KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

SYASET TEZ CANLý BR RUH DEðLDR

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         SYASET TEZ CANLý BR RUH DEðLDR

Siyaset tez canlý bir ruh deðildir

Siyaset dönek laflar üzerine inþa edilmiþtir.

Polemik ise siyasilerin ellerinde bulundurduðu, seçmeni etkileme silahýdýr.

Seçmeni kör kütük sarhoþ eden, aðýzlarýn da dolandýrdýklarý klasik üç beþ süslü ve kliþe laftýr.

Demagoji yaparak halkýn aðzýna kapak olmaya çalýþýrlar.

Haritada ülkesinin yerini bulamayan, Türkiye’nin kaç bölgesi olduðunu bilemeyen siyasilerle maalesef ülkemiz yýllarca idare edildi.

Ülkemiz genelinde yerel siyasetçilerimize bir zahmet dikkat edelim.

Akademik kariyerli kaç kiþiye rastlarsýnýz?

Halk dilinde tahsilli…

Onu da býrakalým.

Muhtarýn görevini dahi bilmeyen insanlar bu ülkede milletvekili seçildi.

Paranýn egemen olduðu ve arkasýnda ki feodal sayý çokluðu ile çok sayýda vekiller

mý?

Veya

Partisine ekonomik katkýda bulunan para babalarý, en ön sýradan vekil adayý gösterilmedi mi?

Ýþte böyle siyasetçiler Türk siyasetine yön verdi.

Nasýl bir yön? Ýþte orasý tartýþýlýr.

Siyaset baþlý baþýna kývraklýktýr.

Bu iþi iyice kývýrabilecekler yapmalýdýr.

Demem odur ki,

Siyaset, yalan konuþurken, beyinin durup, dilin bir dakikada bin sözcük sayabileceklerin iþidir…

Dün dediði bugünkünü tutmayan ve ne dedikleri belli olmayan insanlarýn yapabileceði iþtir.

Siyasetçiden medet ummak, iþin deðiþik bir boyutudur.

TBMM’ye gidin.

Milletvekilini odasýnda bulabilene aþk olsun…

Tesadüfen yakalar iseniz medetinizi umarsýnýz.

Diyelim ki umdunuz…

Ýþin özelliði vardýr.

Tayin mi,

Terfi mi,

Müdürlük mü,

Atama mý? Vs vs vs…

Yandý gülüm keten helvanýz !

Hele umunda görün…

Ýþ yaptýrýp dönen vatandaþa, devlet üstün hizmet madalyasý vermek lazým.

Ki, vekilinize iþ yaptýrýp, Anadolu’ya dönmüþseniz…

Siyaset sanýldýðý gibi tez canlý bir ruh deðildir.

Ayaðý vardýr, gövdesi vardýr, baþý vardýr…

Gözle görünmeyen ruhu, bu bedenin içerisine yerleþtirmek…

Ýþte siyasetçiye iþ yaptýrmak ve medet ummak böyle bir þey…

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 8096 Defa Okundu
2014-03-21

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARTülay Taç 2014-03-25
YAZDIKLARINIZ DOÐRU

siyasetcinin verdiði söze deðil yaðtýðý iþe bakacaksýn. icraat var mý? söze kalan yerde günlerce aylarca beklersin.

ÞEYMA KURTAL ÝSTANBUL 2014-03-24
hep ayný

mahalli seçimlerde ayný, genel seçimlerde sonra halk hep unutulur.

Ferit Dað Ýzmit Derince 2014-03-24
nerden nereye ?

nerede eski siyasetçiler. yenilere baktýkça eskileri özlüyorum.

nedim 2014-03-24
geçmiþ yýllardan biliyorum

ismail bey insanlarý siyasete atýp öyle tanýyacaksýn. ben çok uzun geçmiþ yýllardan da tecrübe edindim. biliyorum.haklýsýn.selamlar

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır