KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KARS’ýN 7 HAZRAN’ýNA; NOKTA ANALZ!

  Mehmet DUMAN

          duman_gonul@hotmail.com
         KARS’ýN 7 HAZRAN’ýNA; NOKTA ANALZ!

 Kars’ýn 7 Haziran’ýna; nokta analiz!

Kafkas Haber Ajansý (KHA) yazarý Mehmet Duman’ýn “Kars’ýn 7 Haziran’ýna; nokta analiz!” yazýsý;

Türkiye 7 Haziran’da sandýða giderek kararýný verdi. Uzun yýllar alýþýk olduðumuz seçimlerin dýþýnda bir seçim oldu. HDP barajý aþtý. AKP tek baþýna iktidar olamadý. Hatýrlarsanýz birkaç gün önce, ‘’Kars’ýn 7 Haziran’ý’’ baþlýklý yazý ile Kars’ta seçim analizini gerçekleþtirerek seçimin nabzýný tutmaya çalýþtýk.

Kars’ta seçimleri analiz etmek zor olsa da Kars ve Karslýya kulak verip adaylardan tutunda partilerin halka hitap etmesine kadar, halkýn düþüncelerini dinleyip partilerin olumlu olumsuz taraflarýný analiz ettik.

‘’Kars’ýn 7 Haziran’ý’’ yazýsýnda ne demiþtik?

 ‘’2014’de AKP’nin belediyeyi kaybetmesi ve ardýndan 2011 genel seçimleri ile 2014 Cumhurbaþkanlýðý seçimi arasýnda oylarýnýn düþüþte olmasý, Karslýlarýnda ayný görüþte olduðunun bir göstergesidir. Böylece Kars’ta AKP’yi zorlu bir seçim bekliyor gibi...

HDP ise Kars’ýn kozmopolit yapýsýna göre aday göstermesi olumlu karþýlanýrken oylarýnýn artýþta olduðu Kars halkýnýn dilinde…

MHP’de,  aday istifasý ve parti içi çeþitli spekülasyonlar yaratýlsa da MHP’nin Kars’ta kemikleþmiþ oylarýnýn var olduðu bilinmektedir. Keza ‘30 Mart Mahalli Seçimi’nde MHP sýyrýlarak Kars Belediyesi’ni  kazandý…

CHP’de  de 7 Haziran için sönük bir çalýþma gerçekleþiyor. Ayný zamanda aday tespiti konusunda da tepkiler var. Bu yüzden Kars, CHP’nin vekil çýkaracaðýna pek de ihtimal vermiyor gibi gözüküyor.’’

Evet, partiler için düþünceler ve analizler bunlardý…

Kars, TBMM’de Kars’ý temsil edecek 3 milletvekilinin daðýlýmýný üç olasýlýkla yorumladýðýný, ele almýþtýk.

1. Olasýlýk;

HDP( barajý geçerse): 2  AKP:1

Sonuç?

HDP, ülke geneli aldýðý oylarla barajý geçerek, Kars’ta kendisine en yakýn olan AKP’ye 25bin gibi bir oy farkýyla 2 milletvekili TBMM’ye gönderdi.

Yani;

HDP:2 AKP:1

Nihayetinde Kars’ýn 7 Haziran’ý için yapmýþ olduðumuz analiz, 3 olasýlýkla gözlemlenmiþ olsa da ilk 1. olasýlýðýmýz; nokta atýþ oldu. Objektif yaklaþýmla Kars ve Karslýyý dinlediðimizde sonuçlar ortaya rahatlýkla çýkýyor.

Umarým 7 Haziran’ýn Kars Milletvekilleri de Kars ve Karslýyý dinler, Kadim Þehir Kars’a önemli çalýþmalarda bulunur. 7 Haziran 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ülkemize ve Kars’a hayýrlý uðurlu olsun.  

(BA-BA-S) GAZÝ KARS  (KHA) 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 12512 Defa Okundu
2015-06-08

SON YAZILARI

Memleketim! 90bin’e Her Dua, Barýþ Olsun Bu Topraklarda Arka Mahallenin Kýþý Ömür Merdivenleri Harbi Vali! Karanlýða Küfretmektense; Demokrasiye Iþýk Tut! Kars, Saðlýkta 500 yýl geride! Kars’a Bakan bir ‘Bakan’ lazým! Kýþým iþte… Sürü’süne Düþünceler!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır