KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

RADKAL ÝSLAM TERöRü, ÝSLAMFOBA VE ILýMLý ÝSLAM PROJES

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         RADKAL ÝSLAM TERöRü, ÝSLAMFOBA VE ILýMLý ÝSLAM PROJES

 Radikal Ýslam Terörü, Ýslamfobia ve Ilýmlý Ýslam Projesi

Kafkas Haber Ajansý (KHA) yazarý Muhammed Þamil Kafkasyalý’nýn, “Radikal Ýslam Terörü, Ýslamfobia ve Ilýmlý Ýslam Projesi” yazýsý:

Radikal Ýslam, islamfobia ve ýlýmlý Ýslam bir projenin farklý ayaklarýný oluþturan, birbiri içinde ötekisine hizmet eden, Ýslam düþmanlarýnýn þeytani ve hain planlarýnýn tatbik sahasýna yüz yýllardýr koyup uyguladýklarý bir proje ve algý operasyonudur.

Dünyaya nizam veren ve dünyayý bir merkezden ve elden yönetme arzusu içinde olan küresel güçlerin ve silah baronlarýnýn ve karanlýk kurullarýn islamýn yükseliþinin önünü almak ve her geçen gün artan Müslüman sayýsýnýn önüne geçmek için yürüttükleri bu projelerde ve planlarda kullandýklarý sistematik bu üç kavramdan meydana gelmektedir.

Bu üç farklý görünen islam karþýtý ayak ve kavramlar birbiriyle aslýnda kardeþ, arkadaþ, yoldaþtýr. Bir elden ve merkezden yürütülen bu projelerde kullanýlan bu üç kavramdan birincisi olan radikal Ýslam terörü kavramý ile Ýslami terör, zorbalýk ve vahþet dini olarak göstermek amacý güdülmekte.

Bu planý tatbik etmek için kendi içlerinden yetiþtirdikleri ajanlar vasýtasýyla islamýn içerisinden bulduklarý safdiller, cahiller ve aldatýlmýþ topluluklar eliyle islam dinine, kurana hizmet ediyoruz düzmeceleri ve aldatmacasýyla Ýslam coðrafyasýnýn birçok yerinde bu cahiller ordusu eliyle terör estirip mazlum ve günahsýz topluluklarý ve kesimleri katlediyorlar.

Ara sýrada batýda yaptýrdýklarý terör faaliyetleri ile islamý terör dini ile beraber anýlmasý için çalýþarak o toplumlarda islama karþý bir nefret, ön yargý, islamdan nefret etme ve kabul etmememe gayesi ile Ýslami fobia dediðiniz düþmanlýðý körüklüyorlar.

Bir çok Ýslam ülkesinde münafýk ve ifsatçý ve sahtekâr liderler eliyle tesis ettikleri bu radikal Ýslam hareketleri ve örgütleri islama kalpleri ýsýnan veya islama ilgi duyan Müslüman olmaya karar vermiþ nice insanlarý caydýrmakla beraber; Müslümanlarý kontrol altýnda tutmak, onlarýn üzerinde hakimiyet kurup, onlarý sömürmek ve ekonomik noktadan geliþmelerini engellemek maksadý da güdüldüðü gerçeði göz ardý edilmemelidir.

Ýpleri Müslüman olmayan milletlerin elinde olan, radikal Ýslam örgütlerin estirdikleri terör ve anarþi faaliyetleri ister istemez insanlarýn islama olan ilgisini, alakasýný ve muhabbetini azaltýp, islama karþý bir ön yargý ve nefretin körüklenmesine sebep olmakta. Bu sinsi ve haince planlarýn ikinci ayaðý olan islamfobia ister istemez bu masum insanlarý öldürme ve cihat ediyorum diye katletme hareketleri sonucunda toplumlarda oluþup, Müslümanlarýn yaþadýðý yabancý ülkelerde ve batý toplumlarýnda Ýslam ve yabancý düþmanlýðý þeklinde kendini tezahür edip, Müslümanlara ait mabetlere saldýrýlarý artýrýp, Müslümanlarýn yaþam alanlarýný kýsýtlayýp, onlarý endiþe, korku ve bu ülkelerden göç etmeyle mecbur býrakmaktadýr.

Radikam Ýslam terörü ve islamfobia kavramlarýndan istenilen netice elde edildiði takdirde üçüncüsü ayak olan ýlýmlý Ýslam kavramýný ve fikrini devreye sokarak bu seferde Müslümanlarýn pasifize edilmeleri, dinlerinin laçkalaþtýrýlmasý, Ýslam’ýn temel deðerlerinin içselleþtirilip Hristiyanlýk ve Yahudilik içerisinde eritildiði ve bütün dinlere ayný mesafede ve eþit þartlarda muamele eden onlara boyun eðen ,bütün dinlerin hak ve doðru olduðu fikrine inandýrýlan ve Müslümanlara düþmanlýk eden kafire ve zalime karþý muhabbet eden, ve onlarý hoþ gören, boyun eðen, islamýn þehametini ve azametini ve izzetini ayaklar altýna aldýran bir Müslüman modeli hedeflenmektir bu ýlýmlý islam kavramý ile..

Eðer ýlýmlý islam modelinde baþarýya ulaþýlsa islamiyetin temel deðerlerinin ve inanç sisteminin batý ve müþteþriklerin ve oryantalistlerin istediði bir kývama ve þekle girerek zaten islamiyeti maðlup etmeleri kaçýnýlmaz olacaktýr.

Ýslam ve Müslümanlar üzerinden oynan bu üç kavram fitnesi ve oyunlarýna karþýn Müslümanlarýn dinlerini doðru kaynaklardan islamý, Kur-an ve sünnetten ve hak ve kemalat sahibi âlimlerden ve kitaplarýndan öðrenmesi durumunda islam üzerinde oynana bu oyunlarý bozulmuþ olacaktýr.

Yoksa Ýslam denince akla terör gelecektir. Dünya tarihinde adaleti tesis eden ve mazlum toplumlarýn imdatlarýna koþan, mahkemelerde þah ile gedayý ayný yerde yargýlayan, Hz Aliyi bir Yahudi’ye karþý haksýz ilan eden,Fatih Sultan Mehmet’i bir Rum Mimar karþýsýnda maðlup eden Ýslam’ýn  adaleti nasýl terör dini olabilir.

Tarihinde katliamlarý ve kara sayfalarý olmayan, ,savaþtýðý toplumlarýn kadýnlarýna, kýzlarýna, mallarýna çocuklarýna ve ekinleri ve hatta aðaçlarýna dahi zarar vermeyen bir inanç sistemi nasýl terör ile anýlabilir.

 Maalesef merhamet ve adalet dini olan olan islam, doðru yaþanýp ve doðru anlatýlmayýnca ve müslüman uyanýk olmayýp cehalet ile gadap ve asabiyet ile þiddete ve teröre prim verip ardýna düþünce terörist muamelesi görüyor.

Tarihin þehadetiyle terörün anasý olan, sömürgeler bakanlýðý kuran, mazlum milletleri yüz yýllarca sömüren ve dünyada kölelik sitemini 19 yüzyýla kadar devam ettiren batýlý milletler ise demokratik ve çaðdaþ lanse edilirken; binlerce sene dünya ya huzur adalet getiren, Avrupa’yý skolastik bataklýðýndan kurtaran Ýslam ise terör dini olarak anýlma haksýzlýðýna ve zulmüne maruz kalacaktýr.

Batýda ve Hristiyan aleminde aleyhimize olarak oluþan bu ön yargýlarý ve yanlýþ anlaþýlmalarý lehimize çevirmek için Ýslamiyet’in güzelliklerini fiillerimizle, tavýrlarýmýzla, hareketlerimizle izhar edersek ve yaþarsak ve islamýn güzel ahlakýný sergilersek ve kuranýnýn emrettiði gibi dosdoðru olursak ve münafýklara ve yalancýlara ve sahte alimlere, þeyhlere ve hocalara ve hainlere aldanýp, aldatmazsak ve doðru olan dini doðru kaynaklardan öðrenip yaþarsak öteki batýlý milletler ön yargýlarýný terk edip akýn akýn islama koþacaklarýndan hiç kimsenin endiþesi olmasýn. Vesselam.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3340 Defa Okundu
2010-01-23

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır