KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

YEREL SEçMLERN ARDýNDAN…

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         YEREL SEçMLERN ARDýNDAN…

 Yerel seçimlerin ardýndan…

30 mart sabah, erkenden sandýða gittik…

Þehrimizi, ilçemizi, beldemizi yönetecek yeni belediye baþkanlarýmýzý seçtik.

Belediye meclisine yeni yüzler girdi…

Yeni baþkanlar ve mürekkebi kurumayan mazbatalar var iken,

Þimdi de ülkemiz gündemine oturan köþk seçimleri yerini aldý.

Çözülmesi gereken yýðýnla sorunlar var…

Mesela,

Yeni Anayasa,

Ýnsan haklarý,

Belki baþkanlýk sistemi,

Terör sorunu,

Eðitim,

Ana dilde özgürlükler gibi…

Ýþte bu konularýn aydýnlýða çýkmasý adýna,

Ve bunun gibi daha nice göreceðimiz, duyacaðýmýz konular gün ýþýðýna çýkmayý beklerken Cumhurbaþkanlýðý seçimlerini konuþmak için ise çok erken.

Kabul edeceðimiz, etmeyeceðimiz, bu ve bunun gibi konularýn açýklýða kavuþabilmesi için çalýþmalar yapýlýp meclise getirilip çözülmeden köþk konusunu konuþmayý çok erken buluyorum.

Asýl sorun geçim sýkýntýsýdýr.

Vatandaþýn geçim sýkýntýlarý had safhadadýr.

Enflasyon iki haneli rakamlara ulaþtý.

Gelirle gider arasýnda ki cari iþlemler açýðý oldukça düþündürücü…

Bankalara ödeyemediði kredi borçlarýyla icralýk olan, memur, iþçi, emekli, esnaf ve sanatkarlarýyla,

Mahsulünün tohumunu tarlasýna daha serpiþtirmeyen üretici kara kara düþünürken,

Köþk konusunu konuþmak sizce de çok erken deðil midir?

Bugün yazýmý uzun tutmak niyetinde deðilim.

Sadece minik hatýrlatmalar ve gözle görülen bir iki detaya deðinmek istedim…

Vurgulamak istediðim bir iki detay da þudur;

Yeni seçilen belediye baþkanlarýmýzýn,

Mahalli idareler konusu üzerinde uzun çalýþmalar yapmalarý gerekmektedir.

Yerel yönetim konusuna vakýf olmayan yeni belediye baþkanlarýmýz mutlaka olacaktýr.

Belediyecilik demek, sadece patlak su borusunu onarmakla olmuyor…

Üzerinde çalýþma gerektiren daha aðýr konular vardýr.

Yasadýr, yönetmeliktir…

Çok hassas konulardýr.

Mevzuata uygunluk gibi konular sýkça karþýlarýna çýkabilir.

Bu vesile ile 30 Mart seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz adýna hayýrlý olmasýný diliyorum.

Yeniden görüþmek üzere

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 10315 Defa Okundu
2014-04-05

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARÝsmet Kara Kars 2014-05-31
Faruk Omak kardeþime kýsa not

Faruk Omak kardeþ bence sen yazýyý tam anlamýþ deðilsin. Ýsmail bey olabilecek ve doða bilecek sorunlarý çözmek yerine cumhur baþkanlýðý seçimlerini konuþmak diðer sorunlarýn çözümüne engeldir diyor. Baksanýza aday olmadý ama aday olup kazanan baþkanlara tavsiyelerde bulundu. keþke herkes iamail abi gibi aydýn olsa. Aday gösterilmedi ama aday olduðu partisi hakkýnda olumsuzluklar da yaratmadý. hiçbir zaman parti ismi vermedi. ismail abi kars için büyük bir þanstýr. yolun açýk olsun büyük yazar

faruk omak 2014-04-29
merak ettim

sevgili Ýsmail abimiz seçimlerle aday adayý olduðun parti belli görüþünün savunduðun partide baþka bir parti simdi de eleþtiri yapýyorsun ... Merak ettim eleþtirinin gittiði yer belli aday adaylýðýný adaylýða çevirmeyenlere buna siyasi tutarsýzlýk denmez mi ?

Tülay Taç 2014-04-18
EVET ÇOK DOÐRU

Doðru tespit doðru yorum.

Nedim 2014-04-15
bu saatten sonra.............

benin ne çok bildiðim yerel yönetimleri bilmeyen baþkanlar encümenler var. ismail bey onlarýn hepsi bu saatten sonra konulara vakýf olamazlar.

Engin Çalýþkan 2014-04-09
aynen

haklýsýnýz sayýn yazar millet geçim derdinde seçimleri düþünmeye fýrsatmý var.

saliha 2014-04-08
kutlama

ismail abi duyarlýlýðýndan dolayý seni kutluyorm.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır