KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

HUZUR ARANAN ÇAðDAþ VE MEDEN TýMARHANELER…

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         HUZUR ARANAN ÇAðDAþ VE MEDEN TýMARHANELER…

 Huzur Aranan Çaðdaþ ve Medeni Týmarhaneler…

KHA Yazarý Muhammed Þamil Kafkasyalý’nýn, “Huzur Aranan Çaðdaþ ve Medeni Týmarhaneler…” yazýsý:

Dünyaya sýrrý imtihan gereði olarak gönderilen insan yaratýlýþýnýn sýrlarýný, hakikatini ve mahiyetini bilmediði zaman ruhu, kalbi ve aklý kesmekeþlikte, periþanlýkta ve daðdaðada kalýr ve boðulur gider. Hele birde kendisine sunulan hayatlarýn içerisinde iman yok ise ve imanýn nuruyla aydýnlanan eþyanýn hakikati bilinmiyor ise daha çok elim elemlere ve kaderlere düþer. Zahirde ona güzel, neþeli ve þirin görünen her þey hakikat cihetiyle zehir olur, ona manevi bir cehennem azabý olur. Kendisine sunulan yalancý ve uyutucu hevasatlar, fantezilerin ve faydasýz oyunlarýn pençesinde kývranýp durur. Hep bir yalancý iþtiha ile aldanýr. Maddi ve cismani bedenin hazlarý, zevkleri ve lezzetleri ardýnda koþturup durur. Bütün dünyayý bile yutsa tok olmaz, arzularýnýn ve duygularýnýn elinde ruh ve aklý heder olur gider.

Ýnsanýn, hayatýnýn en güzelim cevheri ve en büyük büyük deðeri ve hayat kaynaðý olan ruh, akýl ve kalp medeni ve çaðdaþ denilen þu hayatýn içerisinde öyle periþan bir haldedir ki, o periþanlýðýn sonucu olarak birçok insan psikolojik, fizyolojik ve biyolojik hastalýklarýn pençesinde kývranýyor., 

Bir kýsým insanlar ise ruhun , aklýn ve kalbin içerisini dünyalýk zevkler ile dolduramadýðý için intiharýn yolunu seçiyor. Öteki bir kýsým ise maalesef týmarhaneleri doldurarak orada deli muamelesi görüp hayatýný idame ettiriyor. Bu insanlarýn dýþýnda kalan ve büyük bir çoðunluðu oluþturan kesimler ise  ahireti inkâr eden, metafiziði yok sayýp, Allah’ý kabul etmemenin ve fýtratýndaki ve yaratýlýþýndaki hakikat ve hikmetler olan imaný ve Ýslam’ý kabul etmeyip veya ona inanýp, ondan faydalanmayý bilmediði için içlerindeki boþluðu ve maneviyat eksikliðini çaðdaþ týmarhaneler hükmünde olan barlarda, meyhanelerde, kumar masalarýnda, diskolarda, eðlence merkezlerinde ve fuhuþ hanelerde geçirerek doldurmaya çalýþýyor.

Allah’ýn kendilerine verdiði mukaddes, müberra, mücehhez ve müstesna sanatlarý, his, latife ve duygularý ve hisleri ulvi, yüksek, ali yerlerde ve iþlerde kullanmak yerine o güzelim hayatý, yaþamý ve bedeni, çaðdaþ ve medeniyetin týmarhaneleri olan yerlerde zay edip çürütüp mahvediyorlar. Güya gayrimeþru lezzetlerden keyif alýyorlarmýþ gibi, yalancý iþtihalar ve zevklerden mutluluk duyuyorlarmýþ gibi bir eda ile hareket ederek kendilerini kandýrýyorlar. Diskolarda çýrpýnmayý, rock müzik eþliðinde kafa sallamayý, barlarda içki yudumlamayý ve eðlence merkezlerinde çýlgýnlar gibi eðlenmeyi, her gün yeni bir kadýnla fuhuþ yapmayý mutluluk ve saadet zannediyorlar. Gafletin verdiði geçici ve sönük ve zeval bulan lezzetleri baki zannediyorlar.

Ýbadetin manasýný ve hakikatini, ruha verdiði lezzeti bilmeyen, Kuranýn ruhlara ve kalplere akýttýðý ilahi feyizleri tatmayan, zikrin ve ve ilmin hayata ve duygulara ve hasselere verdiði nurlarý hissetmeyen, camilerin manevi huzurunu bilmeyen, Allaha kul olup ona secde etmenin ve ona iman edip varlýðýyla ümitli olup, mutlu olmanýn hakikatini bilmeyen insanlarýn mekânlarýdýr medeni ve çaðdaþ týmarhaneler.

Ýnsaný, Allaha ve peygambere düþman edip, insanýn ebedi felaketi için çalýþan ve onu mahvetmeye çalýþýp cehennemde kendisine arkadaþ ve yoldaþ yapmaya çalýþan þeytanýn eðlence merkezleridir bu çaðdaþ týmarhaneler. Þeytana talebe ve hizmetkâr olmuþ, Allaha düþman olmuþ, onun rahmetinden gafil kalmýþ insanlarýn icat ettiði yerlerdir bu medeni çaðdaþ týmarhaneler. Bir çýkýþ, yol ve ferah arayan insanlarýn sýðýndýðý yerlerdir çaðdaþ týmarhaneler. Ýbadeti, kulluðu, iman etmeyi, Allaha ibadet etmeyi gericilik gören, Allaha kul olmayý býrakýp nefsine kul ve köle olanlarýn mabedidir çaðdaþ ve medeni týmarhaneler. Allah’ýn rahmetini bulamayan ya da rahmetinden kaçan, dünyevi ve uhrevi zarar ve ziyana uðrayanlarýn toplanýp topluca Allaha isyan edenlerin mekânýdýr çaðdaþ týmarhaneler. Hayatý vur patlasýn çal oynasýn zanneden, dünyaya hayvanlar gibi yemeye içmeye tepinmeye gelindiðini düþünenlerin mekânlarýdýr çaðdaþ týmarhaneler.

Onlar, o zavallýlar adýna eðlence salonu, okey salonu, disko, stadyum, spor, müzik, hobi deseler de dünya lezzetlerini ve keyiflerini onlarda görseler de öyle bir aldanýþ ve piþmanlýk ve ruhi ve kalbi elemleri var ki, öyle yokluktan, ölmekten, ayrýlýktan, dünyadan, dünyanýn mal, mülk, servet, güzellikleri ve sevdiklerinden ayrýlmaktan gelen elemleri, içsel kederleri ve korkularý var ki, onlar o eðlenceler içerisinde manevi bir cehennem azabýný tadýyorlar.

Ýbadetin ve kulluðun hafif bir yükünden kaçýp külfetinden kaçýp, omuzlarýna dünyanýn yüklerini zahmetlerini endiþelerini yüklüyorlar. Allaha köle kul olmaktan kaçýp, nefislerinin kölesi oluyorlar. Küçük, basit, adi lezzetlere ebedi, sonsuz ahret hayatýný yutturup boðuyorlar. O çaðdaþ mekânlarda ve medeni týmarhanelerde tepinmelerine bakýlýnca ne kadarda mutlu görünüyorlar diyesi gelse de insanlarýn, ne kadar huzur, mutluluk buluyorlar o hayatlarýn içerisinde denilse de aslýnda o çýrpýnýþlar çaresizliðin çýrpýnýþlarýdýr.

Ýnançsýzlýðýn ve yaþadýðý hayata fýtratýndaki sonsuz arzularý tatmin edecek olan ortamý ve zemini ve hayatý bulamamaktan gelen çýrpýnýþlardýr. Bir balýðýn kendisi için yaþadýðý en güzel yer olan sudan kendini can havliyle dýþarý atmasý ve karaya düþmesi sonrada düþtüðü yerin kendisi için uygun olmadýðýný görüp tekrar suya dönmek için çýrpýnmasý çaresizliði gibi bir çýrpýnýþtýr insanýn çýrpýnýþlarý tepinmeli eðlenceleri ve oyunlarý. Çýrpýna çýrpýna balýk nasýl havasýz, susuz kaldýðý için ölüp gidiyor. Ýman havasý, Ýslam suyundan ve inanç ortamýndan mahrum kalanlarýn da kalp, akýl ve ruh ve ümitleri öyle çaðdaþ týmarhanelerde çýrpýnarak ölüyor ebedi sonsuz felakete maruz kalýyor. Allah böyle çaðdaþ týmarhanelerin hastasý, maðduru ve müdavimi olanlardan eylemesin. Kulluk kapýsýnýn, Allah’ýn evinin ve iman ve ahlakýn müdavimi ve bahtiyarý eylesin. Amin.

 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3936 Defa Okundu
2015-01-16

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır