KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

TACZZZ!

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         TACZZZ!

 TaCizzz!

Cenabý Hakkýn koyduðu ilahý kanun, kural ve sýnýrlara uyulmayýp ihlal edildiði ve hiçe sayýldýðý toplumlarda daima büyük felaketler, acýlar, dalaletler, sapkýnlýklar yaþanmýþtýr.

Tarih boyunca nice kavimler, milletler ve topluluklar ahlaki kurallarý, ilahi kanunlarý ve yasaklarý çiðneyip insani vasýflarýný kaybettiði zaman helak edilerek yok edilmiþtir.

En güze bir surette halk edilen insan, yaratýlýþýnýn zýddýna bir yaþam tarzý benimseyip, fýtratýna zýd bir eylem ve fiilde bulunarak hayvandan yüz derece aþaðý düþerek iman cevherini kaybettiði zaman bu azgýnlýðýn cezasý olarak hastalýk, taun, veba ve bazý doða musibetleri ile helak edilmiþtir.

Ýnsan kendisinden beklenen neticeyi gösterecek ve yaratýlýþýnýn gereðine göre hareket etmesini saðlayacak ilahi emirlere uymadýðý zaman zulümde, sapýklýkta ve dalalette büyük bir çýðýr açmakla beraber diðer toplumlarýnda baþýna bela olmuþtur.

Yaþadýðýmýz zaman diliminde cinayetlerin saniyelere düþmesi, sapýklarýn üremesi, tecavüzlerin artmasý, suçlarýn çoðalmasý, merhamet, hürmet, yardýmlaþma, duygularýnýn ölmesi hep ilahi kanunlar nizamlar ve yasaklarýn çiðnenmesi sonucudur.

Mesela bu asrýn hastalýklarý olan sübyancýlýk, homoluk, taciz, bazý cinsi sapkýnlýklar, sapmalar, zina ve fuhuþ hep ahlaki dini etik deðerlerin sukut etmesi ve ilahi kanunlarýn kaldýrýlmasý sonucudur.

Kadýnýn yaratýlýþýna zýd olan çýplaklýðýn moda eliyle alttan alta yayýlmasý, çaðdaþlýðýn gereði sayýlan ama fýtrata zýd olan karma eðitim ve ortamlarýn yaygýnlaþtýrýlmasý, camide Allah kadýn ile erkeði yan yana koymadýðý halde okullarda buluð çaðýna gelen erkeklere kadýn öðretmenlerin, buluða eren kýz çocuklara erkek öðretmenlerin ders vermesi, kýz çocuklarýnýn mahremiyet eðitim verilmemesinden dolayý avret edep kavramlarýndan yoksun yetiþmesi, küçücük kýzlarýn genç sanatçýlarý örnek alarak onlar gibi giyinip süslenip bezenip yaþýndan büyük görünmeye çalýþmasý, küçük yaþta çocuklarýn makyaj kültürü kazanmalarý, evlerimizdeki televizyonlardan hayatýmýza ahlaksýzlýk, hayasýzlýk, dinsizlik akýtmasý, genç kýzlarýn akýllarýnýn þöhret ve flört ile çelinmesi sonucu toplum alttan alta, içten içe sinsice sapkýnlýða, farklý cinsi meyelanlarýn yolunu açmýþtýr.

Her kesimden her türlü mesleki alanda saygýnlýðý olan insanlarýn bir anda böyle sapýk veya tacizci olmasý ve okullarda yurtlarda sokaklarda çarþý pazarda toplu taþýma araçlarýnda görülmeye baþlayan tacizler ve tecavüzler bir anda aniden sebepsiz ve nedensiz ortaya çýkan olgu deðildir.

Mesela, toplumda artan sübyancýlýk, livata, eþcinsellik, ihanet, zina, taciz, tecavüz ve fuhuþ sapýklýk fiili bir anda aniden ortaya çýkan bir yönelme hali deðildir. Yukarýda sayýlan etkenler yanýnda fert bazýnda sebep ve müsebbip etkileþimi ile ortaya çýkar. Karþý cinsin tepkisizliði hareketsizliði ve eylemsizliði ile asla ortaya çýkmaz. Bu tür yönelmelerde ve meyillerde karþý cinsin tavrý duruþu fiili ve yaklaþýmý etkendir. Bu etki giyiniþ, davranýþ ve sözlerle þekillenip vücuda gelir.

Bir tarafa çarþaf giyen bir bayaný öteki tarafa açýk bir bayaný býrakýn bakalým hangisine erkekler ilgi alaka gösterecek.

Bir tarafa giriþken ve hareketli bir bayaný öteki tarafa utangaç sýkýlgan bir bayaný koyun bakalým erkekler hangisi ile irtibata geçecek.

Bir tarafa asabi ve mizacý sert bir bayaný öteki tarafa sýcak ve cana yakýn bir bayaný koyun bakalým erkekler hangisi ile çabuk irtibat kuracak.

Bir tarafa çirkin ve yaþlý bir bayaný öteki tarafa güzel ve genç bir bayaný koyun bakalým erkekler hangisi ile ilgilenecek.

Bir tarafa mini etekli bir bayaný öteki tarafa etekli bir bayaný koyun bakalým erkekler hangisine bakacak.

Bir tarafa ayný yaþta üniformalý bir öðrenciyi öteki tarafa sivil ve cazibeli giyinen bir öðrenciyi koyun bakalým erkekler hangisine öðrenci diyecek.

Açýk bir þeker veya dondurma üzerine yüzlerce sivrisinek ve böcek konarken ve ambalajlý olan bir ürüne hiçbir sinek konmaz ve alacaðý bir þey yoktur.

Medeniyet, moda, çaðdaþlýk, modernlik, özgürlük adýna çýrýlçýplak soyulan genç kýzlara ve kadýnlara karþý her tür ve yaþta erkeðin ilgisiz ve alakasýz kalmasýný istemekle sorunlarýn çözülemeyeceði gerçeðini göz ardý ettiðimiz sürece tacizler tecavüzler devam edecektir. Babasý veya dedesi yaþýndaki erkeklerin nazarý dikkatlerini çekeceði gibi onlarýn iþtihaný da açmaya devam edecektir.

Kadýnýn istediði gibi soyunup takýþtýrýp cazibeli hale gelmesinin namusluk özgüven özgürlük kavramlarý ile baðdaþtýrýlýp erkeðin o kadýnlara ve kýzlara gayri ihtiyari dýþý yönelmeleri ve iradelerini kaybetmeleri namussuzluk ve sapýklýk görüldüðü sürece bu tür olaylar bitmeyecektir.

Allah’ýn koyduðu ilahi sýnýrlar ve kurallar ve yasaklar hiçe sayýlýp çaðdaþ, modern ve medeni tabir edilen uygulama, kanun ve yaþam tarz benimsendiði sürece insanýn içini cýzz eden çocuk tacizleri babasý abisi hatta dedesi yaþýndaki adamlarýn eliyle devam edecektir.

Ahlaki deðerleri hiçe sayan, zina ve fuhuþu sýradanlaþtýran, evlilik dýþý iliþkileri yaygýnlaþtýran film ve diziler devam ettikçe tacizler devam edecektir.

Gelenek ve göreneklere düþman ve namus kavramýna uzak duran medya bataklýðý kurutulmadýðý sürece tacizler tecavüzler ve sapkýnlýklar hýz kesmeden devam edecektir.

Çýplaklýk, hayâsýzlýk, karma eðitim ve hayat, rezil hayat, flört, moda, kozmetik gibi medeniyetin batak haneleri kurutulmadýðý sürece cinsi sapýklar, manyaklar, tecavüzcü ve þehvet delisi sivrisinekler yetiþtirip kadýnlarýn ve küçücük kýzlarýn üzerine salmaya devam edecektir.

Kýz çocuklarý için ayrý erkekler için ayrý okular bayanlara bayan erkek öðrencilere erkek öðretmen tahsis edilmediði sürece bu onuru þerefi ahlaký ve iffeti ve namusu zedeleyici olaylar devam edecektir.

Fýtrata yaratýlýþa uygun eðitim sistemi giyim tarzý hareket ve yaþam tarzý adabý muaþeret mahremiyet avret ve doðru cinsellik eðitim verilmediði sürece tacizler küçük kýzlar ile kalmayýp erkeklere da sýçrayacaktýr.

Ciðerleri cýz eden, insanlýðý yýkan, onuru inciten psikolojik rahatsýzlýklara sebep olan, intiharlara kapý açan, büyük yýkýmlara sebep olan ve ahlaký ifsat eden taciz tecavüz ve sapkýnlýklara kapý açan tacizlere karþý en büyük sorumluluk devlet ve ailenindir.

Ailenin vazifesi; çocuklarýn sadece karnýný doyurmak , her istediðini almak,serbest ve baþýboþ  býrakmak ve giyim kuþam ve hareketlerine karýþmamak deðildir.

Yedi yaþýnda kýz ile erkek çocuklarýn yataklarýný dokuz yaþýnda odalarýný ayýran bir dinin mensuplarý geleceðimizin eðitimcileri liderleri önderleri büyükleri anne ve babalarý olacak olan çocuklarý yetiþtirirken  çocuklarý ahlaki deðerlerle donatýp,koruyucu bir özellik olan haya,iffet,edep,mahremiyet eðitimleri besleyip ve din eðitimi ile takviye ederek hayata hazýrlamak zorundadýr.

Devletin vazifesi ise: Karma eðitim inadýndan vazgeçmek,okullarda din eðitimini zorunlu kýlmak,çocuk istismarýna sebep olacak etkenleri ortadan kaldýrmak,fýtrata uygun ortamlar ve eðitim müfredatý koymak, çocuk istismarýný önleyecek aðýr kanuni yaptýrýmlar getirmek ve bir çok sapkýnlýklara kapý açan televizyon yayýnlarýný engellemek,yüzde doksan dokuzu Müslüman bir toplumun yapýsýna uymayan her türlü moda akýmý,medya yayýnlarý,yollarý kapatmak veya deðiþtirmek.

Nasýl sivrisinek üreten bataklýklar kapatýldýðý zaman sivrisinekler olmaz. Öylede sapýklýklara, tacizlere, istismarlara, tecavüzlere fuhuþ, zina, flörte zemin hazýrlayan sefih medeniyetin bu tür batakhaneleri kapatýldýðý zaman çocuk istismarý ve sapkýnlýklar olmayacak. Dimaðlar, zihinler, akýllar, kalpler, duygular ve þehevi arzular ile zehirlenip haddini aþmayarak vasat dediðimiz sevide kalacak. Toplumun namusu deðerleri þerefi dini ahlaký mahfuz kalacak. Çocuklarý gençlerin ailelerin kýzlarýn psikolojisi ve zihni ve kalbi saðlam olacak. Vesselam.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 7394 Defa Okundu
2016-05-07

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır