KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

SYASETN BEþ DENKLEM VE KARS’ýN KADER

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         SYASETN BEþ DENKLEM VE KARS’ýN KADER

 Siyasetin Beþ Denklemi ve Kars’ýn Kaderi

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Muhammed Þamil Kafkasyalý’nýn, “Siyasetin Beþ Denklemi ve Kars’ýn Kaderi” yazýsý:

Bu zamandaki yapýlan siyasetin maalesef büyük bir kýsmý toplum, millet, vatan ve istikbal odaklý deðil dünyevi þu beþ denklem üzerinde dönüyor. Bunlar Çýkar ve menfaat, Güç ve Kudret, para ve zenginlik, kariyer ve makam, yalan ve aldatmadýr.

Bu 5 denklem üzerine dönen siyaset ister istemez sahibini bunlarý elde etmek için yalana, kuru vaatlere, aldatmaya ve seçmenlerini uyutmaya, rakiplerini karalamaya, sosyal çatýþmaya, iftiraya, insanlarý satýn almaya ve ahlaksýz bir rekabete kadar kadar götürebiliyor.

Eðer siyasetçi veya vekil bulunduðu bölgenin çehresini deðiþtiriyor, o þehre deðer katýyor, is, gecesini gündüzüne katýp þehrini bölgesini kalkýndýrmak için projeler üretip yatýrýmlar, þehrinin kalkýnmasý için bir þeyler yapýyor ve bulunduðu þehrin problemlerini ve sorunlarýný çözmede aktif ve gayretli ise bu tür siyasetçi ve vekiller yüzde yüz olmasa bile bu 5 denklem dýþýndadýr. Diyebiliriz. Çünkü bu tür siyasetçiler cebini varlýðýný, gücünü, kudretini, kariyerini, servetini, varlýðýný, yarýný ve yandaþlarýný düþünmek yerine toplumu ve milleti düþünüp çalýþtýðý için beþ denklemi deðil millet ve vatan denklemine tabidir.

Þu aralar toplumuna ve milletine ben daha iyi hizmet ederim yarýþýnýn baþladýðý bir döneme girdik. Türkiye de olduðu gibi yaklaþan seçimlerden dolayý siyasete soyunan ve atýlan milletvekillerinin temayül yoklamasý var. Vekil vekil adaylarý þu anda zahirde görünüþte siyasetin beþ denklemden uzak olarak arzý endam ediyorlar. Hepsi Kars’ýn kaderini deðiþtirmek, hak ettiði yeri almasý, layýk olduðu yere gelmesi, marka þehir olmasý, iþsizlik, alt yapý, yatýrýmlarýn gelmesi vaatleri ve söylemleri ile toplumun her katmanýný gezip onlarýn desteðini almaya çalýþýyor.

Bu manzara ve yarýþa bakýnca þevkli, heyecanlý, iddialý, fedakâr, milleti için varým diyen, hizmet aþkýyla yanan tutuþan, her þeyini millete ve þehrine feda etmeye hazýr bir vekil adayý profili yerel medyamýzý iþgal ediyor.

Her seçim arifesinde ibret sinemasýnda seyrettiðimiz bu manzaralarý þimdi de seyrediyoruz. Geçmiþteki adaylarýn veya seçilenlerin Kars’ýn kaderini ne kadar deðiþtirdiler veya Kars’a ne kattýlar derseniz. Vereceðimiz cevap her halde çok þey olmayacaktýr. Çünkü Temel sorun olan iç göçün devam etmesi, yatýrýmlarýn devlet dýþýnda olmamasý, iþsizliðin çözümsüzlüðü, hayat pahalýlýðý, eðitim kalitesindeki geri kalmýþlýðýmýz ve tütün sanayilerimizin olmamasý, tarým da geri kalmýþlýðýmýz hala devam ediyor.

Yýllardýr bu kadar vaatlerle, gelen ve gidenlere raðmen Kars’ýn kaderinin deðiþmemesi ve yerinde saymasý siyasetin beþ denkleminin hala iþlediðini ve himmetini þahsi menfaatine hasretme hastalýðýnýn hâkim olduðunu gösteriyor. Gelenlerin geçmiþte hiçbir icraat yapmamýþ olanlara teþekkür etmesi, hizmet için varým demesi gelenlerinde kendi makûs kaderlerini siyasetin beþ denklemi ekseninde deðiþtirip Kars’ý yine kaderine terk edeceklerini gösteriyor gibi.

Sahi siz yaptýðý büyük icraatlarýndan dolayý Kars’ ýn kaderini deðiþtiren, adýyla ve eseriyle yaþayan ve unutulmayan kaç tane vekil veya siyasetçi hatýrlýyorsunuz. Kaç tanesini rahmetle yad edip, anýyorsunuz. Ardýndan Kars’a yaptýðý hizmetlerinden dolayý rahmet okuyorsunuz. Vesselam.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 1509 Defa Okundu
2015-02-27

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır