KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÇOBANOðLU VE TAþLýOVA, DöNEMNN HOMEROS’U…

  Mehmet DUMAN

          duman_gonul@hotmail.com
         ÇOBANOðLU VE TAþLýOVA, DöNEMNN HOMEROS’U…

 Çobanoðlu ve Taþlýova, Döneminin Homeros’u…

Kafkas Haber Ajansý ( KHA ) Yazarý Mehmet Duman’ýn, “Çobanoðlu ve Taþlýova, Döneminin Homeros’u…” yazýsý:

Çocukluðumda, babam Kars’ýn yerel televizyonu ‘Serhat TV’yi açar; Günay Yýldýz’ýn ’Aþýklarýmýz’ programýný izlerdi. Çocukluk döneminde aþýklarý dinlemek hem zor hem sýkýcýydý. Nihayetinde çizgi filmler ve çocuk programlarýný izlemeye can atardým.

Bu yüzden babama söylenir dururdum; ‘’ Baba aþýklar ne söylüyor, anlamýyorum baþka bir program izleyelim. ‘’

Babam da; ‘’Merak etme zamaný gelince anlarsýn. Barýþýn, dostluðun, kardeþliðin, savaþýn, aþkýn anlamlarýný öðrendiðinde anlarsýn. ‘’

Gel zaman git zaman mahallede çocukluk arkadaþlarýmla simit sattýðýmýz Kars Ýþhanlarýnda, yürüdüðümüz caddelerdeki plakçýlarda; Murat Çobanoðlu’nu, Þeref Taþlýova’yý, Sabri Þimþekoðlu’nun sazlarýný sözlerini duyar, anlamaya çalýþýrdým.

Zamanla yarýþmak ne mümkün! Gençliðe doðru yol alýrken, internette yabancý bir televizyon kanalý, Kars ve aþýklarý anlatan belgeselle karþýlaþtým. Kars’ý anlattýktan sonra ‘Çobanoðlu Kýraathanesi’ne çoktan varmýþtý. Devlet Sanatçýsý Aþýk Murat Çobanoðlu ve UNESCO ‘yaþayan insan hazinesi’ Aþýk Þeref Taþlýova’yý tanýtarak, Antik Çað’da yaþandýðý söylenen ve o dönemin aþýðý ’Homeros’a benzetmiþlerdi. Çobanoðlu Kýraathanesi’ni hýnca hýnç dolduran Karslýlarýn iki-üç saat boyunca aþýklarý hipnoz edilmiþ gibi dinlediklerini söylüyorlardý.

Aþýklarý çocukken sevmediðimi hatýrladýðýmda, bir hüzün kaplar yüreðimi. Aþýklarýn sazýný sözünü anlamak, kulaklara göre deðiþir. Bense kulaklarýmýn kavradýðý saz ve sözleri yüreðimde hissettiðimin farkýna varýyorum artýk.

Babamýn söylemiþ olduðu sevgi, dostluk, savaþ, barýþ, aþk, hüzün ve dostluða anlam yükledikçe aþýklarý dinlemenin ne olduðunu, neler anlattýðýný artýk anlýyorum.

Anladým ki; aþýklar bizi söyler, aþýklar bizi anlatýr…

Kars’ýn gönül deðerleri, merhum Aþýk Murat Çobanoðlu ve Aþýk Þeref Taþlýova’dan ülkemin tüm aþýklarý, ozanlarý anýsýna…

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 16863 Defa Okundu
2015-03-27

SON YAZILARI

Memleketim! 90bin’e Her Dua, Barýþ Olsun Bu Topraklarda Arka Mahallenin Kýþý Ömür Merdivenleri Harbi Vali! Karanlýða Küfretmektense; Demokrasiye Iþýk Tut! Kars, Saðlýkta 500 yýl geride! Kars’a Bakan bir ‘Bakan’ lazým! Kýþým iþte… Sürü’süne Düþünceler!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır