KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

PARASAL ZENGNLðMZ ARTTýKçA DUYGUSAL FAKRLðMZDE ARTýYOR

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         PARASAL ZENGNLðMZ ARTTýKçA DUYGUSAL FAKRLðMZDE ARTýYOR

 Parasal Zenginliðimiz Arttýkça Duygusal Fakirliðimizde Artýyor

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Muhammed Þamil Kafkasyalý’nýn “Parasal Zenginliðimiz Arttýkça Duygusal Fakirliðimizde Artýyor” yazýsý:

Bütün insanlar arasýnda oluþan inanç algý, fikir ve düþünceye göre mutluluk için en önemli þart paradýr. Öyle insanlar biliyoruz ki para benim tanrýmdýr deme cesareti ve cüretini bile göstermekten çekinmiyorlar. Parayý kendisine tanrý gören bu insanlar belli bir zenginlik ve güce ulaþmýþ olanlarýn yanýnda fakirliðini avutmak için paranýn her þey olduðuna inanan insanlar da az deðildir.

Paranýn her kapýyý açacaðýný söyleyen bu insanlara paranýz ile o zaman felçli bir hastayý iyi edin ya da kanserli bir hastayý iyi edin yada paranýz ile ölümü satýn alýn denildiðinde bu sefer tevil, inkar konuyu saptýrma yoluna gidip para tanrýlarýný kurtarmaya onu deðerini düþüren ifadelere tahammül etmeme halini sergilemeye baþlýyorlar.

Evet, para, servet ve güç hayatýn olmazsa olmazý ama ilahi deðildir. Ya da bütün mutluluklarýn sebebi vesilesi kaynaðý deðildir. Parayý tanýmayan, paradan haberi olmayan ya da para ile çok arasý iyi olmayan nice insanlar kabileler vardýr ki mutluluk içinde yaþýyorlar. Ama nice insanlar vardýr ki, parasý, serveti, malý, mülkü olduðu halde mutsuzdur. Ya da serveti olduðu halde psikolojisi düzgün deðil veya bunalýma girip intihar ediyor. Kalbini duygularýný aklýný hislerini parasý tatmin etmediði için mutsuz oluyor.

Her ne kadar toplumlarda para putlaþtýrýlýp tapýnacak bir hal almýþ ve hýrs ile daha çok kazanma dürtüsü baskýn gelmiþ olsa da Yine de bu dürtüleri harekete geçiren insanlarýn egolarý, enaniyetleri, inançlarý ve aç gözlülükleridir. Bu doymak bilmeyen hýrslar, egolar, enaniyetleri veya mal tutkusu sahibini zengin ederken o insaný duygusal yönden fakir ve fukara hale getirmektedir. Nice serveti, malý ve  paralarý olan veya malýnýn hesabýný bilmeyen insanlar vardýr ki, nice þöhreti olan ve saltanatý olan insana vardýr ki, parasal zenginliðinde sýnýr yok iken, duygusal ve insanlýk deðerleri eksik ve fakirdir.

Bu duygusal fakirlik çeken insanlar için bir zaman geliyor hayat rengini manasýný anlamýný deðerini güzelliðini yitirip, dünya ruhunu kalbini ve aklýný ve hislerini boðan ve sýkan bir zindana dönüyor. Parasal zenginlikleri ve eðlenceleri onlarý tatmin etmeye kifayet etmiyor. Duygusal fakirlik ve çoraklýk yüzünden kaynaklarý kuruyan bitkiler aðaçlar gibi solmaya ve çürümeye yüz tutuyor. 

Hayatta çok þey ifade eden parasal zenginliklerin artýlarý çok olsa da her þeyi olmadýðýný ve yapýlan bir araþtýrmada ortaya çýkmýþtýr. Dünyada en mutlu, huzurlu ve rahat yaþayan milletlerin dünyanýn en fakir ülkeleri olduðunu söylesek her halde her kes þaþýracaktýr.

Evet, Londra üniversitesi ekonomi profesörleri tarafýnýn yapýlan araþtýrmalar gösteriyor ki, dünyanýn en fakir ülkeleri mutluluk sýralamalarýnda en zengin ülkeleri gerilerde býrakýrken, mutluluk noktasýnda en önde olan ülkelerin baþýnda Bangladeþ geliyor. Ýnsanlarýn rüyasý Amerika ise 64 sýrada mutlu ülkeler arasýnda yer alýyor. Ýkinci sýrada Gana gelirken sýralamayý Litvanya, Hýrvatistan, Hindistan takip ediyor.

Bu ülkelerde mutluluk ibreleri daha yüksek iken yoksulluk fakirliðe raðmen servetleri kabarýk olan ülkelerin zenginler milleti ise duygusal fakirlik ve mutsuzluk l yaþýyor. Kanada Avustralya Hollanda ve Ýsviçre ve Japonya ise ön de deðil arka sýralarda yerini alýyor.

Bu verileri göz önüne alýrsak eðer mutluluk sadece para, mal, kariyer, servet ihtiþam ile olsaydý bu sýralamada en zengin ülkeler ilk sýralarda yer almasý gerekirdi. Ama maalesef arka sýralarda yer alýyorlar. Çünkü mutluluk ve saadet sadece para, zenginlik ve mal ile olmuyor. Ýnsanlardaki parasal zenginlikler arttýkça duygusal fakirliklerde o orantýda artýyor.

Eðer zenginlik mal ve para ile olsaydý bundan bin dört yüz sene önce yaþanýlan peygamber efendimizin devrinin adý asrýsaadet olmazdý. Hâlbuki bu zamanda ki imkânlar o zamanda  olmadýðý halde ve o zamanda nimetler, teknolojiler, rahatlýklar olmadýðý halde o zaman dilimlerine asrýsaadet evlere de haneyi saadet denilmiþ. Bu zamanda ise asrýsaadet yerine cinnet, cinayet, tecavüz, terör, anarþi ve þiddet asrý olmuþ. Zenginlikler, mallar mülkler artmýþ ama maalesef cinayetler ve suçlar saniyelere düþmüþ.

Demek ki, mutluluk ve saadet sadece para ile olmuyor. Mal mülk servet ile olmuyor. Demek mutluluk için kanat hazinesi tutumluluk elinde olana razý olma þükür etme iktisat etmekte önemlidir. Gereksiz endiþeler kaygýlar taþýmak yersizdir. Bir gün elinden çýkýp gidecek þeyler için kýrmak dökmek parçalamak ve haksýzca elde etmek manasýzdýr. Bir gün çekip gidilecek bu dünyaya yapýþmak ve sarýlmak anlamsýzdýr. Demek mutluluk sadece paraya mala mülke servete ihtiþama endekslenmez. Paranýn açmayacaðý nice kapýlar vardýr. Araba fabrikasý olan ama engelli çocuðuna bir tane bile araba hediye edemeyen sürdüðünü göremeyen bir babanýn bütün serveti çocuðunun mahzunluðunun ve hüznünün yerine doldurmuyor.

Kanat ile hýrs göstermeden baþkalarýnda olan mallar için kýskançlýk ve düþmanlýk etmeden kendi üzerindeki olan zenginlere deðil kendi aþaðýsýnda olan fakirlere bakarak da insan mutlu olabilir. Verilmeyenler için deðil verilenler için þükür edilse razý olunsa yeter. Her þey de bir hayýr olduðuna inan, her iþte bir hikmet olabileceðine inanan insanlarýn varlýklarý için sevinip olmayanlar için üzülmezler. Çünkü bilirler ki haset edilen baþkalarýnda olan mallarda ellerinde bir gün çýkacak onlara da kalmayacak. Ya da hýrs gösterilecek malýn bir gün ondan ayrýlacaðýný bilen bir insan zaten hýrsa girmez. Kanaat þükür eder. Mutluluðu sadece mala servete baðlamaz. Küçük þeylerden parçalardan dilimlerden olaylardan hareket iþlerden de mutluluk payý çýkarmaya bakar. Hastalýktan musibetten dahi bir ibret payý çýkarýp onda bile emniyet ve mutluluk için bir yol bulur. Mutluluðu büyük parçalarda arayanlar küçük parçalarda gizli olan mutluluklarý kaçýrýr. Mutluluk için sadece maddi imkanlarý esas alanlar mutluluk temin edeni manevi halleri kaybederler. Mutluluðu bir yudumda bir bakýþta bir gülüþte olumlu bir nazarda hayýrlý bir niyette ve kanata ve her þeye rýzada ve þükürde yakalayanlarýn saadeti daha çoktur.

Duygusal fakirlik çekenlerin kasalarý ve cüzdanlarýnýn dolu gönüllerinin boþ olmasý mutluluðu endeksledikleri meta, deðer ve düþüncelerden dolayýdýr. Fakirlerin mutluluðu ise fakirlik, yokluk, sýkýntý, hastalýk ve imkânlýlarýn kýsýtlý olmasýna raðmen mutluluklarýný maddi metalara endekslemedikleri içindir. Eþyanýn iç yüzünü bilip, mahiyetini bilip, sabýr ile mukabele edip, küçük þeylerle mutlu olmayý düþünüp onlarýn mahiyetini ve hakikatini bilip ona göre deðer verip endeksleri içindir.

Hem garip hem de acayiptir ki, fakirlik, yokluk içinde büyüyenler veya imkanlarý kýsýtlý olan Ülkelerde istikbal endiþesi, gelecek korkusu zengin, varlýklý  ve müferrih ülkelerde  çekilenler kadar deðil. Nice insanlar görüyoruz malý, varlýðý, serveti, kariyeri var ama bunlar sanki yokmuþ veya elinden çýkacakmýþ gibi bir korkuya kapýlarak gelecek endiþesi çekip, çocuklarýna bu endiþe korkularý aþýlayýp onlarýn psikolojisini bozup onlarý hýrsa, bencilliðe, sadece derslere ve okuluna odaklayýp o çocuklarýn ve neslin duygusal fakirliðine sebep oluyorlar.

Zenginlerin mutsuzluðunda fakirlerinde mutluluðunda her halde yaþanýlan yerin, þartlarýn, yaþam tarzlarýnýn, yaþamý anlama, algýlama veya o yaþama tutku ile baðlanma, yokluktan korkma, hastalýðýna tutulma, moda akýmlarýna kapýlma, itibar, deðer görme, eðitim, düþünce ve fikir ve inanç ve anlayýþýnýn da etkisi vardýr. Madde perestlik ve dünya sevgi ve hýrsý ve aç gözlülüðün etkisi de önemli etkendir.

Mutlu olmak ve yaþamak için sebepler ve etkenler ne olursa olsun insanýn arzulayýp elde etmeye çalýþtýðý huzur ve mutluluðun bütünü  parada ve servette olmadýðýný bu araþtýrmalar gösteriyor. Ýnanç, itikat, sadakat tevekkül, teslimiyet, kanaat ve iktisadýn mutlulukta büyük etken olduðu görülüyor. Mutluyum deme hali bile mutlu olmaya yetiyorsa mutlu olmanýn þartlarýný yüzlere ve binlere veya çok þeylere ve varlýklara baðlamaya gerek yoktur. Kalýcý mutluluklar yerine tadýmlýk mutluluk parçacýklarýyla da yetinmeyi öðrenmelidir insan..

Sonsuz ve daimi mutluluklarýn izlerini ibadet, kulluk ve taat ile sürenler bir gün gelir onlara da kavuþur. Bozuk deðer yargýlarý ve mantýksýz arzu ve isteklere odaklanmayanlar, mantýklý ve ama küçük deðerler ile de mutlu olurlar. Herkesin istediðini, talep ettiðini, beðendiðini ve kabul ettiðini deðil kendi istediði ve sevdiði ve kabul ettiði ile yetinenler için mutluluk ütopya deðildir. Varlýklarýnýn ve elindeki nimetlerin farkýna varanlar için mutluluk çantada kekliktir. Elinin altýndaki hazinedir.

Parasal zenginliðe bütün bütün þartlanýp odaklanýp kafayý bozup, çýrpýnýp durmak yerine makul ve ölçüsünde olanlar için ve burnumuzun dibinde olan huzur ve mutluluklarý elde etmeye bakacaðýz. Hayatýmýzý okuma, anlama, yorumlama, düþünme, toplum yararýna koþturma, baþkalarýnýn mutluluklarý ile mutlu olma, acýlarýný paylaþma ve çalýþmaktan, iyilikten, yardýmdan, hayatýn fýrkana varamadýðýmýz güzelliklerini fark etme enlem ve boylarýna sokarak o paralellerden lezzet alma ve mutlu olma moduna sokacaðýz.

Huzur ve mutluluk için yükseklere veya uzaklara bakmak yerine yakýnlara bakýp burnumuzun dibindeki mutluluklarý keþif edip ortaya çýkaracaðýz. Nasibimizde olmayan elimizin gücümüzün ilmimizin ve kudretimizin yetmediði uzaklardakileri elde etmek için çýrpýnmayacaðýz. Parasal zenginliklerin beraberinde duygusal fakirlikleri ve yokluklarý getirdiðini unutmayacaðýz. 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 2041 Defa Okundu
2015-01-21

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır