KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÇOCUKLAR…

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         ÇOCUKLAR…

Çocuklar…

Allah’ýn bizlere emanetidir.

Her aile çocuðunu koruyup kollamakla sorumludur.

Çocuklar yalnýzca ananýn ve babanýn sorumluðundan ziyade toplumun da sorumlu olduðu asli görevlerindendir.

Nahoþ hadislerin yaþanmýþ olduðu günümüz de, çocuk istismarýnýn yapýldýðý sapýk bir dünya ile karþý karþýyayýz.

Aileler bu ciddi konuda þunu anlamalýlardýr ki;

Huzur ancak istikamet üzere gitmek ile ulaþýlacak bir nimettir.

Karýþýklýk dengesizlik ve düzensizlik huzurun düþmaný olan etkenlerdir.

Anne, daha dünyaya getirmemiþ olduðu yavrusuna gösterdiði dikkatten daha fazlasýný, dünyaya geldikten sonra eþiyle birlikte o yavruya göstermelidir.

Birde þu gerçek vardýr ki;

Çocuðun hareket tarzý üzerinde arkadaþýn mühim tesiri malumdur.

Ýyi örnek olabilecek çocuklarla gezmeli, oynamalýdýr.

Uzun zaman önce Halil Cibran’dan þu hikayeyi okumuþtum…

 “Yavrusunu göðsüne bastýrmýþ bir kadýn söz aldý ve bize çocuklardan söz et dedi.

Ve El Mustafa yanýtladý:

Sizin diye bildiðiniz evlatlar gerçekte sizlerin deðildirler,

Onlar kendini özleyen hayat ýn oðullarý ve kýzlarýdýrlar.

Sizler aracýlýðýyla dünyaya gelmiþlerdir ama sizden deðildirler.

Sizlerin yanýndadýrlar ama sizlerin malý deðildirler.

Onlara sevginizi verebilirsiniz ama düþüncelerinizi asla.

Çünkü onlarýn kendi düþünceleri vardýr.

Onlarýn vücutlarýný çatabilirsiniz ama canlarýný asla.

Çünkü onlarýn canlarý geleceðin sarayýnda oturur ve sizler düþlerinizde bile orayý ziyaret edemezsiniz.

Kendinizi onlara benzetmeye çalýþabilirsiniz ama onlarý kendinize benzetmeye kalkýþmayýn hiç.

Çünkü hayat ne geriye gider ne de geçmiþle ilgilenir.

Sizler, evlatlarýn birer canlý ok gibi fýrlatýldýklarý yaylarsýnýz.

Yayý geren, sonsuza açýlan yolda kendine bir hedef edinmiþtir ve oklarýný en uzaða eriþtirebilmek için kendi gücüyle sizleri gerer.

Yayý gerenin elinde seve seve bükülün.

Çünkü oku atan o güç, uzaklaþan oklarý sevdiði kadar elindeki saðlam yayý da sever.”

Demem þudur ki,

Toplum olarak herkes çocuklardan sorumludur…

Çocuklar emanettir, çünkü Allah onu büyüklere emanet etmiþtir.

Bugün çocuklara iyi bakan, yarýn çocuklarýndan emin olabilir.

Bu gün çocuðu emanet gibi koruyan aile bireyleri ve çocuklar üzerinde sorumlu olan herkes, yarýn o çocuklarýn geleceðinden de endiþe etmez.

Yeniden görüþmek üzere

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 7193 Defa Okundu
2014-04-20

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARÞahmettin Durukan Ýzmir 2014-04-22
Çok ama çok beðendim.

ismail bey senin gözlerinden öpüyorum. çok güzel bir yazýydý. selamlar.

Ruhi Ostim 2014-04-21
halkýn yazarýna teþekkürler

yazar kardeþimi duyarlýðýndan dolayý kutlarým. her dayim halkýmýzýn yanýnda olan ismail beye teþekkür ediyorum. baþarýlar diliyorum. ruhi ankara

þirin þeker avcýlar 2014-04-21
çok doðru

ne güzel anlatmýþýnýz ismail bey. haklýlýk payýnýz olmakla beraber sizi kutluyorum.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır