KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KAFKASYA’NýN Iþýðý ARÜ

  Mehmet DUMAN

          duman_gonul@hotmail.com
         KAFKASYA’NýN Iþýðý ARÜ

 Kafkasya’nýn Iþýðý ARÜ

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Mehmet Duman’ýn, “Kafkasya’nýn Iþýðý ARÜ” yazýsý:

Bir rektör düþünün sýnýr þehir Ardahan’a doðru ceketini sýrtlayýp,çantasýný alarak üniversite kurmak için yollara çýkýyor.Ardýndan kurucusu olduðu üniversitenin gelmiþ olduðu konumu uluslararasý boyutlarýyla ilk günkü heyecanýyla anlatýyor.

Evet,Ardahan Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof.Dr.Ramazan Korkmaz akademisyen ve idari ekibiyle beraber bu baþarýnýn adý.

Rektör Prof.Dr. Ramazan Korkmaz’ýn daveti üzerine Kadim þehir Kars’ýn gazetecileri ile beraber anlamlý davete bende Kafkas Haber Ajansýmýz adýna katýldým.

Ardahan Üniversitesi’ne vardýðýmýzda kampüste çevre düzeni için hummalý bir çalýþmayla karþýlaþtýk. Kýþýn zemheri soðuk günlerine doðru yol alýrken kampüs çevre düzenlenmesinin halen devam ettiðini gördük.Ardahan Üniversitesi’nin bilimsel çalýþmalarýndan baþlayýp ardýndan ARÜ’nün logosu ve simgesiyle tanýþýp,Yenisey Yerleþke’sini dolaþalým.

***KAFKASYA ÜNÝVERSÝTELER BÝRLÝÐÝ (KÜNÝB) ***

Bir nevi renklerin birleþimi,kültürlerin kaynaþmasý,ortak geleceðin paylaþýlmasýyla birbirilerinin inancý,kültürü ve düþüncelerinden feyz almanýn adý;Kafkasya Üniversiteler Birliði (KÜNÝB).2009 yýlýnda kurulan Kafkasya Üniversiteler Birliði Rektör Prof.Dr.Ramazan Korkmaz’ýn Baþkanlýðý ile 14 ülkeden 81 üyeye sahip. Ardahan,Kars,Artvin üniversiteleri ile Gürcistan’da  Ahýska ile Nahçivan’ýn Devlet üniversiteleri öðrencilerin deðiþimine büyük katký saðlýyor.Kültürler,renkler ve farklýlýklar tamamen daha hoþ haller alýyor.KÜNÝB’in bu etkisi YÖK tarafýndan pozitif görülünce Mevlana Deðiþim Programý’nýn doðmasýna sebep oluyor.

*** KAFKASYA’NIN YÜZLERÝ***

Öyle bir bilimsel çalýþma ki  tamamen insanlýðý simgeleyen ve Kafkasya’nýn 100 yaþýný deviren büyüklerimizin yaþam tarzýný,inançlarýný,umutlarýný,düþüncelerini araþtýrýlarak ve fotoðraflandýrýlmasý takdire þayandýr.O Koca çýnarlarýn fotoðraflarýný görüp,hayat hikayelerini dinlediðinizde inanýn ayrý bir hayalle farklý bir dünya ile karþýlaþýyorsunuz.Düþüncelerinize ve hayatýnýza farklý bir bakýþ açýsý yaratacaðýna  eminim.’Kafkasya’nýn Yüzleri’  yine bir KÜNÝB eseri.

***ARÜ LOGOSU***

‘Iþýða Karýþýn’ sloganýyla var olan Ardahan Üniversitesi, kurumsal kimliðin ifadesi olan logoyu ise tamamen insanlýða hitap eden ve topraðýnýn kökenini anlatan bir logo tasarlamýþ.Hümanist düþüncelerden oluþturulmuþ bir logo.Logonun mucidi ise tabiki ARÜ Kurucu Rektörü Prof.Dr. Ramazan Korkmaz.

***YENÝSEY YERLEÞKESÝ***

ARÜ Kampüsü Yenisey Yerleþkesi olarak adýný Orhun Kitabeleri’nden alýyor.Ardahan’ýn merkezine 3,5 kilometre mesafede üç tarafý ormanla kaplý  Yenisey Yerleþkesi 2008-2014 yýllarýna neler sýðdýrýlabilirin adý aslýnda.

YENÝSEY YERLEÞKESÝ’NDE NELER MÝ VAR?

Ýnsani Bilimler ve Fen Edebiyat Fakültesi,Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi,Yenisey Konukevi, yurtlar,spor kompleksleri,golf sahasý,konferans salonlarý,lojmanlar  ve halen yapýmý devam eden bir çok yapý mevcut.

Devletin kaynaklarýný Mimar Sinan’ý yad ederek amfilerde ve dersliklerde Mimar Sinan’a özel havalandýrma sistemini kullanan Ardahan Üniversitesi,Kurucu Rektör Prof.Dr.Ramazan Korkmaz kampüste gazeteci dostlara Yenisey Yerleþkesi’nde yapýlan binalarý göstererek;’’Bilgisayarýmda binalarýn hepsine ayrý özel bir klasör açmýþtým.Klasörlerin üzerine aþkým 1,aþkým 2,aþkým 3… diye sýraladým.Konferans salonumuza ‘’Abbas Güçlü-Genç Bakýþ’’ programýný davet edeceðiz’’ cümlelerini duyduðumda aþkla çalýþmak,aþkla hizmet etmek bu olsa gerek,dedim.

***YENÝSEY KONUKEVÝ***

Yenisey Konukevi,Ardahan ve Ardahan Üniversitesi’ne ayný zamanda turizme önemli bir katkýdýr. Büyük otellere taþ çýkaracak görkemiyle odalarýn geniþliði,modern iç dizayný ile ormanlýða doðru bakan pencereleri ferahlýðý hissettiyor,bu sýnýr þehrin üniversitesinde.Harikulade restorantta gazeteci dostlar ve ARÜ ailesi ile enfes kahvaltýlý toplantýmýzda,Ardahan’a özgü,bal,kaþar ve yöreye ait diðer lezzetlerle keyif aldýk. Yenisey Konukevi’nde kýþ bahçesi, iki ayrý bay-bayan hamamlar,saunalar ve yüzme havuzu da mevcut.Tek kelimeyle ARÜ Yenisey Konukevi hem bilim insanlarýný hemde tüm yerli yabancý konuklarýný  gönül rahatlýðý ile aðýrlayýp uðurlayacak.

***BÝRLEÞEREK BÜYÜYEN ARDAHAN ÜNÝVERSÝTESÝ***

ARÜ Rektörü Prof.Dr.Ramazan Korkmaz , akademik ve idari kadrosuyla ARÜ’de hizmetlerini, bilim,ilim adýna çalýþmalarýný delillerle kanýtlayýp,Ardahan Üniversitesi’nin temelinde insanlýðýn varlýðý ile  bizde varýz,dünyanýn birleþerek büyüdüðünü ve dünyayý  yeniden  okumamýz gerektiðini çok muazzam düþüncelerle sergiliyorlar.

Sanýrým,Kafkaslarýn ýþýða karýþan Ardahan Üniversitesi, Kafkaslarýn birleþtirici gücü olarak bölgenin üniversiteleriyle ayný ezgileri kendi bilim anlayýþý ile gençliðe,topluma  ve insanlýða ýþýk saçmaya,ýþýða karýþmaya devam edecek…

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3937 Defa Okundu
2014-11-21

SON YAZILARI

Memleketim! 90bin’e Her Dua, Barýþ Olsun Bu Topraklarda Arka Mahallenin Kýþý Ömür Merdivenleri Harbi Vali! Karanlýða Küfretmektense; Demokrasiye Iþýk Tut! Kars, Saðlýkta 500 yýl geride! Kars’a Bakan bir ‘Bakan’ lazým! Kýþým iþte… Sürü’süne Düþünceler!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır