KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KAFKAS KARTALý ÞEYH ÞAML

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         KAFKAS KARTALý ÞEYH ÞAML

 Kafkas Kartalý Þeyh Þamil

Sonunu Düþünen Cesur Olamaz

Kafkasya denilince akla Ruslarýn korkulu rüyasý Kafkas Kartalý Þeyh Þamil Gelir. Bugün vefatýnýn 145.yýl dönümü olan Ýmam Þeyh Þamil,35 senesini milletinin ve Kafkasya’nýn özgürlüðüne adayan büyük bir mücahittir.

Daðýstan’ýn Gimri köyünde dünyaya gelen ve 1797 ile 1871 tarihleri arasýnda yaþayan Ýmam Þeyh Þamil Küçük yaþta baþladýðý ilim tahsilini büyük âlimlerden tefsir, hadis, fýkýh, edebiyat tarih ve fen bilimleri ile tamamladýktan sonra 30 yaþýndan sonrada Baðdat’a giderek asrýn müceddidi olan Mevlana Halid Baðdadi den ilim öðrendi.

Genç yaþýnda ulaþtýðý tahsili, þahsi kemalatý, cesareti ve zekâsý ile ön plana çýkan þeyh þamil Ruslara karþý ülkesinin özgürlüðü için imamlýða seçildiði 1834 yýlýndan 1859 yýlýna kadar moskofun askeri gücünün çokluðu ve imkânlarýnýn büyüklüðüne raðmen yýlmadan ve usanmadan mücadelesini sürdürdü.

On beþ yaþýnda at binip kýlýç kuþanmýþ, yirmi yaþýnda bir sürü spor dalýnda yetenek sahibi bir hale gelmiþtir. Ayrýca Nakþibendi tarikatýnda aldýðý bu eðitim onda Ruslarýn, Kafkasya da ortadan kaldýrmak istediði Ýslamiyet’i, tekrar ihya etmek ve yaymak için uðraþmasýna, özgürlük, direniþ ve Ýslam Birliði gibi bazý düþüncelerin geliþmesini saðladý..

Ruslarýn Kafkasya’dan Ýslamiyet’i söküp atmaya çalýþtýðýný gören þeyh þamil milleti ve dini için dillere destan toplumlara ibret olacak bir destansý ve fedakârlýk ile mücadele etti. Nice Rus generalleri maðlup etmekle beraber canlarýný cehenneme gönderdi.

Zor ve kýsýtlý imkânlar ile kurduðu ordusuyla özgürlük için, hak için, milletinin geleceði için, Kafkasya’nýn selameti için zalimlere, sömürücülere dinsizlere, kâfirlere ve karþý mücadele etti.

Züht ve takvasý, Allah korkusu ve feraset sahibi olan imam imam þamil bu haliyle ordusuna halkýna ve öteki milletlere örnek ve model oluyordu. Hazýrlattýðý paralar üzerine þu ibretli güzel sözleri yazdýrýyordu. Sonunu Düþünen Cesur olamaz. Kuvvet ve yardým ancak Allah’u Teâla’dandýr.

Yýllarca sürecek olan mücadelesinde oðullarý Muhammed Þamil ve Muhammed Kamil Cemalettin ve Muhammed Gazi de yanýndan ayrýlmamýþtýr.

35 senelik izzetli, þehametli, azametli ve onurlu mücadeleden sonra Ruslara eþir düþen þeyh þamil sürgününün 10. Yýlýnda son günlerini Medine’de geçirmek ve hac farizasýný yapmak için Rus çarýndan izin alarak Hac farizasýný gerçekleþtirmek için Rusya’dan ayrýlarak Ýstanbul’a gemi ile gelmiþ.

Burada Sultan Abdülaziz tarafýndan karþýlanan Ýmam Þeyh Þamil sarayda bir birkaç gün misafir edilir, Þeyh þamilin Ýstanbul da olduðunu duyan halk, bu mücahidi görmek için sarayýn önüne akýn akýn gelip büyük bir sevgi gösterisinde ve teveccühte bulunmuþtur.

Hac esnasýnda dünyanýn dört bir yanýndan gelen hacýlar namýný iþittikleri bu büyük mücahidi görmek, elini öpüp duasýný almak isterler bu durum izdihama sebep olur. Bu duruma çare olarak Þeyh Þamil i Kabe’nin damýna çýkarýrlar ve bir müddet Kâbe damýnda duran Þeyh þamili hocalar hayran hayran seyrederek hasret giderirler.

Medine de büyük bir izzet ikram ve iltifata mazhar olan Ýmam þamil 1871 yýlýnda ruhunu rahmana teslim eder. Peygamber zevceleri ve birçok sahabenin bulunduðu Medine de Cennetü’l Baki kabristanýna defnedilir.

Ýslam kahramaný, Kafkas kartalý ve imam þamil lakaplý bu mücahittin özgürlük, hak, Ýslam ve onur mücadelesini kendisinden sonra bu zamana kadar nice büyük kahramanlar sürdürmüþtür. Yakýn zamanýn iki büyük komutaný ve lideri Cevher DUDAYEV ve Þamil BASYEV de çeçen halkýnýn özgürlük mücadelesinde Ruslar tarafýndan þehit edilmiþtir.

Allah ceddimiz Þeyh Þamil’e öteki bütün mücahit kahramanlara rahmet eyleyip þefaatlerine mazhar eylesin. Amin.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 1403 Defa Okundu
2016-02-05

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır