KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KM ZAMAN

  Mehmet DUMAN

          duman_gonul@hotmail.com
         KM ZAMAN

 Kimi zaman

Zaman büyük bir kaygýdýr.Ýnsanoðlunun en büyük rakibi zamandýr.Tek temennimiz yaþamýmýz boyunca mutlu,huzurlu zamanlar geçirmektir.Zaman deðiþtikçe bizlerde deðiþiyoruz.Yoksa biz miyiz? Zamaný deðiþtiren…

Geç kaldýk diye kendimizle yarýþtýðýmýz dakikalardýr, zaman. Sevincimizin bitmesini istemediðimiz dakikalardýr, zaman. Sevgiden, aþktan ötürü kalbimiz durunca her þeyin durmasýný bekleriz. O an dýþar da kopan fýrtýnalar,ölümler,açlýklar,kavgalar,ihanetler hiçbiri biri zaman olup akmýyor.Sanki…

Dostlar zamanýn en hýzlý zamanýndayýz.Yaþamýn en soluksuz yaþamýndayýz.Eski zamanlarý yad etmek geride kalýyor.Geçmiþ dönemlerde sevenin sevdiðine kavuþmasýný býrakýn,bir haber almasý hüzünlü yada mutlu hiç önemi yok.Haber almak þimdiye göre ne mümkün.Kýþlar baharý,baharlar sonbaharý beklerdi ki mektubun varmasý için.Komþumuzdan gelecek bir telefon beklenilirdi.Konuþmanýn, sesin tadýna doyum olmazdý.Mektubu içten içe okur,derin derin nefes alýrdý.büyüklerimiz…

Kimi zaman arayan baban olur.Telefon meþgul…

Kimi zaman dost dediðin insanoðlundan farklý iletiþim araçlarýndan haber alýrsýn.Zamanýn hýzlý, nefsin; geçici mutluluklarýn doruðunda olur.Cevaplamazsýn! Dostun da çok zor bir durumda belki de öleceði son dakikalar arkadaþýnýn,dostunun sesini duymak ister.Kim bilebilir ki…

Kimi zaman, boþ uðraþlarýmýz olduðu halde zamanýn anlamýný zamansýz anlýyoruz .Zaman; zaman olduðunda deðerlidir.Kimi zaman ölümle burun buruna geldiðimiz vakitler olur.O an zamanýn kýymeti bilinir.Atýk zamanýnda son noktasýndayýz.Ölüyoruz.Baþka zamanýmýz yok,diye düþünüyoruz…

Zamanýn önemini, deðerini yürekten bilmek gerekir. Her zaman yaþadýðýmýz her alanda en iyi zamanda olduðumuz anlar  da, en kötü zamanda da olacaðýmýzý hatýrlayalým. Kimi zaman…

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4636 Defa Okundu
2013-07-10

SON YAZILARI

Memleketim! 90bin’e Her Dua, Barýþ Olsun Bu Topraklarda Arka Mahallenin Kýþý Ömür Merdivenleri Harbi Vali! Karanlýða Küfretmektense; Demokrasiye Iþýk Tut! Kars, Saðlýkta 500 yýl geride! Kars’a Bakan bir ‘Bakan’ lazým! Kýþým iþte… Sürü’süne Düþünceler!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır