KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

TANKLARA GEçT VERMEYEN KAHRAMAN REMZ DEDE

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         TANKLARA GEçT VERMEYEN KAHRAMAN REMZ DEDE

 Tanklara Geçit Vermeyen Kahraman Remzi Dede

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Muhammed Þamil Kafkasyalý’nýn “Tanklara Geçit Vermeyen Kahraman ‘Remzi Dede” yazýsý:

Darbenin baþladýðý ve sokaklarýn tanklarla ile dolduðu ve Kars Emniyet Müdürlüðünün dört taraftan kuþatýldýðý esnada olay yerine vardýðýmýzda gördüðüm kahramanlardan birisi da Baþýnda sarýðý üzerinde cübbesi elinde Türk bayraðý le saða sola koþan Remzi Güngör dü. Yani bizim tabirimizle remzi baba…

Emniyet Müdürünü almaya gelen askerlere karþý tanklarýn önünü kendisini korkmadan atýyor, onlarý engellemeye ve onlara geçit vermemeye çalýþýyordu.

Hiçbir korku ve endiþe taþýmadan bir taraftan kendisini tanklarýn önüne atarken öteki taraftan askere karþý insanlarýn taþkýnlýk yapmasýný engellemeye çalýþýyordu.

Ýlerlemiþ yaþýna raðmen aðarmýþ sakallarýna raðmen kahramanca yorulmadan ve teklemeden tanklarýn kýþlalarýna gönderilmesine kadar geçen süreçte ve sabaha kadar hiç durmadan endiþe ile saða sola koþtu durdu.

Bu halini ve mücadelesini görünce kurtuluþu savaþýnýn kahraman halký geldi aklýma. Eline kazmasýný silahýný küreðini ve baltasýný kapan genci yaþlýsý erkeði kadýný hep beraber karþý hattý müdafaaya katýlmýþlardý.

Halkýn kararlýlýðý ve dik duruþu, Allah hainlerin oyunlarýný bozmasý ile planlarýný bozulan cuntacý ve darbeci zihniyet geldikleri gibi geri gitmek zorunda kaldýlar.

Bir gecelik darbe provasý kanlý bir þekilde bitti. Birçok mazlum canýndan oldu. Olaylar yatýþtý. Suçlular yavaþ yavaþ yakalanmaya baþladý. Cumhurbaþkanýnýn emri ile halk sokaklarda demokrasi nöbeti tutmaya devam ediyor.

Kars ta emniyet müdürlüðü önünde tutulan demokrasi nöbetine duyarlý halk katýlmaya devam ediyor. Remzi baba da ilk günden beri bu nöbete elinde bayraðý, baþýnda sarýðý ile katýlýyor.

Dün kendisine hayrat yardým standýnda demokrasi nöbeti tutanlara bedava daðýtýlan limonatadan ikram ettim. Çevrede ki ‘insanlara bu kahraman dede kalkýþma gecesi kendisini tanklara siper ederek gözünü kýrpmadan hayatýný feda etmeyi göz aldý. Dedim.

Çevredeki insanlar bu kahraman piri faniye hürmet tazim ederek saygý ile Muhammet ettiler.

Demokrasi meydanlarýndan ayrýlmayan kahraman remzi baba hayatýný hayýr iþlerine adamýþ ve talebe yetiþtirmek için koþuþturan fedakâr bir kahramandýr.

Cenabý hakka þükür ettim böyle milleti vataný dini bayraðý ve istikbali için kendisini feda edecek þuur idrak ve basiret sahibi insanlarý bizlere örnek model ve rehber olarak gönderdiði için.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3435 Defa Okundu
2016-07-21

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır