KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KARS’TA FESTVALLER VE ETKNLK ANALZLER

  Mehmet DUMAN

          duman_gonul@hotmail.com
         KARS’TA FESTVALLER VE ETKNLK ANALZLER

Kars’ta Festivaller ve Etkinlik Analizleri

Kültürler diyarý Kars, Etkinliklere ve Festivallere  Susuz  Kalmýþ!

Kadim Kent Kars’ta son zamanlarda etkinliklerde bir ivme kazandýk.Ayda bir etkinlikte,bir festivalde buluyoruz,kendimizi.

Hatýrlayalým;

‘Bir Baþkadýr Kars’ýn Havasý!’

12-15 Haziran tarihlerinde ‘Bir Baþkadýr Kars’ýn Havasý’ sloganýyla ‘Uluslararasý Kars Kültür ve Turizm Günleri’ yapýldý.

Festivalin ilk günü hava durumu yaðmurlu ve soðuk olmasý itibariyle halk arasýnda ‘Bir Baþkadýr Kars’ýn Havasý’ esprilerine maruz kalmýþtý.Halen ‘Kars Kültür ve Turizm Günleri’ için daðýtýlan tiþört ve þapkalara rastlamak mümkündür.Ýlk olmasýna raðmen gayet yerinde bir etkinlikti.Tabii uluslararasý boyutta olup olmadýðý tartýþýlýr.

‘Sazýn ve Sözün Ustalarýný Buluþturuyoruz!’

Akabinde Kars Belediyesi tarafýndan her yýl düzenlenen bu yýl ise ‘Sazýn ve Sözün Ustalarýný Buluþturuyoruz’ sloganýyla ‘20-22 Haziran tarihleri arasý  9. Uluslararasý Kars Aþýklar Bayramý’  yapýldý.

Dönemin Eski Belediye Baþkaný Naif Alibeyoðlu tarafýndan baþlatýlan Aþýklar Bayramý bir nevi Kadim Kent Kars’ýn deðerleri olan Aþýklarýmýzý yad ve þad etmektir.Gerçi Kars’ta festivaller denilince Karslýlar tarafýndan Alibeyoðlu ismi zikrediliyor.

Kars Belediyesi’nde partiler,isimler deðiþmesine raðmen Aþýklar Bayramý’nýn devam etmesi takdire þayan bir bayramdýr.

Bu yýl ki Kars Aþýklar Bayramý’nda en çok akýlda iz býrakan anýyý þöyle hatýrlýyorum;Tüm Aþýklar koro halinde  Kars Belediye Baþkaný Murtaza Karaçanta,sivil toplum kuruluþlarý ve Karslýlarýmýzla birlikte, Kars Belediyesi önünde düet yaparak yýllara mal olmuþ eserleri seslendirdiler.Çok renkli bir görüntüydü.Hatta ajansýmýz KHA, tarafýndan ‘Bu da Aþýklar Korosu’ baþlýklý haber yapýldý.

Gel Gelelim ‘Kars Ramazan Þöleni’ne!’

Kars Serhat Boylarý Derneði Baþkaný Muharrem Yýldýz tarafýndan organize edilen Ramazan Þöleni akýllarda kalýcý izler býraktý.Kars halký tarafýndan olumlu ve olumsuz eleþtirilere de sebep oldu.Kimileri siyasi bir þov etkinliði vardý,kimileri de yerinde bir þölendi,dediler.Elbette herkes hür düþüncesini muhakkak ifade etmesi gerekir.

‘Ramazan Þenliði’ni  bir de beraber gözlemleyelim;

Ýftar öncesi baþlayan þölende iftar yemeði ikram edildi.Semazen,tasavvuf ve ilahi ekipleri,Halk oyunlarý ilk olarak sahne aldý.Çocuklar için oyun parkuru,Hacivat ve Karagöz oyunu vardý.Karslýlara boza,þerbet,lokma tatlýsý v.b. ikramlarda bulunuldu.Elbette noksan ve unutulan durumlar vardý.

Duayen Sanatçýlar Karslýlarýmýzla buluþtu.Ülkemizin unutulmaz ses sanatçýlarý,Belkýs Akkale,Ýzzet Altýnmeþe,Selahattin Alpay,Bedri Ayseli hep birlikte sahne aldý.

Ramazan Þenliði’nde evet bu görüntüler mevcuttu. Karslýlarýmýzda cümbür cemaat katýlmýþtý.

Olumlu,olumsuz eleþtirilerin oluþmasý elzemdir.Eleþtirisel boyuta gelince objektif olmak gerekir.Bir dernek baþkanýnýn bu kadar emek ve masraf sonrasý kendi kiþisel düþüncelerini ya da siyasi düþüncelerini açýklamasý normaldir.Hele ki 30 Mart belediye seçimlerinde partisinin belediye seçimlerini  kazanmasýnýn ardýndan kendi yapmýþ olduðu Ramazan Þöleni’nde seçimi kutlamasý saygý ile karþýlamak gerekir.Kaldý ki bu tür organizasyonlarda sýklýkla karþýlaþtýðýmýz bir durumdur.Önemli olan tüm görüþlere deniz olmaktýr.Saygý çerçevesinde dinlenilmesi gerekir. Siyasi boyutundan çok kültür zenginliðimizin kaynaþmasý ve þehrin kozmopolit yapýsý, bir arada  tutulabilmesi marifettir. Karslýlarýmýz ise hep birlikte bunu baþardý. Ayrýca Belediye Baþkaný Murtaza Karaçanta siyasi bir konuþma yerine herkesi kucaklayýcý bir konuþma yaptý ki bu çok önemlidir.

Demem o ki;Kültürler diyarý Kars,etkinliklere ve festivallere susuz kalmýþ.Hýr-gürden uzak nice festival ve etkinlik dolu beraberliklere…

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 6269 Defa Okundu
2014-07-13

SON YAZILARI

Memleketim! 90bin’e Her Dua, Barýþ Olsun Bu Topraklarda Arka Mahallenin Kýþý Ömür Merdivenleri Harbi Vali! Karanlýða Küfretmektense; Demokrasiye Iþýk Tut! Kars, Saðlýkta 500 yýl geride! Kars’a Bakan bir ‘Bakan’ lazým! Kýþým iþte… Sürü’süne Düþünceler!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır