KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

TOPLUMDAK ÞDDET VE CNAYETLERN NEDENLER…

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         TOPLUMDAK ÞDDET VE CNAYETLERN NEDENLER…

 Toplumdaki Þiddet ve Cinayetlerin Nedenleri…

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Muhammed Þamil Kafkasyalý’nýn, “Toplumdaki Þiddet ve Cinayetlerin Nedenleri…” yazýsý:

Toplumun temel  taþý ve harcý olan hürmet, merhamet ve emniyetin kalp, akýl ve vicdanlardan çýkmasý sonucu akýl ve zekâvetleri canavarlýða inkýlap etmesi sonucu sosyal içtimai hayattan medyaya, medyadan kulaklarýmýza ve  kalbimize girip ruhumuzu aklýmýzý ve vicdanýmýzý yakan o kadar haberlere rast geliyoruz ki neredeyse her güne onlarca cinayet, hýrsýzlýk, þiddet düþüyor.

Adeta her gün bu haberler yüzünden gözler, gönüller ve bedenler aðlýyor. Sadece aðlayanlar ve feryat edenler  bir cinayete, ihmale, katliama, cinnete, sevdiklerini ve yakýnlarýný kurban edenler deðil sadece hýrsýzlýða, soyguncuya malýný kaptýranlar deðil, sadece namusunu ve þerefini kaybedenler deðil bütün bu olaylardan haberdar olan toplumda aðlýyor ve feryat ediyor. Ýnsan olan bütün insanlar bu  bela ve musibetlere maruz kalanlara aðlýyorlar.

Her gün onlarca yüzlerce mazlum, namuslu insan, suçsuz insan cinayete, tecavüze, ihanete, gaspa ve þiddete maruz kalýyor. Kimisi eþinin þiddetine, kimisi kardeþinin tecavüzüne, kimisi sevgilisinin kurþununa  kurban oluyor. En yakýný tarafýndan öldürülen ve mahvedilenlerin sayýsý küçümsenmeyecek kadar artmýþ durumda.

Toplumu, cinnetli ve cani konumuna getiren nedenlere bakýnca birçok sebep göze çarpýyor. Dini ve ahlaki eðitimsizlik, fakirlik, geçimsizlik, kanunlarýn boþluðu ve göremediðimiz nefsimiz ve þeytanýmýz ön plana çýkýyor. Ama bunlarýn bütününü ele alýnca en önemli sebep kalplere hürmeti, merhameti ve emniyeti veren din eksikliði ortaya çýkýyor.

Evet din hayatýn hayatý hem nuru hem de ziyasýdýr. Din ile olur bu milletin ihyasý diyen Bediüzzaman Hazretleri bu iddiasýný Peygamber Efendimizin cahiliye ve vahþi adetlerine baðlý taassup sahibi bir toplumu din ile ýslah edip karýncayý incitmeyecek hale getirdiðine baðlamaktadýr. O Kutlu Zat, o vahþi, bedevi ve cahil toplumdaki kökleþmiþ ve vazgeçilmez hale gelmiþ zalim ve merhametsiz adetleri, gelenekleri çok kýsa sürede kaldýrarak o vahþi toplumu öteki milletlere örnek olacak, onlara öðretmen olacak seviyeye getirmiþtir. Bin dört yüz sene önceki bir asrý, asrýsaadete çevirmiþ evleri ile haneyi saadetlere inkýlâp ettirmiþtir.

Evet, o zamandan bu zamana kadar belki çok þey deðiþti. Ama din, sünnet ve Kuran yine ayný olduðu için o zamanda meydana getirilen yüksek ahlaklý, merhametli, hürmet sahibi, helalý ve haramý bilen bir toplumun din ile bu zamanda yine yapýlmasý meydana getirilmesi zor deðildir. Din hayatýn hayatý yapýlýp nuru ve ziyasý olursa bu toplum din ile ihya olup ahlaki ve insani deðerlerini yükseltir.

 Kalbinde merhamet, hürmet olan bir insan canlý cansýz her þeye merhamet edip hürmet eder. Kalbinde hürmet ve merhamet olan insanlar karýncayý incitmez. Baþkalarýnýn malýna göz dikmez, onlara zulüm etmez, onlarý katletmez. Kalbinde Allah korkusu olan, Allah sevgisi olan insanlar baþkalarýna merhametli olur. Kalbinde merhamet olan, hürmet olan insanlar emniyetli olur. Kendi sýnýrlarýný bilir, baþkalarýnýn sýnýrlarýna geçip onlarý çiðnemez. Merhametli ve hürmetli olan bir kalp baþkalarýnýn namuslarýný, þereflerini, iffetlerini ve mallarýný mukaddes bilip aç kalsa, susuz kalsa yinede onlarý tecavüz etmez, onlarý çiðnemez. Kalbinde iman, Kuran ve ahlakýnda sünnet ve hikmet olan kalp ve akýllar serserilik yapmaz, zalim olmaz, zaiflere saldýrmaz, güçsüzleri ezmez, mazlumlarý korur, hak yemez, baþkalarýnýn malýna göz dikmez, namuslarýný kirletmez, cana kýymaz, mala saldýrmaz, gasp ve hýrsýzlýk yapmaz. Kalbinde  Allah korkusu olan, Allah sevgisi olan insanlar Allahýn haram kýldýklarýna tenezzül etmez, haram kýldýðýna saldýrmaz, nefsine kanmaz, þeytana inanmaz.

Ama dinin nuruyla, Ýslam’ýn havasýyla, Kuranýn ahlakýyla ve sünnetin nebevi nurani düsturlarýyla beslenmeyen sefih medeniyetin, vahþi kapitalizmin ve materyalist düþüncenin terbiye ve eðitimini almýþ  olan insanlar; kalplerinde merhamet ve hürmet ve emniyet olmadýðý için, haramý helali bilmedikleri için, akýl ve zekâlarý canavarlýða inkýlâp ettiði için gözlerini kýrpmadan cana, mala ve namuslara kýyarlar. Elleri titremeden adan öldürür, þiddet uygular ve çalar. Allah korkusu, ahret ve hesap derdi olmadýðý için ya da gafil olduðu için sapkýnca ve hayvanca etrafýna saldýrýr. Pusuda yatarak namuslarý  ve þerefleri mahvetmeye çalýþýr. Küçük lezzetleri uðrunda büyük deðerlerini feda eder.

Þu andaki sosyal ve içtimai hayatý mahveden bütün hadiseler ve olaylar din eksikliðinin, Kuran ahlakýnýn ve sünnete ittibanýn olmayýþýnýn eseridir. Her gün çevremizde, medyadan, arkadaþlardan duyduðumuz duyunca üzülüp kahrettiðimiz, bazen lanet ettiðimiz, bazen asabi olduðumuz, dayanamayýp bazen aðladýðýmýz anarþi ve olaylar hep din ve Kuran ahlakýnýn eksikliðidir. Ahret inancý, Allah korkusunun olmamasýnýn eseridir. Vicdanlarýn ve kalplerin ölmesi, o kalplerin merhamet ve rahmetten mahrum kalmasýnýn eseridir. Katiller, caniler, cinnet geçirenler, ýrza geçenler, gasp edenler, hýrsýzlar ve zalimlerin dini, imaný ve ahlaký olsaydý þartlar, durum ve vaziyet ne olursa olsun bu iþlere, teþebbüslere ve olaylara karýþmazdý. Dinin verdiði eðitim, insaf, vicdan ve merhamet gereði olarak hareket edip musibete sabýr eder, gazabýný, öfkesini, þehvetini halka yansýtýp onlara zarar vermezdi.

Bütün insanlýkla alakadar olan insan, insanlýðýnýn gereði olarak baþkalarýnýn sevinçleri ile lezzet aldýðý gibi baþkalarýnýn acýlarýyla da üzülüp kederlenir. Toplumda sevinçler ve mutluluklar arttýkça herkese tesir eder. Toplumda kederler, acýlar, felaketler artýkça da insanlara tesir ve etki eder. Bu olumsuzluklarý kaldýrýp toplumu asayiþe, mutluluða, emniyete ve saadete sevk edip namuslarý, þerefleri, ýrzlarý, hak ve hukuklarý korumak için dini, hayatýmýzýn hayatý yapýp din ile hayatýmýzý nurlandýrýp ihya etmemiz gerekir. Ta neslimiz ailemiz ve toplumumuz kurtulsun. Ahlaksýzlýk, merhametsizlik ve hayâsýzlýk ve zalimliðin pençesinde can çekiþmesin. Her gün medyalara, kulaklarýmýza ve hayatýmýza felaketler, acýlar, terör ve anarþi yayýlmasýn. Huzursuzluklar ve korkular her yerde hâkim olmasýn. Vesselam.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 9301 Defa Okundu
2015-03-10

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır