KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

DEVLET KAPýSý…

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         DEVLET KAPýSý…

Devlet Kapýsý…

Balýk baþtan kokar sözü ülkemiz ve yönetim sistemimize uyan bir sözdür. Yüz senedir insanlarýn akýllarý fikirleri kabiliyet ve istidatlarý yerine giyimleri kuþamlarý inançlarý ile uðraþan istibdatçý, baskýcý ve darbeci sistemimiz yüzünden nesillerimiz özgüvensiz, korkak ve cesaretsiz yetiþti.

Darbeler, muhtýralar, darbe anayasalarý, vesayetler zinciri, siyasi çekiþmeler, ideolojik eðitim ve fikir çatýþmalarý yüzünden ülkemiz bir türlü çaðdaþ muasýr devletler seviyesine çýkamadý.

Bu yapýda ve minvalde yetiþen nesiller vizyon ve misyon sahibi, yüksel ideal sahibi, çaðdaþ ve yenilikçe olmak yerine hali hazýra kanaat eden, var olaný deðiþtirmek için kýlýný kýpýrdatmayan, ülkesi ülküsü ve milleti için endiþe taþýmayan bir nesillere dönüþtü..

Çarpýk sistemimiz, bilim adamý, mucit, sanayici, giriþimci ve yenilikçi insan yetiþtirmek yerine her kesin gözünü devlet kapýsýna diktiði insanlar topluluðu yetiþtirmeye baþladý.

Milyonlarca gencimiz bir an önce memur olup kapaðý devlet kapýsýna atmanýn planý ile büyüdü..

Eðitim sistemimiz yenilikçi vizyon sahibi ileri görüþlü, parlak fikirli, geliþimci ve deha insanlarý basit bir memurluða mahkum ettirdi..

Nice istidat ve kabiliyeti yüksek gençlerimiz bilim adamý genetik mühendisi, atom mühendisi, biliþim dâhisi ve mucit olmak yerine basit bir memur olmaya itildi.

Haliyle ülkemiz teknolojide, savunma sanayisinde, biliþim sektöründe ve aðýr sanayide baþka ülkelere baðýmlýða mahkûm oldu. Kendi topu tüfeði, tanký, uçaðý, arabasý, telefonu ve facebook’u olmadý.

Üniversitelerimiz, teknolojide, savunma sanayinde, biliþimde ülkemizi söz sahibi yapacak insanlar yetiþtirmek yerine memur yetiþtirmek için çalýþtýðý için haliyle milyonlarca insanýmýz sadece memur olmak için çýrpýnýp durdu..

Nice dahi, kabiliyetli, yetenekli ve zeki gençlerimiz ülkesini þaha kaldýracak bir sanayici, mucit, üretimci olmak yerine devlet kapýsýnda basit bir memur amir idareci olmaya mahkûm edildi.

Maalesef eðitim sistemimiz ve sinsi bir zihniyet gençleri memurluða yönlendiriyor. Ana ve babalar çocuðuna oku memur ol diyor. Çocuklar kýsa yoldan memur olup garanti bir iþim olsun mantýðýna kurban ediliyor.

KPSS ‘ye hazýrlanan milyonlarca insan KPSS dershaneleri ve kitap sektörü ile sömürülüyor. Milyonlarca insan memur olmak için milyonlarca dolar harcýyor ama sadece devlet kapýsýna milyonlardan on binler alýnýyor.

Kamuda 110 bin öðretmen ihtiyacý var iken, her sene yüz bine yakýn öðretmen mezun oluyor. Bu sayýlar her geçen gün artýyor. Þu an dört yüz bine yakýn öðretmen adayý öðretmen olmayý bekliyor.

Üniversiteler iþ hayatýnda ve ülkemizde istihdam kapýsý ve karþýlýðý olmayan alanlarda açtýðý bölümlerden yüz binlerce insaný mezun ederek iþsiz üniversiteliler ordusu kuruyor.

Dünyanýn en zengin þirketlerine bakýyoruz biliþim sektöründe, sinema sektöründe, savunma ve sanayi sektöründe hizmet veren sektörler iken, bizde böyle þirketler yok.

Bizde ise her kes gözünü iþ garantili, maaþ garantili yer olduðu için devlet kapýsýna dikmiþ.

Apple çýkardýðý Ýphone telefonu ile dünyanýn en büyük deðeri olurken,

Facebook un sahibi 28 yaþýnda kurduðu facebook milyarlarca dolarlýk servete ulaþmýþ iken,

Google saniyede binlerce dolar kazanýrken ve akýllý telefonlar için geliþtirdiði android iþletim sistemi ile altý ayda 68 milyar dolar kar elde ederken,

Microsoft’un sahibi Windows ile dünyanýn en zengin insaný olurken,

Ýsrail çölün ortasýnda bütün dünyaya tohum satýp onlarý kendisine muhtaç ederken,

Samsung telefonu, beyaz eþyasý ile dünyada söz sahibi olurken,

Çin bütün dünyaya teknoloji satarken,

Üç yaný denizlerle çevrili, verimli tarým arazileri ve hayvancýlýðý kendisine yeten, yer altý kaynaklarý ile zengin bir ülke olan Anadolu milletinin evlatlarý ise gözünü sadece devlet kapýsýna dikerek oradan gelecek üç kuruþa tamah ediyor.

Dünyaya nizam vermiþ ve Avrupa’nýn tepesinde altý yüz sene at koþturmuþ, 20 milyon km lik bir dünya hâkimiyeti kuran bir milletin çocuklarý böyle basit, aciz ve zaif düþünceden, KPSS sömürüsünden, memur olamama stresinden, gelecek endiþesinden kurtarýlmalýdýr.

Yeni nesiller eðitimle büyük düþünmeye, büyük iþler becermeye, büyük devlet olmaya, büyük icat ve atýlýmlar yapmaya ve büyük insanlar yetiþtirmeye kanalize edilmeli ve güdülenmelidir.

Ýnsanlarý kýsa yoldan zengin olmaya, kolay para kazanmaya, zahmetsiz risksiz kazanca iten eðitim sistemi ve zihniyeti yýkýlmalýdýr.

Çocuklarý okullarda birincilik için yarýþtýrmak ve paralý bölümlere gitmeleri için teþvik etmek, her þehirde üniversite her ilçede veya köyde lisesi açmak marifet deðildir. Doðru ve gerekli üniversiteler ve liseler açmak marifettir. Çocuklarýn istidat ve kabiliyetlerini açýða çýkarmak, yeteneklerini keþif edecek alan ve bölümlere yönlendirmek, memuriyetin acizliðinden kurtarmak marifettir.

Kendi telefonunu, uçaðýný, arabasýný, gemisini, füzesini yapacak, savunma sanayisini kuracak, çaðýn ihtiyaçlarýna göre meslek ve eðitim sistemleri geliþtirip, gençliðimizi devlet kapýsý baðýmlýsý aciz, miskin, tembel, cesareti olmayan tüketim kölesi ve vasýfsýz bir gençlik konumundan kurtarmazsak;

Daima sömürülen ve az geliþmiþ ülkeler kategorisinde kalmaya mahkûm oluruz Vesselam.

 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 2141 Defa Okundu
2016-02-02

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır