KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

YAþAM TARZýNA MüDAHALE KAVRAMý VE TARHçES

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         YAþAM TARZýNA MüDAHALE KAVRAMý VE TARHçES

 Yaþam Tarzýna Müdahale Kavramý ve Tarihçesi

Ülkemizi parçalamak ve bölmek ve yutmak adýna gizli ve pis ellerce iç savaþ provasý için fitne ateþleri yakýlmaya çalýþýlýyor.

Milleti birbirine düþürme adýna yapýlan terör saldýrýlarýna karþý toplumu sükûnete, birlik beraberliðe, kardeþliðe ve kenetlenmeye çaðýrmak yerine fitne ateþini daha da körüklemeye çalýþan kesimler görüyoruz.

Farklý ýrk ve inanç kesimlerini birbirine düþürmek için toplumun hassas uçlarýný tahrik etmeye çalýþanlarýna ekmeklerine yað sürecek olan beyanlardan birisi de yaþam tarzýna müdahale kavramý ve söylemidir.

Bu kavram insanlýðýn baþlangýcýndan beri var olan bir kavramdýr. Bu kavramý daha çok ilahi sosyal ve beþeri kanunlara aykýrý yaþayan kural sýnýr ve müeyyide kabul etmeyen kesimler kullanmýþtýr.

Kur’anda geçen kýssalara bakýldýðýnda bile bir çok ümmet, kavim ve topluluðun kendilerine doðru yolu gösterip kurtuluþa ermeleri ve saplandýklarý cahiliye bataklýklarýndan kurtarmak için gönderilen peygamberleri yaþam tarzýmýza karýþýyorsun diyerek yalanlayýp, inkar edip, iftira ve düþmanlýkla mukabele ettiklerini görürüz.

Yaþam tarzýna müdahale kavramý iktidar, güç, otorite, hakimiyet sahiplerinin ve onlara uyan sefih akýlsýzlarýn her asýrda kullandýðý tepkime halidir.

Bu söylemi þimdi de maalesef kökü dýþarýda komitelerin Türkiye de yürüttüðü terör saldýrýlarýna karþý içimizdeki bazý kesimlere ezberlettiðini görüyoruz.

Ülkemizi iç savaþa sürüklemek ve diz çöktürmek adýna yapýlan menhus ve alçak saldýrýlarýn faillerinin kimler ve hangi ülkeler olduðunu iyi bilen bu kesimler bu hakikatleri göz ardý ederek ecnebi hesabýna iç karýþýklýk çýkarmak için Müslümanlar sanki yaþam tarzlarýna müdahale ediyormuþ gibi algý oluþturmaya çalýþýyor.

Ülkede gücü eyerinde tuttuklarý dönemlerde yüzde doksan dokuzu Müslüman olan bir toplumun inanç ve yaþam tarzýna laiklik, çaðdaþlýk ve kanunlar perdesi altýnda iliþenler, yaptýklarýný çabuk unutmuþa benziyorlar.

Camilerin ahýra çevrilmesi,

Ezanýn 1950 yýlana kadar yasak olmasý,

Okullarda mescit açýlmasýnýn engellenmesi,

Bin senedir Ýslam’ýn ilim hikmet ve terbiye merkezi olan medreselerin kapatýlmasý,

Þapka kanunu gereði þapka takmayanlarýn idam edilmesi,

Tesettürlü bayanlarýn baþörtüsü yasaðý ile okul kapýlarýndan içeri alýnmamasý,

Birçok Kuran kursunun kapatýlmasý,

Merve Kavakçýlarýn baþörtülü olduðu için meclisten kovulmasý,

Alkol içmeyenlerin yobaz ilan edilmesi,

Baþörtülü annelerin kýþlalardan içeri alýnmamasý,

Birçok askerin irtica bahanesiyle iþten atýlmasý,

28 Þubat ile imam hatiplerin orta kýsmýnýn kapatýlmasý,

Birçok Ýslami dernek, vakýf ve ticari kuruluþun irtica bahanesi ile haklarýnýn gasp edilip kapatýlmasý,

Müslümanlara giyim kuþam yaþam tarzýndan dolayý gerici ve yobaz yaftasý vurulmasý,

MÜSLÜMANLARIN YAÞAM TARZINA ,ÝNANCINA VE YAÞAM ALANINA MÜDAHALE DEÐÝL DE NEYDÝ?

Bu ülkede Müslümana hayatý dar eden ve hayatý burnundan getiren inancýndan dolayý aþaðýlayan EMPATÝ yoksunu mutlu azýnlýk bugün kalkmýþ yaþam tarzýma kimse karýþamaz diyor.

Hayatlarýnda azýcýk empati (kendini baþkalarý yerine koyma)yapmýþ olsalardý insanlarýn inançlarýnýn ve kutsallarýnýn onlar için ne kadar deðerli olduðunu idrak edebilselerdi kendisine yapýlmasýný istemediði þeyleri baþkalarýna yapmazlardý.

Yýlarca insanlarýn hayat alanlarýný kýsýtlayanlar, yaþam tarzlarýna karýþanlar, kanunlar ve kavramlar ile o yaþamsal alanlarý dar edenlerin þimdi kalkýp yaþam tarzýmýza karýþýlýyor demeleri hezeyan, divanelik ve cerbezedir.

Yýllarca Müslümanlarýn kutsallarýna söven, hakaret eden, aþaðýlayan, küçümseyen, hakir gören, istihza konusu yapan ve alaya alanlarýn þimdi yaþam tarzýmýza müdahale ediliyor yalaný hezeyaný ve iftirasý ile kamuoyunu aldatmaya çalýþmasý ülkeyi bölmek isteyenlerin ekmeðine yað sürüp, iç savaþ çýðýrtkanlýðý yapmaktan baþka nedir?

Bu kesimler yaþam tarzý denilen mekânlara, kurumlara veya alanlara yapýlan saldýrýlarýn iç savaþ çýkarmak, ülkeyi bölmek ve yeni bir seksen ihtilali için hazýrlýk yapmak olduðunu bildikleri halde fitne ateþini iyice körüklüyorlar.

Aslýnda maksatlarý üzüm yemek deðil baðcýyý dövmektir.Yani Ýslam’a olan düþmanlýklarýný bu vesile ile dýþa vurmaktýr..

17-25 Aralýk, Gezi kalkýþmasý ve 15 Temmuz ile ülkeyi ele geçiremeyenler þimdi de toplumu infiale sevk edip, iç savaþ çýkarmak için bu tür söylemleri kullanarak toplumu birbirine düþürmeye çalýþýyor.

Bu söylemlere ve fitnelere karþý Müslümanlar uyanýk olmasý gerekir. Çünkü eðlence yerleri, barlar, kumarhaneler, kahveler ve meyhaneler ve pavyonlar veya diskotekler yaþam tarzý deðil yaþam alanlarýdýr.

Bu tür yaþam alanlarý Müslüman kesimlerin ve inananlarýn zaten yeri deðildir. Çünkü Ýslam’da alkol haramdýr ve bütün kötülüklerin anasýdýr. Kumar haramdýr. Fuhuþ haramdýr. Gayri meþru eðlenceler haramdýr. Müstehcen yayýnlar haramdýr.

Müslümanlarýn kutsal yaþam alanlarý camiler mescitler okullar olduðu gibi sosyal yaþam olanlarý da mesire alanlarý, dernekler, parklar, sosyal tesisler, evler ve sinemalardýr.

Kendisine Müslümanýn diyen bir insanýn yaþam tarzýnda içki zina fuhuþ kumar alkol olamayacaðý gibi bu tür yerlere de gidemez ve bu tür yerleri açarak buralardan haram kazanç elde edemez.

Ýslamiyet’te hiç kimse zorlama ile Müslüman yapýlmaz. Ama kendisine Müslüman diyen her fert de vazifelerini yapmasý gerekir. Bir Müslüman her türlü günahýn irtikâp edildiði yerlere gidiyorsa o insan günahkâr olur. Kâfir olmaz. Ve öldürülmeyi hak etmez.

Kanunlar çerçevesinde hareket etmeyen insanlarýn cezasýný þahýs ve fertler deðil kanunlar ve hukuk verir. Hiç bir Müslüman içerisinde içki içilen, kumar oynanan veya zina edilen bir mekaný yeri basýp insanlarý öldüremez onlara müdahale edemez. Çünkü Müslüman öldürmek için deðil yaþatmak için vardýr.

Hiç bir Müslüman kendisine zarar vermediði sürece bu tür yerlere müdahale edemez. Ama eðer bu yaþam alanlarý gençliði ahlaksýzlýða, toplumu yýkýmlara ve felaketlere götürüyorsa, aile ve yuvalarý parçalýyor ise o zaman devlet, toplumun huzuru mutluluðu emniyeti güveni ve geleceði için bu çaðdaþ görünümlü batakhanelere ve alanlara müdahale edebilir.

Ýnsanlarýn inançlarýný hiçe sayarak her türlü ahlaksýzlýðý irtikâp eden, baþkalarýna hürriyet ve özgürlüklerine zarar veren, toplumu ideolojik þiddet ve fikri kaos meydana getiren yerlere Müslüman saygý duymasa da bu tür yerleri sadece yetkilere þikayet ederek gerekenin yapýlmasýný saðlayabilir.

Amma rezil bir yaþam tarzý yaþayanlarýn da hiç kimse bize karýþmayýn istediðimiz gibi yaþarýz demeye de kimsenin hakký yoktur. Çünkü bu ülke küçük bir azýnlýðýn deðil 80 milyon insanýndýr. Müslümanlarýn toplumun ahlakýný fesada uðratan yerlere infiale sebep olmadan ,insanlarý tahrik etmeden,hukuk çerçevesinde itidal, sükunet ve temkinli davranarak karþý çýkmasý isyan deðil ihtiyat ve tedbirdir.Vesselam.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4376 Defa Okundu
2017-01-09

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır