KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

LAKLðN DOðRU TARF

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         LAKLðN DOðRU TARF

 Laikliðin doðru tarifi

Laikliðin çýkýþ yeri olan Fransa da uygulanan biçimi ile Türkiye de uygulama biçimi arasýnda inanç, fikir, devlet yapýsýna göre farklýlýklar arz etmektedir.

Temelde din ve devlet iþlerinin birbirinden ayrýlmasý olarak tarif edilen ve uygulamaya konulan laiklik ilkesi Fransa da nedense hiçbir zaman din ile devletin birbirinden ayrý olmasý olarak uygulanmamýþ aksine yine din ile devlet birlikte yönetilmiþtir.

1935 yýlýnda anayasaya giren laik kavramý þiddetle din ile devletin birbirinden ayrý olarak tutulmasýndan ziyade dini hayata müdahale eden dini hayatýn her alanýndan soyutlayan ve dini uygulamalarý laikliðe aykýrýlýk olarak görüp onlara baský uygulama þeklinde kullanýlmýþtýr.

Din ile devletin birbirinden ayrýlmasý yanýnda dinin devlete müdahale etmesini engellemek adýna yürütülen laiklik söylemi ve uygulamalarý yüzünden insanýmýz çok sýkýntýlar çekmiþtir.

Laikliðe aykýrý denilerek yýllarca Müslümanlarýn inançlarýna kanunlar perdesi altýnda müdahale edilmiþ ve inançlarýný yaþama alanlarý kýsýtlanmýþ ve baský aracý olarak kullanýlmýþtýr.

Laiklik Anayasada belirtilen þeklinden ziyade iktidar ve ideolojik düþüncelere göre kullanýlmýþ. Müslümanlarýn inanç ve hayat hakkýna daima müdahale edilmiþtir.

Yüzde doksan dokuzu Müslüman olan ülkemizde Müslümanlarýn ibadet sahalarý, inanç biçimleri ve yaþam alanlarý hep laiklik ilkesi ile iliþkilendirilmiþ, Müslümanlarýn doðal haklarý laikliðe tehlikeli olarak algýlanarak yasaklanmaya çalýþýlmýþtýr.

Din ile devletin birbirinden ayrýlmasý temeline dayandýrýlan laiklik ilkesinde din ile devlet birbirinden ayrýlýrken dinsizlik ile devlet birbirinden ayrýþtýrýlmadýðý için daima dinsizlik dine müdahale etmiþ laiklik perdesi altýnda Müslümanlara baský uygulanmýþtýr.

Laiklik kavramý çaðdaþ Cumhuriyet de din ile devletin birbirinden ayrýlmasý olarak uygulanýrken Osmanlý da laiklik din ve vicdan hürriyeti olarak tatbik edilmiþ ve insanlarýn inanç yaþayýþ ve özgürlüklerine tehlike arz etmediði sürece asla müdahale etmemiþtir.

Hatta laiklik ilkesi yüzünden tarihinde birçok Ýslam âlimi baský hapis ve suçlamalara maruz kalmýþ ve yapýlan dini vecibeler törenler uygulamalar laikliðe aykýrý görüldüðü için yapanlar hakkýnda kovuþturma adli yargý ve takibe maruz kalmýþtýr.

Ýslam âlimi ve mütefekkir Bediüzzaman Said Nursi, din ve imana yaptýðý hizmetlerinden dolayý Eskiþehir Mahkemesinde maruz kaldýðý suçlamalara karþý müdafaa yaparken kendisinden laiklik sorulduðu zaman onlara laikliðin doðru tarifini þöyle yapmýþtýr. Laik Cumhuriyeti soruyorsanýz, Laik manasý bi taraf kalmak, Yani hürriyet-i vicdan düsturuyla dinsizlere ve sefahetçilere iliþilmediði gibi dindarlara ve takvalýlara da iliþmemektir.

Evet, bizlerde diyoruz ki laiklik ilkesi sefaheti açýk açýk iþleyenlere, dinsizlere ve ahlaksýzlara hangi mesafede duruyor ise dindar ve takva sahibi muttakilere de ayný mesafede durmalýdýr.

Laiklik ilkesi din ile devlet iþlerini birbirinden ayýrdýðý gibi dinsizlik ile de devleti birbirinden ayýrmalýdýr ki devlet dinsizliðe inkýlap etmesin ve dindarlarý tehlike görüp onlarýn inanç ve yaþam haklarýna müdahale etmesin.

Laiklik kabul edilebilir normlar içinde ve bütün inançlara insanlara deðerlere ve topluma ayný mesafede durmalý ve sadece din ve vicdan özgürlüðü olarak anýlmalýdýr.

Laiklik din ve vicdan özgürlüðü adý altýnda yüzde doksan dokuzun inancýna müdahale ederken yüzde bir gibi küçük bir azýnlýðýn azýnlýðýn hakkýný baþ üstünde tutuyorsa bu laiklik deðil deðil laiklik perdesi altýnda dine baský ve gizli istibdat yönetimi olur.

Müslümanlar olarak laikliðin suiistimal edilen yapýsý yüzünden inanç ve özgürlükler noktasýnda çok çektiðimiz gerçeði göz önünde tutularak yeni yapýlacak olan anayasa da laikliði kaldýrmak yerine laikliðin sýnýrlarýný ve doðru tanýmýný yaparak uygulamamýz gerekir.

Osmanlý da uygulanan þekli ile laiklik yeni anayasada yer almalý. Azýnlýk olsun asli toplum olsun inanç ve fikir ve düþünce yapýsý ve yaþam tarzý ne olursa olsun her kese eþit mesafede ve ölçüde müdahale eden ve muamele eden bir laiklik ilkesi getirilmelidir. Vesselam.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 811 Defa Okundu
2016-04-27

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır