KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

GURUR KAYNAðýMýZ MURTAZA BAþKAN

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         GURUR KAYNAðýMýZ MURTAZA BAþKAN

 Gurur Kaynaðýmýz Murtaza Baþkan

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Muhammed Þamil Kafkasyalý’nýn, “Gurur Kaynaðýmýz Murtaza Baþkan” yazýsý:

Belediye baþkanýmýz Murtaza KARAÇANTA yýlýn belediye baþkanlarý arasýnda bu sene yerini aldý. Kendisini tebrik ediyorum. Hayýrlý hizmetlerinde muvaffakiyetler diliyorum.

Elindeki imkânlarýn kýsýtlý olmasýna raðmen elinden geleni yaparak þehrimize deðer katmaya çalýþtýðý için her kesimden tebrik mesajlarý aldý.

Karslý esnaflar bu sevince ortak olmak için baþkanýmýz adýna pankartlar hazýrlatarak tebriklerini ilettiler.

Benim kanaatim Baþkanýmýzýn halkýn gönlünde edindiði itibar, deðer ve kýymet sadece icraatlar noktasýnda deðil en önemli icraatý halktan biriymiþ gibi davranmasý ve halka karþý tevazuuyu tercih etmesindendir.

Baþkanýmýzýn benim gönlümde ki yeri karýnca kararýnca yapmaya çalýþtýðý hizmetlerden öte halktan birisi olarak kalmasý, halk ile bütünleþip onlarýn seviyesine inip onlarýn hayýr ve acýlarýna ortak olmasý, imkânsýzlýklar içerisinde birçok kiþiyi istihdam etmesi vb. durumlarla halkýn baþkaný olduðunu göstermesinden dolayýdýr.

Baþkanýmýzýn esnaf ile vatandaþ ile sýký diyalog içinde olmasý ve her kesime karþý hakkaniyet ve ölçülü davranmaya çalýþmasý, onlara kucak açmasý, kapýsýna gelenleri renk ve ýrklarýna ayýrmadan sorunlarýný çözmeye çalýþmasý halk içerisinde sevilmesine vesile olmuþtur.

Kars adýna Kars için onur kaynaðý olan Murtaza baþkanýmýz aþaðýda saydýðým sorunlara kalýcý çözümler getirirse inanýyorum ki gurur kaynaðý baþkan olmakla kalmayacak EFSANE baþkan mesabesine gelecek ve bu millete yýllarca hizmet etmeye devam edecektir.

Sayýn Baþkaným,

Þehir içindeki adeta dans eden logar kapaklarý halledildiði vakit,

Yollara yapýlan yamalar iz býrakmayacak þekilde düzeltildiði vakit,

Mahallelerin suyu 24 saat kesintisiz aktýðý vakit,

Çöplerin bir gün içerisinde kaldýrýlýp ikinci veya üçüncü günlere çöp daðlarý oluþturulmadýðý vakit,

Asfaltlar bir sezon yerine yýllarca gidecek þekilde atýldýðý vakit,

Yollarý ve kaldýrýmlarý mahvedip darmadaðýn eden inþaatlara dur denildiði vakit,

Profesyonel bir Belediyecilik anlayýþý ile çalýþýldýðý vakit,

Her mahallede çözüm merkezleri kurularak halka daha çabuk hizmet götürüldüðü vakit,

Kýþlarý kazalara sebebiyet verecek caddelerin tuzlanmasý düzenli yapýldýðý vakit,

Belediye personellerinin daha etkin ve verimli bir þekilde çalýþmasý ve çalýþtýrýlmasý için mesleki yeterlilik eðitimleri ile donanýmlý hale getirildiði vakit,

Þehir içi Belediyecilik yerine bütün mahalleleri içerisine alan þehir belediyeciliði yapýldýðý vakit,

Yollarda metrekareye düþen onlarca çukurlar asfaltlama çalýþmalarý ile kapatýldýðý vakit,

Ýnþallah inanýyorum ki halkýn gönlünde size karþý oluþan muhabbet ve sevgi hizmetlerinizle bütünleþtiði vakit bu halk size baðrýna daha çok basacak sizi efsane baþkan da yapacaktýr.

Bizler gazeteci bakýþ açýsý ile farklý kesimlere zatý halini soruduðumuz zaman olumlu ve müspet geri dönüþler alýyoruz.

Özellikle halký kucaklayýcý ve onlardan birisi olduðunuzu halka göstermenizden dolayý halk size sevgi besliyor.

Kazanýlan bu saygýnlýk ve muhabbet çalýþkanlýk, tevazu, icraat, hakkaniyet, yardýmseverlik, sosyal sorumluluk ve profesyonellik vizyon ve misyonu ile birleþirse Allah’ýn izniyle uzun yýllar halkýnýza hizmet etme þerefine nail olursunuz. Vesselam.

 

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 2573 Defa Okundu
2016-01-14

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır