitiþik bölge, münhasýr ekonomik bölge gibi konular uluslararasý hukukun inceleme alaný içindedir denmektedir.

Herhangi bir ülkede kýþkýrtýcý faaliyetlerde bulunun denmiyor…

Veyahut halk ile iktidarý karþý karþýya getirin de demiyor.

Þimdilerde ise Mýsýr halkýna yapýlan zulüm ise insanlýðýn midesini bulandýrmaya yetiyor.

Masum insanlar darbeci zihniyete karþý sebepsiz yere katlediliyor.

Dünya bu ülkeyi konuþuyor ama,

Türkiye ve Tunus’tan baþka,  kýlýný kýpýrdatan ülkelere rastlanýlmýyor.

Yýllardan beridir yazýldý çizildi,

Bu iç savaþlar, katliamlar, bu yaþanan hayasýz olaylar Amerika’nýn klasik senaryolarýndan birisidir.

ABD’nin niyeti çok net ve bellidir.

Hedefi ve koordinatý ise kesinleþmiþtir.

Dünyada ki enerji stoklarý artýk tükenmek üzeredir…

Arap yarým adasý bunlarýn son þansýdýr.

Destekleri ise Ortadoðu da minyatür ABD olan Ýsrail devletidir!

Tek amaçlarý vardýr, yeryüzünden Müslüman kesimi silip, Arap petrollerine konmaktýr.

Kendi adamlarýný, yani Amerika da eðitim almýþ ve sertlikten yana olan,

Sisi gibi insan kasaplarýný,

Kumandalý kuklalarýný ise bu ülkelerin baþýna geçirmektir.

Hukuk ve adalet bunlarýn umurlarýnda deðildir!

Varsa yoksa Amerika Devleti ve Amerika halkýdýr…Ve tabi ki Ýsrail halký!

Kimsenin söyleyemediði ama herkesin bildiði bir gerçekte vardýr ki,

Mýsýr halký masum, masumlarýn katili ise ABD dir.

Mýsýr ýn, her yýl farklý senaryolarla büyük güçlerin oyun sahasý haline geldiði apaçýk ve ayan beyan ortadadýr.

Bu sahanýn bir yýldýz oyuncusu ise esmer tenli bir generaldir…

Masumlarýn üzerine saldýran;

Asi, hýrçýn ve uslanmaz… Sisi!

Kýþkýrtýp savunmasýz halkýn üzerine saldýrttýklarý Mýsýrlýlar, bu durumlardan istifade edecek olan Arap sermayesinin ve Avrupalý emperyalistlerin yemleridir, piyonlarýdýr.

ABD için,

Ýsrail için,

Göbekli Arap Þeyhlerinin rahatlýðý için,

Vatanýný, halkýný satan, öldürten tutarsýz zavallýlardýr.

Yeniden görüþmek üzere

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 8885 Defa Okundu
2013-08-23

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLAROSMAN 2013-08-28
KRALSIN SEN BABA CESUR KALEM

ÝSMAÝL BEY SENÝN ALLAHINA KURBAN OLAM. CESUR BÝR YAZI.SANA HERÞEY HAKTIR BABAM.

Ali 2013-08-27
er yada geç adalet yerini bulacak

israil ve abd bir gün tüm insanlýða hesap verecek.
masum insanlarý öldürmek ancak israiloðullarýna vergilidir. ilahi adalet er yada geç yerini bulacaktýr.

Merve Merve Merve 2013-08-26
mükemmelsin

insanlarý seven o güzel yüreðine saðlýk karizma yazarým benim .

Elif Cansu 2013-08-24
ey dünya halký !!!!!!

insanlýk ölmüþ.... ses veren yok mu?

kamil 2013-08-24
o gün gelecek

Bir gün bu caniler insanlýða hesap verecektir.

Genç Osman 2013-08-24
bu katliamlar dursun

Yeter artýk savaþ istemiyoruz.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır