KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

HARAKAN CAM KüLLYESNE YAPýLAN UCUBE TUVALETE TEPKLER Çýð GB..

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         HARAKAN CAM KüLLYESNE YAPýLAN UCUBE TUVALETE TEPKLER Çýð GB..

Harakani Cami Külliyesine Yapýlan Ucube Tuvalete Tepkiler Çýð Gibi..


Harakani Cami Külliyesine Yapýlan Ucube Tuvalete Tepkiler Çýð Gibi..

Harakani Hazretlerini ziyarete gelen bir Yemenli Allah dostu veya kalp ehli, def-i hacet için görevliye tuvaletin yerini sormuþ. Görevli cami arkasýndaki eski tuvaleti gösterince bu zat ‘Ben bu büyük zatýn huzurunda ve yanýnda def-i hacet yapmaktan hicap ederim diyerek külliye dýþýnda bir yeri tercih etmiþ.

Bu olay aklýmdan hiç çýkmamýþtýr. Zira büyüklerin huzuruna edep ile giden lütuf ve ihsanla dönermiþ. Büyüklerin huzurunda edeple ve tevazu ile kýyam etmek gerek..

Hele hürmet ve saygý gösterilen kiþi seyyit dediðimiz peygamber soyundan geliyorsa ve dini mübine büyük hizmetler etmiþ ise, geride topluma büyük deðerler ve güzellikler býrakmýþ ise böyle topluma ve tarihe mal olmuþ zatlara saygýda ve tazimde kusur etmek edepsizliktir.

Hasan Harakani hazretleri marifetullah ile muhabbetullaha vasýl olduðu için her asýrda sevenleri ve taraflarý olduðu gibi ziyaretçileri de olmaktadýr.

Ýlimizde bulunmasý bizim için þeref ve ayrýcalýk olan bu zatýn külliyesinin yeniden düzenlenmesi için baþlatýlan çalýþma ve projeler kapsamýnda birçok yenilik veya deðiþiklikler yapýldý.

Harakani ve civarýný yeniden düzenleme ve tarihi dokuya uygun ve inanç merkezi yapma adýna baþlatýlan çalýþmalar ile eski külliye ile yeni külliye arasýnda bazý deðiþiklikler oldu.

Projeyi çizenler her halde yerinde görmediði ve islami hassasiyet gözetmediði için külliye yenileme çalýþmasýnda aksaklýk ve eksiklikler oldu. Bunlardan birisi de cami ile kümbet cami arasýnda yapýlan tuvaletti.

Cami cemaati ve duyarlý bir çok insan cami ile kümbet cami arasýna tuvalet yapýlmasýna karþý çýkýp tepki gösterip homurdandý ama sesler gür ve etkili çýkmadýðý için çok netice alýnmadý.

Bizde maalesef farklý platformlarda dillendirip konuþtuk ve tuvaletin cami önü manzaralý olmasýnýn tarihi dokuya, edebe ve o büyük zata karþý hürmetsizlik ve ayýp olduðunu söyledik ama yerel basýn sesi olarak sesimiz çok sesi getirmedi.

Þahsýmýn nezdinde Kars ta birkaç ucube vardý. Bunlardan birisi de bu iki cami arasýna kondurulan tuvalet idi. Latife olsun diye bazen tuvalet manzaralý cami der ve hayýflanýrdým.

Bu durumdan rahatsýz olanlarýn sayýsýnýn artmasý, ilimize ziyaret eden bazý þahsiyetlerin bu duruma kayýtsýz kalmamasý, yerel basýn olarak bizlerin tepkisi sonucu inþallah geri bir adým atýlarak hatadan dönülerek tuvalet yýkýlacaktýr.

Ucube bir tarzda iki cami ortasýna modern olarak kondurulan tuvalet, Harakani Hazretlerinin kabrinin seviyesinden yukarýda olmasý o zata karþý bir hürmetsizlik olacaðý için zararýn neresinden dönülürse kardýr düsturuyla bir an önce yetkiler tarafýndan yýkýlarak külliye içinde veya kenarýnda bir yerde yapýlmasý gerekir.

Geçen gün ikindi vakti namazý için Harakani camine gittim. Cami dýþýnda Dünya Karapapak Türkleri Birliði Baþkaný Seyfullah TÜRKSOY’ UN tepkisine þahit oldum.Ayný zamanda sanatçý ve gazeteci kimliði olan baþkanýmýz bu hatadan dönülmesi ve bu durumun düzeltilmesi için gereken bütün gayreti göstereceðin ,bu durumu kamu oyu yanýnda ulusal basýnda da paylaþacaðýný beyan etti.

Maalesef ucubeler ile anýlan þehrimizde her gün yeni bir ucube ile karþý karþýya olmamýzýn bir sebebi de Ucubeleri yapanlarýn Ýslami ve dini duyarlýlýk sahibi olmamalarýndan da kaynaklanmaktadýr.

Harakani külliyesini güzelleþtireyim derken aðaçlarý keserek, yeþili yok ederek doðal güzelliði bozulduðu yetmezmiþ gibi birde cami manzaralý tuvalet yapýlmasý halký ve cami eþrafýný iyice çileden çýkarmýþ durumdaydý.

Ucube heykel ile iyice sicili bozulan þehrimizi yeni ucubelere mahkûm etmeyelim. Dini ve inanç hassasiyeti olmayanlara uzaktan çizdirilen uzaktan kumandalý proje ile zaten yanlýþ yapýldý. Bari ikinci yanlýþtan dönülsün ve bu kadar tepkiler sonucu tuvalet yapýmýna son verilsin.

Projeyi dikkatlice incelerseniz projede zaten kümbet cami ile Harakani Hazretleri cami kot ayný seviyede yapýlmýþ. Tuvalet ortaya konulmuþ, yeþil doku öldürülmüþ, ruhsuz taþlar ve cansýz bir görüntü meydana getirilmiþ. Üstüne üstlük iþ tamamlama süresi geçmiþ ve belirtilen vakitte bitmemiþ.

Hayýr, adýna baþlatýlan çalýþmalarda ve yapýlan icraatlar da halkýn toplumun ve duyarlý kesimlerin tepkilerine ve itiraz seslerine kulak verilmesi gerekir.

Bu toplumun bazý kesimleri devletin okullarýndan diploma olmamýþ iseler de hayat üniversitesinde profesör olmuþlardýr. Bu seslere yetkililer olarak kulaðýmýzý kapatmayalým. Aksine kulak kabartalým. Halka ‘siz ne bilirsiniz ne anlarsanýz’ demeyelim.

Dünya Karapapak Türkleri Birliði Baþkaný Baþkaný Seyfullah TÜRKSOY’a hassasiyeti için teþekkür ettik ve kendisinde þu ricada bulunduk. :Maalesef bizim sesimiz yerel gazetecilikte fazla çýkmýyor. Ama siz farklý platformlarda bu hatalarý ve yanlýþlarý dile getirerek daha geniþ kitlelere ulaþtýrýp çözüme katký saðlayabilirsiniz.

Temennimiz ve arzumuz ucube bir görüntü oluþturun, iki caminin tarihi silüetini bozan ve kara bir gölge gibi duran cami manzaralý tuvaletimiz inþallah kýsa sürede yetkililerce yýkýlýr ve Harakani Hazretlerine karþý iade-i itibar yapýlýr.


(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) KAFKAS HABER AJANSI
 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 19053 Defa Okundu
2016-06-23

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır