KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

VALLAH BLLAH çOK ZOR DEðL

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         VALLAH BLLAH çOK ZOR DEðL

Vallahi billahi çok zor deðil

Evimize veya gideceðimiz yere araba ile rahat rahat giderken;
Birden önünüze iþ makineleri ile kazýlmýþ yol çýkýyor.
Bu yollar ya kanalizasyon ya doðalgaz veya su yüzünden kazýlmýþtýr.
Yollarýn kazýlmasýnda anormal bir durum yok.
Çünkü yollarý kimse keyfi için veya hazine aramak için kazmaz.
Biliyoruz ki bir iþ için kazýlmýþ.
Zaruretten dolayý yollarýn ilgili kurumlarca kazýlmasýna diyeceðimiz yok.
Ama yol kazýsý yaparken Allah rýzasý için 1 km öteye veya yüz metre öteye ‘Bu yolda kazý çalýþmasý var! veya “Yüz metre ileride yol çalýþmasý var! levhasý asýlmadýðý zaman

Bal gibi de kýzmaya hakkýmýz var.
Çünkü yol çalýþmasý var levhasý çalýþma yapýlan yere deðil yolun giriþine veya yol ayrýmýna koyulur.
Yolcular fark etsin ve o yola girmesin.
Yahu hadi anladýk yol kazý çalýþmasý yapýyorsun. Yola bir kere yol çalýþmasý levhasý koymadýn veya unuttun.
Bu bir kere olur iki kere olur. Ama üçüncü beþince kere olunca bu duruma nasýl kýzmayalým, nasýl hiçbir þey yokmuþ gibi davranalým.
Yetkililere sesleniyorum Allah rýzasý için yollarda kazý yaparken, yollarda su çalýþmasý veya doðalgaz çalýþmasý yaparken yollarýn yüz metre ileri giriþlerine yol çalýþmasý var levhasý koyun.

Vallahi billahi çok zor deðil.
Bir tane iþaret levhasý koyacaksýnýz.
Yol çalýþmasýnýn olduðu yolun önüne yol çalýþmasý levhasý koymanýn bir anlamý yok.
Akýl ve mantýk yol çalýþmasý levhasýný yol çalýþmasýnýn en az yüz en fazla beþ yüz metre ötesine koymayý gerektiriyor.
Bir çok sürücüye rastladým. Yol çalýþma levhasý yolun giriþine býrakýlmadýðý için rahat rahat gidiyor.
Sonra yolun yüzde seksenini geçtikten sonra yolda çalýþmasý olduðunu veya yolun güvenlikten dolayý kapatýldýðýný görüyor.
Sonra bir saat uðraþ o dar veya bozuk yollardan geri dönmeye…
Allah aþkýna daracýk bozuk bir yoldan yol çalýþmasýndan dolayý geri geri km lerce gitmek her adamýn harcý mýdýr zannediyorsunuz.
Nice acemi þoföre rastladým. Zavallýlar ilansýz levhasýz yol çalýþmasý ile karþýlaþtýklarýnda ne yapacaklarýný geri geri nasýl gideceklerini kara kara düþünüp sinir küpüne dönüyor.

Birkaç gün önce yine kendim böyle bir olaya maruz kaldým. Güzel güzel rahat rahat evime doðru giderken birden karþýma levhasýz kazýlmýþ yol çýktý. Allahtan yüz metre geri geri giderek üniversite yolunu kullanarak evime vardým.

Þimdi soruyorum yetkililere?
Neden böyle basit sýkýntýlara maruz kalalým.
Neden basit bir levha ile çözülebilecek bir sorun yüzünden bir çok sürücü maðdur edilsin.
Neden aklýmýzý kullanmayýp kendimize yük ediyoruz.
Neden pratik çözümler ile hayatý kolaylaþtýrmak yerine zorlaþtýrýyoruz.
Neden profesyonelce hareket etmek yerine acemice ve basitçe hareket ediyoruz.
Eleþtiri yerine takdir, tebrik ve bravo almak çok mu zor.
Vallahi iþimiz ve vazifemiz sadece eleþtiri ve tenkit deðildir.
Takdir etmeyi övmeyi ve iþini temiz yapanlara hakkýný vermeyi de biliyoruz.
Yeter ki her kes iþini profesyonelce ve akýllýca yapmaya çalýþsýn.
Yeter ki kurumlar iþlerini tam, doðru ve yerinde yapsýn.
Bakýn iþinizi hakkýyla yapýnca nasýl toplumdan takdir ve teþekkür alýyorsunuz.
Ama eksik gedik yarým yamalak baþtan savma ve önemsemeyerek yapýnca tenkit ve eleþtiri alýyorsunuz.
Üzerinden iki üç arabanýn veya üç beþ insanýn geçtiði sokak yollarýný asfalt yapýp, üzerinden binlerce araba ve insanýn geçtiði sokak yollarý yapýlmadýðý zaman kimse sizleri takdir etmez..
Toplumun bünyesi artýk basit sorunlara tahammül etmiyor.

Her iþimiz eleþtiri teknik ve itiraz veya þikâyet sonrasý düzelmesin. Bu þikâyetlere itiraz ve tenkitlere maruz kalmadan iþler tam ve güzelce yapýlsa nurun ala nur olur. Vesselam.

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI
 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 14648 Defa Okundu
2016-11-03

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır