KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber  kars haberleri kars ajans

DİN ADINA YAPILMAYACAK ŞEYLER…

  Muhammed Şamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         DİN ADINA YAPILMAYACAK ŞEYLER…

 Din Adına Yapılmayacak Şeyler…

Kafkas Haber Ajansı (KHA) Yazarı Muhamed Şamil Kafkasyalı’nın, “Din Adına Yapılmayacak Şeyler…” yazısı:

Herkesin din adına bir şeyler yapmaya gayret ettiği zamanımızda din adına yapılan öylede işler var ki bu icraatlar ve işler din adına değil olsa olsa şeytan hesabına geçer diyor insan... Dine hizmet edenlerin ya da ediyorum diyenler dine hizmet ederken Allah’ın emrettiği Peygamberin razı olduğu ve büyük âlimlerin benimsediği şekilde yapmaları gerekir. Yani ölçü Kuran, sünnet, kıyas ve icma olmalıdır. Dine hizmet etmek adına Müslüman aşağıdaki saydığımız maddeleri yapamaz. Yapıyorsa islamda ve kuranda değil kendilerinde sorun vardır.

1-Din adına Müslüman adam öldüremez. Kendince hüküm vererek birisinin katlini vacip göremez. Kendince içtihat yaparak katil olamaz. Ne şeyhi nede hocasının katli vaciptir sözüne itimat edemez. Haksız yere kendi üzerine vazife olmadan birisini öldüren de öldürtende cehennemin dibini boylar. Katil ve cani olur. Masum insanları ister Müslüman ister kafir Hıristiyan olsun öldürme hakkı yoktur.

2-Din adına Müslüman yalan konuşamaz. Tevhit, sıdk, doğruluk ve hakkaniyet dini olan İslamiyet adına hiç kimse yalanı meşru ve mübah göremez. Dine hizmet ediyorum diyerek lafzı kafir olan yalanı istimal edemez. İslam tarihinde hiç bir evliyanın, âlimin, hakimin yalan silahını kullanmadığı halde yalanı kullananlar ve yalan konuşanlar menfaatleri için yalancı olanlar yalan yere yemin edenler yalancı ve sahtekarların ta kendileridir. Allah bunların düşmanıdır.

3-Din adına bağış adı alında insanların paralarını almak ve o paraları farklı yerlerde kullanmak caiz değildir. Sadaka, zekât ve fidye olarak insanlardan alınan paraları ona uygun yerlerde kullanmamak haramdır. Vebaldir. İnsanlardan zorla para almak dilencilik etmek yalan konuşarak rüya ile kandırarak para almak haramdır ve soygun olur. Eğer insanların gönüllerinde kopup veriyorsa verirken şart koşarak şu işlerde kullan diyorsa o yolda kullanılması gerekir yoksa mesul olunur.

4-Dine hizmet ediyorum diyerek hiçbir Müslüman kendi yolunu hak düzgün öteki yolları batıl yanlış göremez. Kendisini hak etmediği halde üstün göremez. Ancak benim hizmetim yolum cemaatim en güzeldir diyebilir ama hak sadece benim doğru benim diyemez. Bunları diyenlerin dışlama psikolojisi yüzünden öteki grupları aşağılık küçük basit gördüğü bilinmektedir. Seçilmişlik yanılgısı taşıyanlar daima başkalarına düşman olup başkalarının kendilerine tabi olmasını ister.

5-Din hizmet etmek adına İslam’da gizli örgütler, şebekeler, karanlık gruplar kurulamaz. Velev ki devlet gizli istihbarat kurarak bunu yapabilir. Ama insanların özel yaşamlarını alt üst edecek onları araştıracak ya da insanları kontrol altına alacak bir tarzda hizmet yöntemlere din asla müsaade etmez. Bu tarz hizmet Yahudi milletinde olur. Şer fitne hainlik ve alçaklık düşünen kafirde  ve münafıklarda olur. Bunu benimseyenlerin yolları masonluk, iblislik, batıl ve çürüktür. İslam şeffaftır, açıktır, riyasız münafıksız bir dindir. Bizi aldatan bizden değildir diyen peygamberin ümmeti dinde riyakarlık, iki yüzlülük yapamaz. .İslamiyet aldatarak kandırarak iş görmez. Şaibe ifsat aldatma kandırma İslam’da asla olmaz.

6-Din adına dine hizmet adına kendi yandaşını korumak, ona ihale vermek, onu kollamak, onun ayıplarını örtmek, onların önünü açıp ötekilerinin kapatmak, hizipçilik, cemaatçilik ve kayırmacılık yapmak dinen haram, haksızlık ve gasptır. Dinimiz işi ehline verin der. Cemaat ehline verin demez. Kim birisinin kul hakkını gasp ederse bunun bedelini öder. Kendi adamı diyerek onu kayıran koruyan ahirete hesabını verir.

7-Müslüman dine hizmet ediyorum diyerek haramları kendine göre fetvalar ve hükümler uydurarak helal edemez. Haramlar haramdır ve saadeti ebediyeyi mahveden hastalıklardır. Zaman zemin kötü diyerek haramları helal edemez. İslam’a hizmet ediyorum diyerek zaruret halinde haramları helal edemez. Batılı hak edemez. Gayri meşru işlerine din kılığı zaruret kılıfı geçiremez. Büyük hayırlar için küçük şerleri kabul ediyoruz hiç diyemez. Dine adına dine hizmet etmek adı altında haramları helal etmek dinen yanlıştır. Naram haramdır herkes için geçerlidir. Haramlar İslam’da sadece zaruret halinde helal olur. O da her zaman istisna olmuştur. Hayati tehlike için geçerlidir. Ve uygulaması geçicidir. Dine hizmet adına haramı helal etmek yanlışı doğru etmek batılı hak etmek çirkini güzel etmek olamaz. Haramdır zulümdür haksızlık ve alçaklıktır. Dinin emirleri açık kesindir.

8-Dine hizmet etmek adı altında Allah hiç kimselere ayrıcalık tanımaz. Ancak istisna olarak ehlisünnet vel cemaat olan sıratı müstakim yolunda gidip takvayı esas tutanlara Allah ayrıcalık tanıyıp onları sever. Bu övme ise hak edilmiştir. Bütün bunları yapmadan her türlü fitneye, rezilliğe, alçaklığa, oyuna dalavereye, yanlışa bulaşıp “Biz üstün ve seçilmişiz’ diyenlere ise rahmet nazarı ile bakılmaz. Seçilenler asla Allah’ın emrettiği beğendiği arz dışında hareket etmezler. Edenler Allah değil şeytan seçmiş olabilir. Üstünlük hissi duygusu vermiş olabilir. Üstünlük takva ile İslam’ı yaşama ile olur.

9-İslama hizmet ediyorum diyerek hiç  kimsenin hakkı yoktur ki olmamış şeyleri olmuş gibi anlatsın.. Görülmemiş rüyaları görülmüş gibi anlatamaz. İnsanlara şevk vermek onları yardıma zorlayacak rüyalar hurafeler menkıbeler anlatarak kandıramaz. Allah dinine hizmet edenlerin veya edeceklerin kendi rızası doğrultusunda helal bir şekilde yapmasın ister. Harama pisliğe yalana dolana batıla bulaşmadan hak temiz nezih doğru yapmasını ister.

11-İslama hizmet ediyorum diyen gruplar, helal haram demeden insanların paralarını alamazlar. İslam’a hizmet ediyorum diyenler, helal temiz paraları ile yapmaları gerekir. Talebelerinin boğazından haram lokma geçirmemeleri gerekir. Faizli para gasp parası zorla bağış parası alarak hizmet edenlerin hizmeti hakkaniyetli değil şeytanidir. Haramzadelerin faizcilerin hırsızların ibadetsizlerin paralarından hayır gelmez. Kim böyle tarzda hizmet ediyorsa onların hizmetleri şüphelidir. Talebelerinin boğazından haram geçirenlerin talebeleri tabileri haramzade olur. Bozuk fikirli düşünceli olur. Takvalı olamaz.

12-Dine hizmet ediyorum adı altında Müslüman faize ahlaksızlığa taraftar olamaz. Buralardan gelecek paralara tenezzül edemez. Medya guruplarında faiz haram görsellerle dolu reklamlar alamaz ve yayınlayamaz. Yapanların kılıfları gerekçeleri ne olursa olsun batıldır yanlış ve haramdır. Allah’ın kesin kati olarak haram ettiği şeylerin sırtından para kazanmak haramdır zıkkımdır zehirdir. Televizyonlarda yayınlanan reklamlardan tutun gazetelerdeki reklamlara  kadar helal doğru temiz olması gerekir. Dine hizmet için bu reklamları alıyoruz diyemezler.

13-İslama hizmet edenlerin ölçüsü Kuran, sünnet ve Peygamberdir. Bu kaynaklara uymayan liderler yaptığı işlerde mesuldür. Dine hizmet edenler liderlerinin kuran ve sünnete uymayan emirlerine itaat etmeleri caiz olmaz. Liderlerinin verdiği her emri yapması doğru dolmaz. Lider keramet gösterip batıl bir işe müridini yönlendiriyorsa bu liderin yaptığı keramet değil istitracdır. Hocasının ya da şeyhinin yapmaması gereken emirler kuran ve sünnete uygun olmayanlardır. Yoksa meşru olarak verilen işleri yapabilir. Ama hocalar veya şeyhler hatadan münezzeh kusurdan Müberra değildir. Zaten hakiki bir âlim veya lider talebesini ateşe atacak emirleri tevil kılıfı ile verip onları mahvetmez. Liderinin verdiği din adına verdiği  yanlış ve batıl emirleri vardır bunda bir hikmet diyerek talebe itaat edip yaparsa hesabı çetin olur. Yalanda, dolanda, hatada, kusurda, yanlışta, haramda hikmet olmaz. Velayeti icazeti olmayan liderlerde bu gayri meşru emerler daha çok görünür.

14-İslama dinine hizmet eden gruplar ve cemaatler Allah’ın hidayet verme işine karışamaz. Allah’ın emrettiği emirleri esnetip bozamaz. Allah adına onun hesabına milleti cennete koyamaz. Onları af edemez. Onları Allah hesabını temizleyip ak pak edemez. Kuran ve sünnette olmayan işlerle onları kandıramaz. Allah’ın razı olmadığı tarz ve yöntemleri kullanamaz. Allah’ın emirlerini eksik görüp kendi bildiğine göre kafasına göre hareket edemez.

15-Hak doğru ve sıratı müstakim cemaatleri siyasete bulaşmaz. Bulaşan bütün koca bir cemaati yalana çıkara menfaate bulaştırmakla kalmaz. Kuran ve sünnet hakikatlerini siyasetin cam parçacıkları derecesine düşürüp değerini mahveder. Hak bir cemaat bütün vatandaşlar gibi oy zamanı gelir oyunu kullanıp gider. Ama siyasetin pisliğine bulaşamaz. Bulaşanların hakkaniyetleri ve masumiyetleri gider ihlas ve samimiyet kalmaz.

İslam dinine hizmet ediyorum diyenler yukarıda saydığımız maddeleri taşıyor ise gittikleri yol düzgün bir yol değildir. Çünkü hak ve hakikati,  doğruluğu dürüstlüğü güzel ahlakı, temizliği, takvayı, ihlası salih ameli, yalan konuşmamayı ve hak gasp etmemeyi, hasedi etmemeyi, kıskançlık göstermemeyi men eden, entrikayı, hırsızlığı yasaklayan ve hiç kesmeye karşı tavizkar davranmayı bırakın peygamberine bile dosdoğru olmayı emreden bir dinin mensupları münafık, yalancı, sahtekâr, hırsız, içkici olamaz.

Din adına Müslüman katil, cani, soyguncu, şantajcı olamaz. Dini adına Müslüman haramzade, ikiyüzlü olamaz. Dine adına Müslüman hak gasp edip insanların mallarını haksızca yiyemez. Din adına Müslüman yakınlarını gayrıma ve kollama yapamaz. Din adına Müslüman hizipçilik, tarafgirlik ve haksız kazanç alamaz. Din adına Müslüman haksızca cihada çıkamaz. Dine adına birisi yalan konuş, adam öldür, cihada git, para topla, diyorsa o yalancı ve sahtekârdır. Din kuran İslam sünnet adına yapılacak olanlar hak, güzel, şaibesiz, yanlışsız, temiz, nezih doğru olmalıdır. Tevilsiz , tabirsiz ,hilesiz ve Şüphesiz olmamalıdır. İslam lekelemeye karalamaya bozmaya tahkir ettirmeye çirkinleştirmeye hile yalana hurdaya dalavereye atmaya kimselerin hakkı yoktur. Vesselam.

(BA-BA-S) GAZİ KARS (KHA) 

  • Yahoo'da Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
Bu Yazı 2321 Defa Okundu
2015-05-13

SON YAZILARI

Moritanya İzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceğim Kuyucuk Gölü kuş cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarınıza Vasiyet, Sala’yı Miras Bırakın! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘İlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayırda yarışanlar ile hayırdan sıvışanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasındaki Fark! 16 Nisan Sonrası Yarınlarımız Bugünlerimizden Güzel Olacak Ya Millet Başa Ya Kuzgun Leşe

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VİDEO HABERLER
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı VİDEO
Anketler
ÇOK OKUNANLAR
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!

Referandum Sonuçları, Kars Referandum Sonuçları, 2010 Referandum Sonuçları, Referandum Oy Sonuçları, Türkiye Referandum Sonuçları, izmir haber, canlı referandum sonuçları

RSS © 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber kars haberleri kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır