KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KHA, 4 YAþýNDA…

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         KHA, 4 YAþýNDA…

 KHA, 4 yaþýnda…

Dört yaþ,

Yani 1460 gün oldu…

Kafkas Haber Ajansý haberciliðin önemli kilometre taþý olarak hýz kesmeden yoluna devam etti.

Seri ve hýzlý, güvenilir olma yolunda okurlarýna sansürsüz ve doðru olan ve yaþanan olaylarý bildirdi.

Kars sýnýrlarýný aþýp taþýp, ulusal boyutta ve standartlarda haberciliðin gereðini yerine getirdi.

Yüzlerce abonesi oldu. Yerel hizmet anlayýþýný profesyonel standartlara taþýdý.

Kafkas ülkeleri KHA’yý yakýndan takip etti…

Türk dünyasýyla, el ele gönül gönül’e hep beraber oldu.

Her sabah internette aranan deðil, sýk kullanýlanlar listelerinde yer aldý.

Ýlkeli ve seviyeli yayýn politikasý ile basýn ahlak kurallarýna riayet ederek, basýn camiasýnda hep ön saflarda yer almasýný bildi.

Dördüncü yýlýna girmenin mutluluðunu yaþayan ajansýmýz, yazar kadrosunu artýrarak Doðu Anadolu’nun en çok köþe yazarý kadrosuna sahip oldu.

Siyasetten bürokrasiye varýncaya kadar, en çok ziyaret edilen platformda yerini aldý.

Gazeteciliðin gerekleri olan muhabir aðýný geniþletti.

Misak – i Milli sýnýrlarýmýz dýþýnda Avrupa’da ve Asya da en çok okunan takip edilen Ajans olma özelliðini yakaladý.

Gurbetçi vatandaþlarýmýz ise memleketlerinde olup biten, siyasi geliþmeleri, yaþanan olaylarý takip etmiþ olduklarý KHA sayesinde bildiler ve öðrendiler.

Bütün bu yaþanan gerçekler ise DÖRT yýl içerisinde meyvesini verdi.

1095 gün demiþtik,

Þimdi 1460 gün oldu…

Bu uzun günler içerisinde bölge haberciliðiyle ilklere damgasýný vuran, günlük geliþmelerle Kafkas Haber Ajansý oldu…

Güzel hizmet veren kurumlarýn faaliyetlerini haber formatýnda ve kaliteli fotoðraflar ile okurlarýyla buluþturdu…

Yayýna baþladýðý süreç içerisinde hiç kimselerin özel durumlarýna müdahil olmadý.

Daima haklýnýn ve doðrunun yanýnda yer aldý.

Kimi kimseleri incitmeden, kýrmadan yoluna devam etti.

Hiç bir mahkeme tutanaklarýnda adý ve saný geçmedi…

Dik duruþu ile gönülleri fetih etti.

Davalýk olmadý…

Davacý konumunda da yer almadý.

Asparagas zihniyet kapýsýndan geçmedi…

Ýþte bütün bunlar, Kafkas Haber Ajansýný var eden nedenler oldu.

Sosyal Paylaþým Siteleri’nde, haberleri, köþe yazýlarý en çok beðenilen Kafkas Haber Ajansý oldu…

Genç, dinamik, akýllý, dürüst ve çalýþkan bir Ajans olma yolundan ayrýlmadý…

Doðu Anadolu Bölgesi’nde adeta bir marka olan ve KHA’nýn kurucusu, Genel Müdürlük görevinde bulunan Sayýn Bedir Altunok, bizzat haberin mahallinde kendisi yer aldý ve doðruyu kendi kamerasý ile gözlemledi.

Genel Müdürlüðün vermiþ olduðu sorumluluk içerisinde görevini layýkýyla yerine getirdi…

KHA birçok genç muhabir yetiþtirdi... Halen de yetiþtirmeye devam ediyor.

Genç elleri kameralarýn kayýt tuþlarý ile tanýþtýrdý…

Büyüklere saygýyý, küçüklere sevgiyi aþýladý... Yaþlýya hürmet etti.

KHA ayný zamanda eðitim, ahlak, ilim ve irfan yuvasý oldu.

Haber yazma teknikleri, iletiþim bilgileri gibi önemli kavramlarý genç muhabirlere aþýladý.

Kars Kafkas, Kafkas Kars ile bütünleþti ve birbiriyle dayanýþma içine girdi…

Ardýndan KHA, yani Kafkas Haber Ajansý olu verdi !

Ve ben naçizane yazar…

Anadolu Basýnýnda yetiþip, halkýn ve haklýnýn sesi olan; matbaa çýraklýðýndan kalfalýða, kalfalýktan ustalýða, ustalýktan yazarlýða kadar ulaþan,

Gazeteci Ýsmail Akyýldýrým…

2014 de ayný sütunda ve ayný köþe de Baþyazar olarak yerini alacak…

Yani KHA’da olacak.

1460 gün, yerini, sayýsýný çokça artýracak rakamlara býrakacak…

Evet, KHA 4 yaþýnda…

Genç,

Yakýþýklý,

Fidan gibi dik,

Habercilikte bir ilk olarak yoluna devam edecek!

Yeni yaþýn, 4. yýlýn kutlu olsun Kafkas Haber Ajansý...

Yeniden görüþmek üzere esen kalýn

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 10106 Defa Okundu
2014-01-07

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARsemra özkesen cebeci 2014-01-19
kha güzel büyük bir ajans

yeni yaþýnýz kutlu olsun ismail bey selamlar, baþarýlar

birsen sel 2014-01-16
güzel yýllar, güzel yaþlara

ismail bey sayýn yazarým,sizi ve khayý kutlarým kha 4 yaþýnda ama on binler takip ediyor. küçük yaþta büyük baþarý. haber yolunuz açýk olsun. birsen sel alanya

FÝLÝZ DAÐ ALANYA 2014-01-11
ALKIÞLARA KHA YA SÝZLERE ÝSMAÝL BEY

SÝZLERÝ AYAKTA ALKIÞLIYORUZ. NÝCE UZUN YILLARA KAFKAS HABER AJANSI...............

Nazan Alkan Ýzmir-Bornava 2014-01-10
kha ya baþarýlar diliyorum

Ýsmail bey sizler doðu anadolumuz da zor þartlar altýnda görev yapan gazetecilersiniz. Ýnanýyorum ki kafkas haber ajansý olarak görev ve baþarý çýtanýzý dahada çok yükseklere çýkaracaðýnýza eminim. dört yýl kolay gelinecek bir nokta deðil. siz zor olaný baþararak bu günlere geldiniz. yolunuz her dayim açýk olsun inþallah. yeni yazýlarýnzý büyük bir heyecanla bekleyeceðim.

broþþþ karss 2014-01-10
büyüksün kha

aðabegican özünde güzel sözünde. kha en güzel
dörtyaþýnýz kutlu olsun.kralsýn babaaa

Aþkýn Yamaç 2014-01-09
nice güzel yýllara

hayýrlý olsun ismail bey istanbuldan selamlar.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır