KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KöTü VE OLUMSUZ DüþüNCELER YüZ VERDKçE AZGýNLAþýP BAþA BELA OLUR

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         KöTü VE OLUMSUZ DüþüNCELER YüZ VERDKçE AZGýNLAþýP BAþA BELA OLUR

 Kötü ve Olumsuz Düþünceler Yüz Verdikçe Azgýnlaþýp Baþa Bela Olur

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Muhammed Þamil Kafkasyalý’nýn, “Kötü ve Olumsuz Düþünceler Yüz Verdikçe Azgýnlaþýp Baþa Bela Olur” yazýsý:

Ýnsan düþünce boyutu çok derin bir varlýktýr. Yüksek bir kapasite üzerine yaratýlan insan, bir anda elli sene sonra öncesine gidip o zamanda yaþadýðý bir hatýrasýný hazýr zamanda canlandýracaðý gibi bir anda onlarca sene sonrasýna gidip gelecekle alakalý bir çok planlarý kurabilir. Günlük hayatýnda kýrk bin veya elli bin düþünce üretme kapasitesinde yaratýlan insanýn düþünce hazinesi maalesef sadece olumlu ve güzel ve hayýrlý olan düþünceler deðildir. Akýl gibi bir týlsýmlý anahtar eline verilen insanýn aklý yanýnda binlerce latifeler, hisler, kuvveler, hissiyatlar, duygular ve azalar ile donatýlmýþtýr.

Böyle manevi cihazlarla  donatýlmýþ olan insanýn hayatý,karþýlaþtýðý olaylarý, muhataplarý,düþünceleri,þerler,,hayýrlar,olaylar,hadiseler,içsel ve dýþsal etkenler yüzünden olumsuz düþüncelere veya kötü fikirlere kapýlmasý ve onarýn menfi durumlarýna maruz kalmasý ve kendisine musallat edilen þeytanýn verdiði evhamlar, kuruntular ve vesveseler yüzünden akýldaki düþünce yoðunluðuna maruz kalmasý kaçýnýlmazdýr.

Gün boyunca aklýna gelen farazi, hayali, vehmi ve hayali düþünceler veya kötü fikirleri aklýn hikmet süzgecinden geçirmeden ve mahiyetlerini anlamadan kabul ederse ruhuna kalbine aklýna ve hislerine büyük yýkýmlar, acýlar, kederler ve sýkýntýlar yaþatmasý kaçýnýlmazdýr. Olaylar, hadisatlar, inanç, bakýþ açýsý, hayat anlayýþý, bulunulan çevre, fiziki ve psikolojik yapýnýn etkisiyle þekillenen düþünceler bazen endiþe, tasa, kaygý,ümitsizlik ve korku olarak aleyhimize döner.Bazen bu olumsuz düþünceler insanda vesveseye,evhama,kaygýya ve panik atak ve kaçýþa dönebilir.

Bütün kainatla alakadar olan insanýn bu alakadarlýk cihetiyle her þey ile irtibat içinde olduðu için istemez istemez düþünce alaný geniþleyip her þeye karþý alaka gösterebilir. Bu alakadar olduðu þeylerin çoðu kendisine ait olmayan þeyler olduðu halde alaka gösterir. Bu alakadarlýk ister istemez onu keþmekeþ daðýnýk ve düþünce kaosuna sürükler.

Þeytandan, hislerden, nefisten, akýldan, etkinlendiði cevreden, bulunduðu ortamdan, geçmiþ ve gelecekten gelen düþünceler yoðunluðu içerisinde kalan insanýn bu düþünceleri hakikat ve hikmet süzgecinden geçirip öyle almasý gerekir ta kötü faydasýz malayani hayali vehmi düþüncelerin tasalludu baskýsý ve kaosuna maruz kalmasýn.

Hele birde kötü düþünceler olumsuz düþüncelere yüz verip onlarý þýmartýrsa yada baþýna bela ederse veya onlarý ehemmiyet vermeyerek baþýndan kovmazsa akýl kesmekeþlikte kalýp cinnete, vesveseye deliliðe kadar insaný götürür. Ýntihar cinnet delilik bunalýmlar ve psikolojik rahatsýzlýklarda bu tür düþüncelerin insanýn aklýný ruhunu bedenin ele geçirmesinde etkisi büyüktür.

Nasýl arýlar ile uðraþtýkça insana daha çok hücum eder, nasýl basit kafaya takýlmaya deðmeyen þeyleri kafaya takmak o düþünceyi büyütür, nasýl gölgeleye yaklaþtýkça büyür ve insandan büyük görünür, nasýl kar topu zirveden indikçe büyür ,nasýl ki, hassas teraziler tüyü bile tartar.Öylede insan hayali veya yaþanmýþ ama gitmiþ bitmiþ düþüncelere ehemmiyet verdikçe büyür üstüne hücum eder onu boðar batýrýr delirtir vesveselere iter.Küçük düþünceler büyür kaos olur.Basit hayali düþünceler büyük kabuslara dönüþür.Geçmiþin elemleri ve olumsuz hatýralarý hazýr zamanda onu acýlar yumaðýna iter.

Binler latifeler, hisler, kuvveler, zahiri ve batini azalar ile donatýlmýþ insana, kulaktan, akýldan, hayalden geçmiþten, þeytandan, nefisten, insanlardan gelen etkileþim, düþünce, fikir söylem ve hareketler ne olursa olsun bunlarý analiz edip, ayrýþtýrýp seçmesi gerekir. Deðeri kýymeti, hakikati olmayan, uðraþmaya, kafaya takmaya deðmeyen bütün kötü düþüncelere yüz vermediði zaman yüz bulmazlar. Kýymet ve ehemmiyet vermediði takdirde def olup gider. Baþýmýza bela olmaz. Psikolojik, biyolojik ve fizyolojik tahripler yapmaz. Ruhi hastalýklarý, asabiyet, cinnet, anarþi ve terör hali olmaz. Vesselam.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 1737 Defa Okundu
2015-02-22

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır