KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÜMTSZLK HAYATýN KATL MUTLULUðUN DüþMANýDýR…

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         ÜMTSZLK HAYATýN KATL MUTLULUðUN DüþMANýDýR…

 Ümitsizlik Hayatýn Katili Mutluluðun Düþmanýdýr…

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Muhammed Þamil Kafkasyalý’nýn, “Ümitsizlik Hayatýn Katili Mutluluðun Düþmanýdýr…” yazýsý:

Ýmtihan gereði; hayatýn acý ve kederleri, hastalýk ve belalarý olacaktýr. Bu olumsuzluklar insaný zaman zaman sýkacak ve hayatý çekilmez hale getirmeye çalýþacaktýr. Bu menfi durumlarda insan, sabýr ile tevekkül, dua ve ibadet, zikir ve teslimiyet ile ferahlatmaya çalýþmalýdýr.

Nasýl bir parça su genleþtiði zaman içerisindeki koca demiri parçalar. Öyle de suyun demiri parçaladýðý gibi insanda sýkýntýlarý ve manevi kederleri sabýr, teslimiyet, dua ile tevekkül ile parçalamaya çalýþmalýdýr. Rabbinden ümidini kesip yeise(ümitsizliðe) düþmemelidir. Çünkü:

         Ümitsizlik demek Rabbinin kendisini unuttuðunu düþünmek ve ona acizlik vermektir. Onun her þeye gücü yettiðini unutmak, onun sesini duymadýðýný düþünmek demektir. Rabbinin rahmet sýnýrlarýný bilmemek demektir.

         Ümitsizlik demek, Allaha ve kadere iman etmekte eksiklik var demektir. Allahtan ümidini kesip, þeytaný sevindirip, onun tuzaðýna düþmek ve þeytandan medet ummak demektir.

         Ümitsizlik demek, rabbini insanlara þikâyet etmek, nefsinin isteklerine boyun eðip onun isteklerini gayri meþru yollardan temin etmeye çalýþmak demektir.

         Ümitsizlik, demek, hayatýný sonbahar edip, onu kýþa sokmak üþütmek, sonbaharýn fýrtýna ve þimþeklerine maruz býrakmak, kýþýn hiç bitmeyeceðini düþünüp yazdan ümidini kesmek demektir.

         Ümitsizlik, bir eli kanlý katil gibi hayatýn güzelliðini ve gençliðini ve mutluluðunu katleden bir katil olacaðý gibi, mutluluðu da düþman olup onu tahrip edip bozar.

         Ümitsizlik, demek, intiharýn uçurumuna gelmek, dünyada kendisine yardým edecek kimseler kalmadý diye düþünmektir.

         Ümitsizlik, demek karanlýk, boðucu, sýkýcý bir zindanda kendini tasavvur etmek, çýkýþý ve dönüþü olmayan bir yola girdiðini düþünmektir.

         Ümitsizlik, denizlerde küreksiz kalmýþ sandal, ýþýðý olmayan bir tünel gibidir.

         Ümitsizlik, ayaðý topal, gözü görmeyen, eli çolak, dili lal bir adam gibi kendisini aciz görmektir.

         Ümitsizlik, konuþacak çok þeyi olup da konuþamamak, sevecek çok þeyi olup da sevememek, sevineceði çok þeyi olup da sevinememektir.

         Ümitsizlik, çorak topraklara su gelmeyecek, rahmet eriþmeyecek, hayat bulmayacak ve kuruyup gidecektir düþüncesine kapýlmaktýr.

         Ümitsizlik, sýhhatten ve afiyetten ümidini kesip kendisini kedere atmak, yaþadýðý kötü olay ve hadisatlarýn hiç bitmeyeceðini düþünüp kederlenmek, gördüðü kâbuslu rüyalarýn hiç bitmeyeceðini düþünmektir.

         Ümitsizlik, hayat denizinde kendisini karasý olmayan bir denizde, dibi olmayan bir okyanus da çaresiz hissedip ölümü beklemektir.

         Ümitsizlik, sabahý olmayan bir gece, baharý olmayan bir kýþ, uyanýþý olmayan kâbuslu bir rüya gibidir.

         Ümitsizlik, kendini koca dünyada kalabalýklar içiresinde yapayalnýz hissetmesi, herkesin kendisine sýrtýný dönmüþ tevehhümüne düþmesine zemin hazýrlama halidir.

         Ümitsizlik, kullardan medet umup Rabbinden umudunu kesmesi, onlarýn temellük ve zilleti altýna girmesidir.

         Ümitsizlik insanýn kendisini anlamamasý ve kavgalý olmasý, umutlarýný katledip onlarý yargýsýz infaz edip, idam etmesidir.

         Ümitsizlik güneþin doðmayacaðýný düþünmek, yazýn gelmeyeceðini tevehhüm etmek endiþesi taþýmaktýr.

         Ümitsizlik isyan, nisyan, hayata küsmek, hayatý kapkara görmek, sevdiklerinin vuslatýna inanmamaktýr.

         Ümitsizlik hayatýn katili, mutluluðun tahripçisi, mutluluðun eceli, karamsarlýðýn baþlangýcýdýr.

         Umudun bittiði yer umutsuzluðun baþladýðý yerdir.

         Umudun bittiði yer dalaletin, þekvanýn, isyanýn ve intiharlarýn baþladýðý yerdir.

         Ümitsizlik ateþin odunu yediði gibi insaný tüketen bir kordur. Bu kor ve ateþ insanýn hayatýný tüketir ve bitirir.

         Ümitsizlik içine düþülen bir girdap gibidir. Ýçine girildiði ya da düþüldüðü zaman çýkmasý zordur.

         Ümitsizlik ümidini ve hayallerini yitirmek, sevdiklerini yitirmek, rahmeti öldürmek, neþe ve sevinçlerini eksiltmektir.

         Ümitsizlik sýfýrýn altýnda otuz derecede kalbini ve ruhunu üþütmek dondurmak ve buz kestirmektir.

         Ümitsizlik öyle bir muzýr ve zararlý ve elemli bir hastalýktýr ki sevimli, neþeli, canlý, hayatý karartýr. Öyle zehirli bir vebadýr ki girdiði yerleri kurutup yandýrýr.

         ÜMÝTSÝZLÝK DENÝLEN BU MÜTHÝÞ DÜÞMAN, HAYATA VE MUTLULUÐA BÖYLE ZARARLAR VERÝRKEN; ÜMÝTSÝZLÝÐÝN ZIDDI OLAN ÜMÝT ÝSE HAYATA, IÞIK, NEÞE, ÞÜKÜR, TEVEKKÜL, TESLÝMÝYET, SEVÝNÇ, AYDINLIK, KOLAYLIK, RAHATLIK VE SAADET KATAR.

         Evet, ümidi rahmet mevsimine göç eden ve geçenler için için keder, elem, acý, endiþe, tasa ve kaygý olmaz.

         Ümidi olan için karanlýk, korku, yalnýzlýk, ürperti ve vahþet olmaz.

         Ümidi olan için engeller, bataklýklar, çýkmaz sokaklar, sonu olmayan yollar, dipsiz uçurumlar ve kara bulutlar olmaz.

         Ümidi olan için rahmet, hikmet, emniyet ve saadet vardýr.

         Ümidi olan için gözyaþý, þekva, nisyan, isyan ve dalalet olmaz.

         Ümidi olan için her þey vardýr. Çünkü ümidi olanýn her þeye gücü yeten, her þeyi idare eden, her þeyi veren, her þeyi affeden, her þeyi getiren ve götüren Rabbi vardýr.

         Kalbinin hatýratlarýný bilen ve iþiten, ihtiyaçlarýný gören ve gönderen, niyaz ve tazarrularýný iþiten ve veren Rabbi vardýr.

         Korkularýný gideren, düþmanlarýný mahveden, endiþelerini bitiren, kudret ve kuvvet sahibi Rabbi vardýr.

         Ümidi olan için rahmet kapýlarý, hikmet kapýlarý ve inayet kapýlarý kapalý olmayýp, daima açýktýr.

         Ümidi olanýn Rabbinin rahmetinden, kereminden ve hikmetinden nasibi daima vardýr.

         Ümidi olanýn af ve maðfiretten endiþesi ve kederi olmadýðý gibi rahmetten de þüphesi yoktur.

         Ümit güneþinin olduðu yerde ümitsizliðin mumlarý bir anlam ifade etmez. Iþýk geldiði zaman karanlýðýn hükmü kalkar.

         Ümit, musibeti sabra, acýlarý mükâfata, zahmeti rahata, huzursuzluklarý tevekküle, kýþý yaza, ruhi ve kalbi fýrtýnalarý sükûnete erdirir.

         Ümit hayatýmýzýn parlak ýþýðý, solmaz güneþi ve bitmez enerjisi olmalýdýr. Böyle olursa ümit yok olmaz, kararmaz ve bitmez.

         Allah’ýn ipine sarýlan, rahmetine itimat eden, peygamberinin sünnetine sarýlan ve veli kullarýnýn ardýndan gidenlere ümitsizlik bir halt edemez.

         Rabbimiz ümit ýþýðýný yetirip vahþetin ve acýlarýn ve felaketlerin vahþetine düþenlerden bizleri eylemesin. Vesselam

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 14831 Defa Okundu
2015-01-28

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır