KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

YALNýZ AðAçLAR HTþAMýNDA, KýZýL GURUP GüZELLðNDESN...

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         YALNýZ AðAçLAR HTþAMýNDA, KýZýL GURUP GüZELLðNDESN...

 Yalnýz aðaçlar ihtiþamýnda, Kýzýl gurup güzelliðindesin...

Bu yazým, aramýzdan ayrýlýþýnýn sekizinci yýlý olan, öðretmen ablam Ayla AKYILDIRIM içindir…

Uzak dað köylerinin çiðdem çiçeði,

Öksüz nevruzu, zemherilerin.

Bahar muþtusu kardelensin;

Sen; öðretmensin.

Hani,

Gün batýmý tepe baþlarýnda,

Yalnýz aðaçlar olur ya;

Yurdumun dört yanýnda

En ücra dað baþlarýnda

Yalnýz aðaçlar ihtiþamýnda,

Kýzýl gurup güzelliðindesin;

Sen; öðretmensin.

Ve;

Yiðitçe kafa tutarken kahpeliklere,

Bileðini bükerken nâmertliklerin

Kahpe kurþunlarla vurulan devsin.

Bayraðýn gölgesinde bayraklaþýrken,

Gönüllerdesin;

Sen; öðretmensin...

Þiir: Ýhsan Uðraþ

Bugün 24 Kasým ve sensiz geçen sekizinci öðretmenler günü ablacýðým.

Yokluðunu bir türlü içime sindiremiyorum…

Kabullenemiyorum…

Çocukluðumuzun geçtiði mahallede seni arayýp bulmak adýna zaman zaman dolaþtýðým oluyor.

Eski evimizin önünden geçerken derin bir hava çekiyorum içime…

Baþýmdan topuðuma kadar soluyorum,

Seni bulabilmek, kavuþabilmek niyetine…

Yýllar çok çabuk geçiyor ablacýðým…

Daha dün gibi aklýmda senin liseli ve üniversiteli yýllarýn...

Songül, Özgül, Seriye, Safiye ablalar…

Seni özlediðim kadar, onlarý da çok özlüyorum.

Acaba senin yokluðundan haberdar mýdýrlar?

Kim bilir þimdi neredeler veya nasýllar?

Lise son sýnýf okul sergisinde,

Hamurdan yaptýðýnýz çiçekler…

Yapmasýný okulda öðrendiðiniz pasta ve çörekler…

Ýnanýr mýsýn bilmem ama o tadý damaklarýmda hala bulamýyorum.

Allý pullu, þile bezinden diktiðiniz kýyafet defileniz vardý…

Tango giysiler…

Lokomotif desenli süveterler…

Cici kýzlarýn söylediði “delisin” adlý þarkýyý hep bir aðýzdan seslendirmeler.

O çocuksu yüreðimle aþýk olmuþtum hepinize!

Üniversite yýllarýn hayatýnýn en heyecanlýsýydý…

En güzel yýllardý.

Sanki bir maceraydý…

Arkadaþlarýný davet edip, öðlenleri eve yemeðe getirdiðin vakit,

Annemin gözlerinin içi gülerdi…

Týpký senin gözlerinin içinin güldüðü gibi.

Ve onun içindir ki seni annem kadar çok seviyorum ablacýðým…

Unutulmak çok kolaydýr ablacýðým,

Unutmakta…

Oysaki seninle beraber geçirdiðim o güzel yýllar “unutmak” sözcüðünü ben de geçersiz kýlýyor.

Öðretmenliðinin ilk yýllarýnda çok heyecanlýydýn.

Bir o kadarda istekliydin.

Köy öðretmenliði hiç de kolay deðildi.

Dað yamacýnda bir köy ve köy kenarýnda bir okul.

Yanaklarý çilli, sarýþýn, esmer köy çocuklarý…

Hepsi de seni ilk günden nasýlda baðýrlarýna basmýþtý.

Senin onlarý baðrýna bastýðýn gibi…

Kimine anne, kimine abla olmuþtun…

Köy kadýnlarýnýn dert anasý, erkeklerin ise arzuhalcisi…

Öðretmendin… Ebeydin, onlar kadar köylüydün…

Seninle beraber Diyarbakýr’da geçirdiðimiz o tatlý ama bir o kadar da zor günler aklýmdan bir an olsun çýkmýyor ablacýðým.

Çermik Petek kaya, Kulp Karpuzlu köyleri…

O yýl havalar ne kadar da soðuktu.

Kurt ulutan soðuklar vardý.

O soðuk havalarda köy çocuklarýnýn okuma istekleri seni çok duygulandýrmýþtý…

Hatta aðlatmýþtý…

“Bunlar bu soðuklarda kolay kolay okula gitmezler,

senin için okula geliyorlar hoca haným…’’ Diyen, köy muhtarýnýn sesi hala kulaklarýmda…

Ne yapmýþtýn da bu çocuklar bu kadar okumaya istekliydiler?

“Sadece saçlarýný okþadým” yanýtý beni tatmin etmeye yetmiþti.

Kulp’a yolculuðumuz ise bambaþkaydý…

Karpuzlu köyü bizi bekliyordu…

Bir köy minibüsünün içini bile doldurmayan üç beþ küçük eþyamýzla gelmiþtik Karpuzluya.

Köy öðretmenlerinin heyecanlý bekleyiþi bizi ne kadar çok duygulandýrmýþtý…

Senin gözlerinin içi gülüyordu, o karþýlama esnasýnda…

Çok uzun yýllar sonra Kars ve Sarýkamýþ…

Yine bir köy, yine bir köy öðretmeni…

Ardýndan, seni benden, seni bizden koparan adý “ PUÞT ” olan “ ÖLÜM ” haberi…

Sonu böyle olmayacaktý…

Bu filmin sonu böyle bitmeyecekti ablacýðým…

Hayatý ve zorluklarla mücadeleyi, yýllar önce bana gurbette sen öðrettin…

Þimdi bile senin yokluðunda ve senin öðrettiðin gibi ayakta durmaya çalýþýyorum.

Yaþamayý, tutunmayý, sabrý, fedakarlýðý, mücadeleyi, azmi ve kazanmayý…

En önemlisi paylaþmayý…

Demek ki öðretmenlik sadece a,b,c,d öðretmek deðilmiþ…

Hayatýn ta kendisini öðretmekmiþ…

Hayatýn ta kendisini!

Özlüyorum…

Gülüþünü, duruþunu, baðýrmaný, çaðýrmaný ve þefkatini özlüyorum…

Bugün ben seni, ruhumda, benliðimde ve beynimde yýlýn öðretmeni olarak ilan ediyorum.

Öðretmenler günün kutlu, ruhun þad olsun.

Iþýklar içerisinde uyuyasýn.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 11398 Defa Okundu
2013-11-24

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARsemra aslan istanbul 2013-11-26
baþka güzell

ismail bey on numara güzel bir yazý. herkesin mutlaka mazisinde derin hatýralarý vardýr. sizinki baþka güzel bir hatýra

yunus 2013-11-25
duygu yüklü

kral yine bizi aðlattýn. hocama Allahtan rahmet diliyorum

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır