KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KARS’ýN 7 HAZRAN’ý!

  Mehmet DUMAN

          duman_gonul@hotmail.com
         KARS’ýN 7 HAZRAN’ý!

 Kars’ýn 7 Haziran’ý!

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Mehmet Duman’ýn, “Kars’ýn 7 Haziran’ý!” yazýsý:

7 Haziran ’25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne artýk saatler kala heyecan dorukta demek isterdim ama ülke geneli çeþitli provokasyonlara gelen yurdum insaný birbirini katletmeye çalýþýyor. Hayatýný kaybedenlere Yaradan’dan rahmet dilerim. 8 Haziran yani seçimlerden sonraki gün, yine hep beraber yaþayacaðýmýzý unutmayalým. Ýnsan yok olduktan sonra seçimler neye yarar. Temel düþüncelerimden biri olan; ‘’sen senden olmayaný var saymakla var olursun’’ sözünü yinelemek gerekir. Herkes ayný rengi, ayný takýmý veyahut ayný siyasi oluþumlarý desteklemiþ olsaydý, hayatýn tadý olur muydu? Ýþte zenginliðin ve çeþitliliðin güzelliði farklýlýklarýmýzdan oluþur.

Kars, kozmopolit bir þehir ve seçim sonuçlarýný analiz etmek, bir hayli zorlayýcý! Fazla uzaða gitmeden 2011 Genel Seçimi ve 2014 Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinden yola çýkarak, 7 Haziran’ýn milletvekili adaylarýnýn etkilerini, Kars ve Karslýnýn seçim görüþleri ile sandýða nasýl yansýdýðýný gözlemleyelim…

2011 24. Dönem Kars Milletvekili Seçim Sonuçlarý; (YSK kesin seçim sonuçlarýna göre)

Seçmen sayýsý: 185. 361,

Katýlým oraný: 146.955,

AKP: 61bin 196,

Baðýmsýz(HDP): 27 bin 629,

MHP: 24 bin 744;

CHP: 24 bin 009 ;

Sonuç:

AKP: 2 Baðýmýz(HDP):1

Gelelim 2014 Kars Cumhurbaþkanlýðý  Seçimi sonuçlarýna:

Recep Tayyip Erdoðan (AKP): 53. 350,

Selahattin Demirtaþ (HDP):  41. 226,

Ekmeleddin Ýhsanoðlu(MHP ve CHP çatý adayý): 30. 851

Bu  iki seçim, her ne kadar birbirinden farklý olsa da ortak noktalarý çok fazla…

Kýyaslamada öncelikle 19. 708 seçmenin cumhurbaþkanlýðý seçiminde Kars’ta sandýða gitmediði görülmektedir. Seçmenlerimizin mutlaka sandýða gitmesini hep beraber rica edelim ayrýca.

Peki Kars ve Karslý ne diyor?

Karslýlarýmýzla sohbet ettiðimizde  gerek adaylarý gerekse de parti içi siyasi durumlarýný varana dek anlatýyor…

2014’de AKP’nin belediyeyi kaybetmesi ve ardýndan 2011 genel seçimleri ile 2014 cumhurbaþkanlýðý seçimi arasýnda oylarýnýn düþüþte olmasý, Karslýlarýnda ayný görüþte olduðunun bir göstergesidir. Böylece Kars’ta AKP’yi zorlu bir seçim bekliyor gibi... 

HDP ise Kars’ýn kozmopolit yapýsýna göre aday göstermesi olumlu karþýlanýrken oylarýnýn artýþta olduðu Kars halkýnýn dilinde…

MHP’de ise aday istifasý ve parti içi çeþitli spekülasyonlar yaratýlsa da MHP’nin Kars’ta kemikleþmiþ oylarýnýn var olduðu bilinmektedir. Keza ‘30 Mart Mahalli Seçimi’nde MHP sýyrýlarak Kars Belediyesi’ni  kazandý…

CHP’de  de 7 Haziran için sönük bir çalýþma gerçekleþiyor. Ayný zamanda aday tespiti konusunda da tepkiler var. Bu yüzden Kars, CHP’nin vekil çýkaracaðýna pek de ihtimal vermiyor gibi gözüküyor.

Velhasýl Kars, TBMM’de Kars’ý temsil edecek 3 milletvekilinin daðýlýmýný üç olasýlýkla yorumluyor…

1. Olasýlýk;

HDP( barajý geçerse): 2   AKP:1

2. Olasýlýk;

AKP:2  HDP:1

3. Olasýlýk;

HDP: 1 MHP:1 AKP:1

Tabii seçimlerde, bir gün bile çok uzun ve belirleyici olabilir. 7 Haziran akþamý hep beraber göreceðiz…

7 Haziran Milletvekili Genel  Seçimi’nin, ülkemize ve Kadim Þehir Kars’a huzur, kardeþlik ve dostluk duygularýný  yitirmeden geçmesini  halkýmýz adýna temenni ederim. Umarým  7 Haziran Pazar günü demokrasinin gerektirdiði gibi oylarýmýzý kullanarak, olumsuz düþüncelere yer vermeden sükunet ve hoþgörü içerisinde tüm kararlara saygýlý bir seçim gününü tamamlamýþ, oluruz…

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA)

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 2020 Defa Okundu
2015-06-05

SON YAZILARI

Memleketim! 90bin’e Her Dua, Barýþ Olsun Bu Topraklarda Arka Mahallenin Kýþý Ömür Merdivenleri Harbi Vali! Karanlýða Küfretmektense; Demokrasiye Iþýk Tut! Kars, Saðlýkta 500 yýl geride! Kars’a Bakan bir ‘Bakan’ lazým! Kýþým iþte… Sürü’süne Düþünceler!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır