KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

SüRü’SüNE DüþüNCELER!

  Mehmet DUMAN

          duman_gonul@hotmail.com
         SüRü’SüNE DüþüNCELER!

 Sürü’süne Düþünceler!

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Mehmet Duman’ýn, “Sürü’süne Düþünceler!” yazýsý:

Suni düþüncelerin yoðun olduðu bir ülkeyiz. Kiþinin kendine has düþünce tarzýndan ziyade, mutabýk olmadýðý düþünceleri savunmak ve kulaktan kulaða dolaþan mübalaðalý fikirleri kendi düþüncesiymiþ gibi izah etmeyi marifet bilmesi yanlýþýn ta kendisidir.

Düþünme yeteneðini git gide yitiren bir toplumun gelecekten bahsetmesi tamamen bir yanýlgýdan ibarettir. Savunduðumuz görüþlerin nedenini ve ilkelerini bilmeden çoðunluðun itibar ettiði fikir olduðu için desteklemenin ifadesi bir nevi sürü psikolojisidir.

Yani sürü gibi düþünmek...

Ínsaný diðer varlýklardan ayýran en önemli özelliklerinden biri düþünme yeteneðidir...

Sürüsüyle fikirler olsun ancak sürü gibi düþünülmesin.

Özellikle insanlýðýn yitirildiði Suriye’de her gün binlerce çocuk suçsuz günahsýz ve yaþamdan bihaber ölüyor. Diðer ülkelerde “Suriye’yi normalleþtirelim” derken komþu ülkelerle karþý karþýya kalabiliyor. Normalleþtirmek için deðil tabii. Menfaatleri için...

Nitekim ülkemiz, Rusya’nýn savaþ uçaðýný sýnýr ihlalinden dolayý düþürdüðünü açýkladý. Siyasetçiler, Rus savaþ uçaðýnýn düþürülmesi hakkýnda uluslararasý boyutlarý ile hemen hemen her gün hem olumlu hemde olumsuz görüþlerle müzakere ederek fikirlerini ifade ediyor.

Peki toplum olarak bizler, insanlýðýn yitirildiði Suriye ve Rusya sorunlarýna karþý nasýl bir düþünceye sahibiz?

-Acaba herkes savunduðu siyasi partinin yorumlarýna göre mi bu sorunlar hakkýnda fikir sahibi oluyor?

-Yoksa milli ya da evrensel düþüncelerle mi yaklaþýyor?

-Veyahut ekonomi kaygýsý ya da duygusal düþüncelerle mi?

Sokakta, yolda, iþyerlerinde ya da en ücra köþelerinde yurdum insanýnýn fikirlerini dinlediðimizde halkýn kendi kendini yönetme tarzýndan þüphe duyuyorum. Þahsýna ait hiç mi düþüncesi olmaz insanýn?

Elbette her konuda fikir sahibi olamayýz. Fakat, “bir fikrim yok!” cümlesini duymamýz gerekmez mi? Íþte o cümleyi duymak çok zor! Mutlaka bir fikri vardýr her konuda.

Kime sorsan Rusya ve Suriye sorununu; doðalgaz, Rus turist, Suriye toprak paylaþýmý, para, güç, ordu hakkýnda yorumlar vurgulanýyor. Hani derler ya; “insanlýk görünmüyor.” Herhalde tam o çaðda yaþýyoruz.

Ölen insanlar hiç mi hiç bizi ilgilendirmiyor deðil mi?

Yurdumun Güneydoðu’sunda o kadar canlar gidiyor ve bu bize artýk sýradan geldiði gibi, tek derdimiz doðalgaz olmuþ.

Suriye’de her gün binlerce insan adeta helak oluyor. Bizler halen kendi fikrimiz olmadan binlerce yorum yapýp insanlýðýn ölümünü sürü psikolojisi ile izleyelim.

Bir ülke cumhuriyet ile yönetiliyorsa sürü gibi düþünmemelidir.

Rengârenk fikirlerden yaratýcý düþünceler ortaya çýkar.

Söz Rusya’dan da açýlmýþken Ruslarýn ünlü þairi Puþkin’in sözleriyle bitireyim;

“Güdülün ey suskun uluslar,

Uyandýrmaz sizi onur çaðrýlarý;

Nesine gerek özgürlük sürülerin

Yaþarlar, yalnýzca beslenmek ve kýrkýlmak için;

Çýngýraklý boyun ve kamçý,

Onlarýn kuþaktan kuþaða geçen mirasý.”

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4843 Defa Okundu
2015-12-25

SON YAZILARI

Memleketim! 90bin’e Her Dua, Barýþ Olsun Bu Topraklarda Arka Mahallenin Kýþý Ömür Merdivenleri Harbi Vali! Karanlýða Küfretmektense; Demokrasiye Iþýk Tut! Kars, Saðlýkta 500 yýl geride! Kars’a Bakan bir ‘Bakan’ lazým! Kýþým iþte… Sürü’süne Düþünceler!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır