KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KARARLAR VE öZGüRLüK…

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         KARARLAR VE öZGüRLüK…

Kararlar ve özgürlük…

Adamýn biri bilge bir kral olmakla ün salmýþ kralýn yanýna gider.

Kral’a þunu sorar.

Efendim, söyleyin bana hayatta özgürlük var mýdýr?

Kral,

Elbette der.

Kaç bacaðýn var senin?

Adam soruya þaþýrarak,

Ýki…

Ýki efendim, der.

Pekala tek bacaðýnýn üstünde dura bilir misin?

Evet diye yanýt verir adam.

Kral,

O halde hangi bacaðýn üstünde duracaðýna karar ver.

Adam biraz düþünür ve sol bacaðý üstünde duracaðýna karar verir.

Tamam der Kral.

Þimdi öteki bacaðýný kaldýr.

Adam þaþýrýr,

Bu imkansýz kralým der.

Kral,

Gördün mü? Özgürlük budur.

Sadece ilk kararý almakta özgürsün.

Ondan sonrasýnda deðil.

Bu bir hikaye ama gerçeðinde ta kendisi…

Hangi konuda olur ise olsun,

Ýlk kararý verinceye kadar özgürlüðümüz elinizde,

Ýkinci aþamada, ilk kararýnýz ve imkanýnýz elinizden kaçtýðý an,

Yakalayamýyorsunuz.

Yaþam gerçekten böyle…

Hayat asla hata kabul etmiyor…

Ýlk kararýn doðru ise, iþler yolunda gidiyor.

Eðer ki yanlýþ karar aldýysanýz her þey zincirleme yanlýþ gidiyor.

Siyaset dünyasýyla yakýndan ilgileniyor ve takip ediyorsanýz,

Oyunu kurallarýna göre oynamanýz gerekiyor.

Daha önemlisi, her kim olur ise olsun, hangi seçimlerde, ne tür seçim olur ise olsun, oy vermeye gittiðiniz vakit, kendi muhasebemizi kendinizin tutmasý çok önemlidir.

Vicdan muhasebesini…

Mühür elinizdeyken,

 Þunu sormalýsýnýz kendinize;

Ne istediðimizi,

Nelerin bu ülkede seni ve beni mutlu edeceðini…

Oy verdiðiniz partinin veya kiþinin kim olduðunu ve neler yapabileceði sualini kendinize sorarak, evet’i onun altýna vurabilmelisiniz.

Ancak o vakit doðru karar verip,

Mutlu bir yaþama sahip olabilirsiniz.

Bir detayda vardýr ki,

O da þudur;

Kararlar birer kibrittir.

Ya kendini yakarsýn,

Ya da ýsýtýrsýn.

Yeniden görüþmek üzere

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3960 Defa Okundu
2014-08-09

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARRamazan Er Denizli 2014-08-16
doðu yazmýþsýnýz

son zamanlarýn en iyi yazýsý

NAVRUZER 2014-08-15
kutlarým...................

karsýn güçlü kalemi hep gerçeði yazar.

SONER METÝN 2014-08-13
HAKLISIN ABÝ

ÝSMAÝL ABÝ YAZIN ÇOK DOÐRU. KATILMAMAK ELDE DEÐÝL KÝ

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır