KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

SGORTALý OLMAK KARýN DOYURUR MU?

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         SGORTALý OLMAK KARýN DOYURUR MU?

 Sigortalý olmak karýn doyurur mu?

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Muhammet Þamil Kafkasyalý’nýn, “Sigortalý olmak karýn doyurur mu?” yazýsý;

Sosyal güvence insanlarýn saðlýk giderlerinin karþýlanmasý ve emeklilik hakkýndan faydalanmak için oluþturulan fonlarý ifade eder.Devlet eliyle yürütülen bu uygulamalardan  bazýlarý var ki, insana saç baþ yoldurmak þöyle dursun, sosyal adaleti, sosyal barýþý dinamitleyip, sosyal hak gaspýna dönüþebiliyor. Adaleti saðlama adýna yapýlan uygulamalar hak gaspýna veya kýsýtlamasýna dönüþtüðü zaman birçok insan maðdur oluyor.

Mesela dul bir kadýn sosyal güvencesi olmadýðý zaman devletten sadaka hükmünde dul maaþý alabiliyorken, sigortasý olan bir evladýnýn yanýnda ikamet ettiði zaman o maaþ kesiliyor. Hâlbuki yanýnda kaldýðý oðlu veya kýzý zaten asgari ücret ile geçiniyor ve en azýndan dört nüfusu asgari ücret ile geçindirmeye çalýþýyor. Bu uygulama dul kadýnlar için bir zulüm ve haksýzlýktýr.

Devlet her sigortalý olarak çalýþaný zengin kategorisinde deðerlendiriyor.Bu uygulama ve düþünce adalet deðil zulüm olur. Zira sigorta sadece insanlar hastalandýðý zaman tedavi amaçlý veya belli günü dolmuþ ise emekli olmak için bir ölçüt ve kýstastýr. Asgari ücret ile karýn tokluðuna çalýþan milyonlarca insan sefalet içerisinde kredi kartý ve faiz ve borç bataðýnda zaten çýrpýnýrken; sigortasýna bakýp onu zengin saymak ve bazý yardýmlardan ve haklardan mahrum etmek Ýslam hukukuna ve insanlýk adaletiyle uyuþmuyor.

Asgari ücret ile çalýþan ve iki yakasý bir araya gelmeyen insanlar hele birde Kars gibi soðuk bir memleket de yaþýyor ise vay o insanlarýn haline. Kýþý çýkarmak üç ile dört ton arasýnda kömür yakmak zorunda kalan bir asgari ücretliye ‘senin sigortan var’ sen zenginsin demek ve bazý ayni, nakdi, gýda veya kömür yardýmý yapmamak veya çocuðunun yanýnda kaldýðý için annesine verilen dul maaþýný kesmek o insanlarý ümitsizliðe, devlete karþý kýrgýnlýða hatta düþmanlýða sevk eder. Çünkü sigortalý olmak zengin olmak olmadýðý gibi sigortalý olmak asla karýn doyurmaz. Hatta insaný avutmaz dahi.

 Zaten insanlar hastaneye hasta olduklarý zaman giderler ve bazen aylarca hatta yýllarca insan hastaneye gitmez. Ama primini öder. Devletin sosyal güvence için ödenen primi zenginlik saymak ister istemez insanlarý usulsüz yollara sevk edip, farklý sahtekârlýklar yapmaya itmektedir. Bu tür uygulamalar adeta insanlarýn gayri meþru yollar ile devletten para almaya ya da kesilecek olan parayý almaya iterek harama ve yanlýþa sevk etmektedir.

Adaleti tesis edip insanlara geliri eþit daðýtmak ve haklýya hakkýný vermek ve hakkýný tam ve zamanýnda vermek, halkýný maðdur etmemek sosyal devletin güvencesi olmasý gerekir ki, toplumda sosyal barýþ ve adalet olsun. Adaletsizlikten ve zulümden anarþi, isyan, kargaþa, zulüm ve terör çýkmasýn. Çýktýðý zaman toplumu nasýl mahvettiðini ve fesada ve kýrýþýklýða götürdüðünü hepimiz ibret levhalarýnda görüp izliyoruz.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 11770 Defa Okundu
2015-02-12

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır