KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

AKP ÝKTDARýNDA KOMNST YUMRUðU YEMEK!

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         AKP ÝKTDARýNDA KOMNST YUMRUðU YEMEK!

AKP ÝKTÝDARINDA KOMÝNÝST YUMRUÐU YEMEK!

AKP, iktidarý döneminde yapýlan kadrolaþma hiçbir dönemde yapýlmamýþtýr diyenler halt etmiþ, iftira etmiþ ve mübalaða etmiþtir. Külliyen iftira ve yalan.

Eðer AKP iktidarý döneminde kendine yakýn sendikalar ve kuruluþlar vasýtasýyla kadrolaþsaydý AKP iktidarýnda haksýz ve suçlu olmadýðýmýz halde ve kimsenin deðerlerine ve kiþilik haklarýna ve þahsýna küfür etmediðimiz halde komünist yumruðu yemezdik.

AKP iktidarýnda yaygýn eðitim kurslarý veren bir kuruluþa Müdür Yardýmcýsý olarak getirilen açýk açýk sol parti propagandasý yapan ve komünist olduðu bilinen ve iþlerine inancýný karýþtýrýp karþý inançtan insanlarýn iþlerini aksatan, iþleri savsaklayan ve açýlan kurslara tahammül etmeyen bir adamdan yumruk yemek AKP kadrolaþýyor diyenlerin fikirlerini boþa çýkarmýþ olmaz mý..

Küçük þehrimizde eðitim kurumlarý ve öteki kurumlara gidin ve bakýn ne kadar gerçekten AKP kadrolaþma yapmýþ.

Dini eðitim veren bazý okullara ve ötekilere gidin göreceksiniz ki okul müdürleri veya yardýmcýlarý sol bir sendikaya mensuplar.

Bir kere adý çýkmýþ ya akp nin, gelen kadrolaþtýlar diyor giden kadrolaþtýlar diyor.

Gerçekten kadrolaþma olsaydý bir kurumda iki müdür yardýmcýsý sol sendikadan birisi sað sendikadan olmazdý..

Ýþimiz bir partinin avukatlýðýný yapmak asla deðildir. Çünkü kimselerden kiþisel bir çýkarýmýz veya beklentimiz olmadý bundan sonrada olamaz.

AKP kadrolaþýyor yaygaralarýnýn gerçek tarafý þuydu ki, 10 senelik iktidar döneminde sadece cemaat kadrolaþmasý oldu. Ama bu kadrolaþma da 17-25 Aralýk olaylarýndan sonra tasfiye edilmeye baþlandý.

Kadrolaþma madrolaþma var diye kimse korkmasýn. Hangi kuruma giderseniz gidin kadrolarýn büyük bir kýsmý AKP karþýtý ve düþmaný kesimler oluþturuyor.

Endiþe etmeyin her duyduðunuza da inanmayýn ortada ne kadrolaþma var nede muhalif olanlara karþý sindirme yýldýrma ve sürgün politikalarý var.

Zaten AKP nin parti yapýsý her kesime açýk ve kucaklayýcý homojen bir yapý olduðu için çýkarý olanda, menfaatini gözetende, oy vermeyende, düþmanlýk edende, karþý olanda gidip iþini yaptýrýyor. Makamý, koltuðu, ihaleyi kapýyor. Her kes iþini yürütüp alacaðýný alýyor. 

AKP iktidarýnda kadrolaþma varsa da bu kadrolaþma iktidarýn nimetlerinden istifade etmek isteyen, yiyici, çýkarcý, menfaatçi, çarkçý kesimlerin kadrolaþmasýdýr.

Bu partiye abdestli oy verenler,  dava edinenler veya sevgiyi besleyenler bu parti iktidarýnda ya komünist yumruðu yer. Ya meþru meramlarý red edilir. Ya kurumunda hazmedilmeyip düþmanlýk görür, ya makamlardan kovulur. Ya unutulur. Ya da muhatap bile alýnmazlar.

Aðzý olan konuþacak özgürlüðü ve rahatlýðý, sosyal medyanýn yalanlarý, muhalefet particiliðin verdiði taassup ile veya cehaletten dolayý her kes ve kesimler kadrolaþma var diye yaygara yapýyor.

Nice tanýdýðým insanlar var ki, akp ye karþý siyasi bir görüþ ile deðil de dine yaptýklarý hizmetten dolayý seçim zamaný taraftar olduklarý ve bir mevkiyi, makamý veya konumu hak ettikleri ve liyakatlarý olduðu halde getirilmemiþlerdir.

Hal böyle iken nerede o iddia edilen kadrolaþmalar. Nice bildiðim tanýdýðým insanlar eðer kadrolaþma olsaydý þimdi hepsinin daire baþkaný müdür veya yüksek makamlarý iþgal etmesi gerekirdi.

Her kes ve hepimiz biliyoruz ki iktidarlar döneminde yapýlan kadrolaþmalar daha çok ideolojik ve çýkar odaklý olmaktadýr. Kars gibi þehirlerde bu kadrolaþmalarýn içerisine ýrkçýlýk da girer. Ahbap çavuþ iliþkileri de girer.

10 yýllýk iktidarlarý döneminde AKP tarafýndan yapýlan kadrolaþmalar sadece cemaat bazýnda oldu. Öteki kesimlerden pek fazla yapýlmadý. Komünisti, sosyalisti, alevisin, solcusu, saðcý kesimden bazý istisnalar hariç yerinden edilmedi. Hatta AKP kadrolarýnda mevkiler makamlar kapan niceleri var akp karþýtlarýný baþlarýnda gezdirirken, akp ye oy veren veya gönül veren taraftarlarý muhatap bile almadýlar. 

Rahat olun dinci cemaatçi Ýslamcý kadrolaþmasý var diye endiþe etmeyin. AKP iktidarýnda gemisini yürüten kaptanlar atý alýp Üsküdar’ý geçerken, göz koyduðu mevkileri ve makamlarý kaparken, her kes iktidar partisine yaranmaya çalýþýrken, AKP düþmanlarý seçim sonrasý kývýrmaya baþlarken altta kalan yine samimi ve temiz Müslümanlar olmaya devam edecek. Vesselam.

 
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 1923 Defa Okundu
2015-11-19

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır