KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BENM ÝLM DOST ÝLDR, BENM DLM KUþ DLDR

  Mehmet DUMAN

          duman_gonul@hotmail.com
         BENM ÝLM DOST ÝLDR, BENM DLM KUþ DLDR

 Benim Ýlim Dost Ýlidir, Benim Dilim Kuþ Dilidir

Kafkas haber Ajansý (KHA) Yazarý Mehmet Duman’ýn, “Benim Ýlim Dost Ýlidir, Benim Dilim Kuþ Dilidir” yazýsý:

Dünya, öyle bir halde ki…

Hangi gazete sayfasýný okuduðumuz fark etmiyor, ölüm ve zulümleri okuyoruz. Hangi televizyon kanalý izlersek izleyelim; ölüm ve zulümleri izliyoruz.

Öyle bir hal almýþýz ki…

Gazeteler ve televizyon programlarý yandaþý olduðu tarafýn ölüm ve zulüm haberini bizlerle paylaþýyor.

Umurlarýnda deðil insanlýða yapýlan zulümler! Umurlarýnda deðil kin ve nefret söylemlerinin arttýðý bir dünya yarattýklarý!

Evet!

Ölüm; insanlýðýn doðumu gibidir. Er-geç hepimiz tadacaðýz. Fakat suçsuz, günahsýz ölüm ve zulümleri hiç kimse hak etmiyor.

Ülkeleri yöneten liderlerin söylemleri kin ve nefret içerikli bir hal almýþ. Kendinden olmayan inançlarý, ýrklarý, kültürleri ve renkleri yok sayýyorlar. Onlar yok saydýkça binlerce çocuk genç, yaþlý dünyadan bihaber ölüyor.

Bu kin ve nefret ne diye Yaradan aþkýna?

Siyasi liderlerin sevgi, aþk ve gönül dilinden uzaklaþtýðýný hisseden toplum da, bu þekilde yön almaya devam ediyor. Toplumu birbirinden sevgisiz, aþksýz ve gönül sohbetinden uzak tutmak, insanlarda ruhsal bozukluklara sebep oluyor.

Günlerdir, Doðu Türkistan’da, Afrika’da, Kobani’de, Suriye’de, Irak’ta, Filistin’de ve daha duyamadýðýmýz birçok uzak diyarlarda insanlar zulme uðruyor. Sebebi de kimisi ýrkýndan, kimisi inancýndan, kimisi yaþamýþ olduðu topraklardan dolayý hakarete uðruyor. Mükafatý da zulümler, vahþetler ve sonunda ölüm oluyor.  Ülkeleri yöneten siyasi liderler, kin ve nefret dili kullandýkça milyonlar zulme uðrayýp katlediliyor.

Dünyada yaþayan insanlarýn amaç ve araçlarýný yer deðiþtirdiler. Düþüncelerine müdahale ettiler. Her insanýn amacý mutlu ve huzurlu bir yaþam elde etmek deðil midir? Ama maalesef, geliþmiþ ülkelerin söz sahibi olduðu tek konu; para olmuþtur. Bu nedenle insanlarýn amacýný da paraya yöneltmiþlerdir. Maddi araçlarý amaç göstererek, insanlarý fiziksel deðerlere yöneltip manevi deðerlerden yoksun býrakmýþlardýr. Birbirine karþý sevgi ve saygýdan uzak, kin ve nefret söylemlerine yöneltmiþlerdir. Böylece kendinden olmayaný yok saymak ve sadece kendi fiziki deðerleri için üstünlük kurma çabalarýna girme gibi eðilimler oluþmuþtur.

Halbuki dünya; sevgi, gönül ve aþkla konuþmuþ olsaydý; kendinden olmayana karþý saygýda bulunurdu. Tüm inançlara, etnik yapýlara saygýda bulunmak, kendi varlýðýný renklendirmektir. Þahsýma ait olan; ‘’Sen, senden olmayaný var saymakla var olursun.’’  sözünü yineleyerek siyasi liderlerin yapamadýðýný bizler yüreklerimizle ifade edelim.

Doðu Türkistan’da, Suriye’de, Afrika’da, Filistin’de, Kobani’de, Irak’ta ve nerede zulme uðrayýp ölüme terkedilen insanlarýmýz varsa Yaradan’dan rahmet dilerim…

Ýçimizdeki insanlýk duygularýný Yunus Emre’nin gönle dem vuran sözleriyle noktalayalým. Sorarlar ýsrarla Yunus a nerelisin diye? Yunus ta dayanamayýp þunu söyleyecektir;

‘’Ben bir acep ilden geldim,

 Kimse halim bilmez benim,

 Ben söylerim ben dinlerim,

 Kimse dilim bilmez benim,

 Israrla soruyorsanýz ben nereliyim diye;

 Benim ilim dost ilidir, benim dilim kuþ dilidir,

 Ben bülbülüm dost benim gülümdür,

 Dilim, gülüm solmaz benim...’’

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 6538 Defa Okundu
2015-06-29

SON YAZILARI

Memleketim! 90bin’e Her Dua, Barýþ Olsun Bu Topraklarda Arka Mahallenin Kýþý Ömür Merdivenleri Harbi Vali! Karanlýða Küfretmektense; Demokrasiye Iþýk Tut! Kars, Saðlýkta 500 yýl geride! Kars’a Bakan bir ‘Bakan’ lazým! Kýþým iþte… Sürü’süne Düþünceler!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır