KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ENGELLLER HAFTASýNDA ENGELLLER HATýRLAMAK!

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         ENGELLLER HAFTASýNDA ENGELLLER HATýRLAMAK!

 Engelliler Haftasýnda Engellileri Hatýrlamak!

Engelliler haftasýný kutluyoruz.

Resimler ve puntolar ile bezenmiþ beyanlar, demeçler ve basýn açýklamalarý haber sitelerinde yerini almýþ.

Engelliler haftasýný resmi tüzel ve ticari kuruluþlar olarak hatýrlamak güzel bir þey.

Resmi, tüzel, ticari, kuruluþ ve STK lar olarak demeç veya beyan vermek insani ve vicdani bir eylem.

Ama sadece hatýrlamak ve anmak yeterli mi?

Kurumlar kuruluþlar ve örgütlerin birazda anmak hatýrlamak, yâd etmek ve günü kurtarmak yerine sosyal sorumluluklar ve projeler üretmesi gerekmez mi?

Belirli gün ve haftalarý hatýrlamak ve anmak yerine belirli gün ve haftalarda neler yapýldýðýný basýna ve kamuoyu ile paylaþmak daha güzel olmaz mý?

Bizler engellilerin yanýndayýz mesajýný her sene þartlandýrýlmýþ beyan ile söylemek engelli sorunlarýna çok bir katký saðlamýyor.

Ülkemizde milyonlarca engelli vatandaþ var.

Her sene kuru ve ruhsuz engelli basýn demeçleri yanýnda kurum ve kuruluþlar beyanlarýnda, sosyal sorumluluk ve vatandaþlýk görevi olarak yapýlan çalýþmalar, faaliyetler ve icraatlarýný anlatsalar daha hayýrlý olmaz mý?

Mesela iþ adamlarý engelliler haftasýnda yayýnladýklarý mesajlarýnda sosyal sorumluluk gereði olarak ticari firma ve kuruluþ olarak engelli vatandaþlar için yaptýklarý istihdamdan, yardýmlardan, projelerden, çalýþmalardan söz etseler dahi iyi olmaz mý? Beyanda bulunan ticari firmalar yüzlerce engelli kardeþimize araba sözü verse.

Mesela tüzel kurumlar olan belediyeler engelli vatandaþlar için yaptýklarý istihdamdan veya yol kaldýrým ve parklardan söz etseler daha iyi olmaz mý?

Mesela kurumlar ve kuruluþlar engelli vatandaþlar için yapýlan istihdam yanýnda, þehrimizde yaþayan engelli vatandaþlar için devlet olarak yaptýðý çalýþmalardan, mesleki eðitim kurslarýndan ve yeniliklerden söz etseler dahi iyi olmaz mý?

Mesela STK lar bir sene içerisinde engelli vatandaþlara yönelik yaptýklarý proje, çalýþma ve uygulamalardan söz etseler daha iyi oymaz mý?

Hepimiz biliyoruz ki engelli insanýmýzýn kendi engelini aþmasý için bizim öncelikle onlarýn engellerini kaldýrmamýz gerekir. Tüzel kurumlar, STK lar ve ticari sektör temsilcileri olarak her kese iþ düþüyor.

Bütün yükü ve sorumluluðu devletin üzerine atmak yerine bu aðýr yükü bütün kurum ve kuruluþlar olarak yüklenip, iþ istihdamý, aidiyet, sosyal faaliyetler, ulaþým, eðitim alanlarýndaki eksiklikleri gidermemiz gerekmez mi?

Belirli gün ve haftalarda günü kurtaracak mesajlar yerine icraatlar, faaliyetler ve engellilerin dert ve sorunlarýna çözümler üretecek proje ve teþebbüsler kamuoyu ile paylaþýlsa daha takdire yaþan olur.

Sorunlara dikkat çekmek için oluþturulmuþ belirli ve gün ve haftalardan olan engelli haftasýnda  bu haftada beyanlarda demeçlerde bulununca dertleri ve sorunlarý yansýtýp ortak payda olarak sorunlarýn çözümü için temennide bulununca ne olacak. Bu kardeþlerimizin sorunlar mý çözülecek. Problemleri mi hal olmuþ olacak.

Engelliler gününde bir yurda kuruma kuruluþa gidere veya engelli aileleri ziyaret ederek onlara maddi nakdi ayni yardýmda bulunup onlar için yapýlmasý planlanan projelerden bahsetmek veya belli taahhütlerde bulunmak daha hayýrlý yerinde ve güzel olmaz mý?

Þahsým ve baþkaný olduðum dernek olarak engelliler haftasýný kuru bir beyan ve demeçler ile sadece anmak istemiyorum. Çünkü anmak ve hatýrlamak yetmiyor. Proje üretmek ve uygulamak ve hayata yansýtmak ve hedef kitleyi memnun edecek veya bir nebze bile olsa hayýr ve fayda saðlayacak olmasý daha elzem ve gereklidir.

Rehber Kalemler Derneði baþkaný olarak engelliler gününü kuru faydasýz bir beyan ve demeç ile kutlamak yerine dernek olarak engelli dernekleri ve kuruluþlarý ile neler yapýlabilir, nasýl bir katký da bulunulabilir. Sorun ve problemlerine nasýl çözümler getirilebilir hususunda kafa yoruyoruz.

Ýki sene önce engelli kardeþlerimiz için Sarýkamýþ’tan Çanakkale ye engeller aþýlýyor adlý büyük bir proje yaptýk. GSB tarafýndan projemiz Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðünce uygulanmasý daha uygun olacaðý tavsiye kararý ile beyan edildi. Projemizi engelli haklarý ve sorunlarýnýn çözümü için faaliyet gösteren bir kuruluþa verme kararý aldýk.

Bu dönem yine evlerinden çýkamayan engelli kardeþlerimizin en çok arzu ettikleri istek veya dileklerini gerçekleþtirecek bir proje taslaðý üzerinde çalýþýyoruz.

Toplumun en maðdur, hayat alaný kýsýtlý ve yaþam tarzý belli bir standarda ulaþmamýþ kesimini oluþturan engelli kardeþlerimizin imkânlarýný artýrmak, yaþam standartlarýný yükseltmek, hayat kalitelerini artýrmak ve hayata daha fazla adapte olmalarýný saðlamak ve en önemlisi mahzun gönüllerini teselli edip onlarýn mutluluk ve huzurlarýný saðlamak bütün kurum kuruluþ ve STK’ larýn ortak deðeri derdi ve gayesi olmalýdýr.

Günü kurtaran demeçler, Ýçi doldurulmayan vaat ve temenniler, isim ve etiket öne çýkaran beyanlar ve söylemler toplumun vicdanýnda ve içtimai hayatta artýk bir anlam ifade etmiyor.

Kamuoyunda ve toplumun nezdinde kazanýlacak deðer ve itibar ancak söylemleri eylemlere çevirmek ile olur. Ýþtir kiþinin aynasý lafa bakýlmaz sözü bizim için temel esas olmalýdýr. Vesselam.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 757 Defa Okundu
2016-12-06

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır