KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

DN ADýNA YAPýLMAYACAK ÞEYLER…

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         DN ADýNA YAPýLMAYACAK ÞEYLER…

 Din Adýna Yapýlmayacak Þeyler…

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Muhamed Þamil Kafkasyalý’nýn, “Din Adýna Yapýlmayacak Þeyler…” yazýsý:

Herkesin din adýna bir þeyler yapmaya gayret ettiði zamanýmýzda din adýna yapýlan öylede iþler var ki bu icraatlar ve iþler din adýna deðil olsa olsa þeytan hesabýna geçer diyor insan... Dine hizmet edenlerin ya da ediyorum diyenler dine hizmet ederken Allah’ýn emrettiði Peygamberin razý olduðu ve büyük âlimlerin benimsediði þekilde yapmalarý gerekir. Yani ölçü Kuran, sünnet, kýyas ve icma olmalýdýr. Dine hizmet etmek adýna Müslüman aþaðýdaki saydýðýmýz maddeleri yapamaz. Yapýyorsa islamda ve kuranda deðil kendilerinde sorun vardýr.

1-Din adýna Müslüman adam öldüremez. Kendince hüküm vererek birisinin katlini vacip göremez. Kendince içtihat yaparak katil olamaz. Ne þeyhi nede hocasýnýn katli vaciptir sözüne itimat edemez. Haksýz yere kendi üzerine vazife olmadan birisini öldüren de öldürtende cehennemin dibini boylar. Katil ve cani olur. Masum insanlarý ister Müslüman ister kafir Hýristiyan olsun öldürme hakký yoktur.

2-Din adýna Müslüman yalan konuþamaz. Tevhit, sýdk, doðruluk ve hakkaniyet dini olan Ýslamiyet adýna hiç kimse yalaný meþru ve mübah göremez. Dine hizmet ediyorum diyerek lafzý kafir olan yalaný istimal edemez. Ýslam tarihinde hiç bir evliyanýn, âlimin, hakimin yalan silahýný kullanmadýðý halde yalaný kullananlar ve yalan konuþanlar menfaatleri için yalancý olanlar yalan yere yemin edenler yalancý ve sahtekarlarýn ta kendileridir. Allah bunlarýn düþmanýdýr.

3-Din adýna baðýþ adý alýnda insanlarýn paralarýný almak ve o paralarý farklý yerlerde kullanmak caiz deðildir. Sadaka, zekât ve fidye olarak insanlardan alýnan paralarý ona uygun yerlerde kullanmamak haramdýr. Vebaldir. Ýnsanlardan zorla para almak dilencilik etmek yalan konuþarak rüya ile kandýrarak para almak haramdýr ve soygun olur. Eðer insanlarýn gönüllerinde kopup veriyorsa verirken þart koþarak þu iþlerde kullan diyorsa o yolda kullanýlmasý gerekir yoksa mesul olunur.

4-Dine hizmet ediyorum diyerek hiçbir Müslüman kendi yolunu hak düzgün öteki yollarý batýl yanlýþ göremez. Kendisini hak etmediði halde üstün göremez. Ancak benim hizmetim yolum cemaatim en güzeldir diyebilir ama hak sadece benim doðru benim diyemez. Bunlarý diyenlerin dýþlama psikolojisi yüzünden öteki gruplarý aþaðýlýk küçük basit gördüðü bilinmektedir. Seçilmiþlik yanýlgýsý taþýyanlar daima baþkalarýna düþman olup baþkalarýnýn kendilerine tabi olmasýný ister.

5-Din hizmet etmek adýna Ýslam’da gizli örgütler, þebekeler, karanlýk gruplar kurulamaz. Velev ki devlet gizli istihbarat kurarak bunu yapabilir. Ama insanlarýn özel yaþamlarýný alt üst edecek onlarý araþtýracak ya da insanlarý kontrol altýna alacak bir tarzda hizmet yöntemlere din asla müsaade etmez. Bu tarz hizmet Yahudi milletinde olur. Þer fitne hainlik ve alçaklýk düþünen kafirde  ve münafýklarda olur. Bunu benimseyenlerin yollarý masonluk, iblislik, batýl ve çürüktür. Ýslam þeffaftýr, açýktýr, riyasýz münafýksýz bir dindir. Bizi aldatan bizden deðildir diyen peygamberin ümmeti dinde riyakarlýk, iki yüzlülük yapamaz. .Ýslamiyet aldatarak kandýrarak iþ görmez. Þaibe ifsat aldatma kandýrma Ýslam’da asla olmaz.

6-Din adýna dine hizmet adýna kendi yandaþýný korumak, ona ihale vermek, onu kollamak, onun ayýplarýný örtmek, onlarýn önünü açýp ötekilerinin kapatmak, hizipçilik, cemaatçilik ve kayýrmacýlýk yapmak dinen haram, haksýzlýk ve gasptýr. Dinimiz iþi ehline verin der. Cemaat ehline verin demez. Kim birisinin kul hakkýný gasp ederse bunun bedelini öder. Kendi adamý diyerek onu kayýran koruyan ahirete hesabýný verir.

7-Müslüman dine hizmet ediyorum diyerek haramlarý kendine göre fetvalar ve hükümler uydurarak helal edemez. Haramlar haramdýr ve saadeti ebediyeyi mahveden hastalýklardýr. Zaman zemin kötü diyerek haramlarý helal edemez. Ýslam’a hizmet ediyorum diyerek zaruret halinde haramlarý helal edemez. Batýlý hak edemez. Gayri meþru iþlerine din kýlýðý zaruret kýlýfý geçiremez. Büyük hayýrlar için küçük þerleri kabul ediyoruz hiç diyemez. Dine adýna dine hizmet etmek adý altýnda haramlarý helal etmek dinen yanlýþtýr. Naram haramdýr herkes için geçerlidir. Haramlar Ýslam’da sadece zaruret halinde helal olur. O da her zaman istisna olmuþtur. Hayati tehlike için geçerlidir. Ve uygulamasý geçicidir. Dine hizmet adýna haramý helal etmek yanlýþý doðru etmek batýlý hak etmek çirkini güzel etmek olamaz. Haramdýr zulümdür haksýzlýk ve alçaklýktýr. Dinin emirleri açýk kesindir.

8-Dine hizmet etmek adý altýnda Allah hiç kimselere ayrýcalýk tanýmaz. Ancak istisna olarak ehlisünnet vel cemaat olan sýratý müstakim yolunda gidip takvayý esas tutanlara Allah ayrýcalýk tanýyýp onlarý sever. Bu övme ise hak edilmiþtir. Bütün bunlarý yapmadan her türlü fitneye, rezilliðe, alçaklýða, oyuna dalavereye, yanlýþa bulaþýp “Biz üstün ve seçilmiþiz’ diyenlere ise rahmet nazarý ile bakýlmaz. Seçilenler asla Allah’ýn emrettiði beðendiði arz dýþýnda hareket etmezler. Edenler Allah deðil þeytan seçmiþ olabilir. Üstünlük hissi duygusu vermiþ olabilir. Üstünlük takva ile Ýslam’ý yaþama ile olur.

9-Ýslama hizmet ediyorum diyerek hiç  kimsenin hakký yoktur ki olmamýþ þeyleri olmuþ gibi anlatsýn.. Görülmemiþ rüyalarý görülmüþ gibi anlatamaz. Ýnsanlara þevk vermek onlarý yardýma zorlayacak rüyalar hurafeler menkýbeler anlatarak kandýramaz. Allah dinine hizmet edenlerin veya edeceklerin kendi rýzasý doðrultusunda helal bir þekilde yapmasýn ister. Harama pisliðe yalana dolana batýla bulaþmadan hak temiz nezih doðru yapmasýný ister.

11-Ýslama hizmet ediyorum diyen gruplar, helal haram demeden insanlarýn paralarýný alamazlar. Ýslam’a hizmet ediyorum diyenler, helal temiz paralarý ile yapmalarý gerekir. Talebelerinin boðazýndan haram lokma geçirmemeleri gerekir. Faizli para gasp parasý zorla baðýþ parasý alarak hizmet edenlerin hizmeti hakkaniyetli deðil þeytanidir. Haramzadelerin faizcilerin hýrsýzlarýn ibadetsizlerin paralarýndan hayýr gelmez. Kim böyle tarzda hizmet ediyorsa onlarýn hizmetleri þüphelidir. Talebelerinin boðazýndan haram geçirenlerin talebeleri tabileri haramzade olur. Bozuk fikirli düþünceli olur. Takvalý olamaz.

12-Dine hizmet ediyorum adý altýnda Müslüman faize ahlaksýzlýða taraftar olamaz. Buralardan gelecek paralara tenezzül edemez. Medya guruplarýnda faiz haram görsellerle dolu reklamlar alamaz ve yayýnlayamaz. Yapanlarýn kýlýflarý gerekçeleri ne olursa olsun batýldýr yanlýþ ve haramdýr. Allah’ýn kesin kati olarak haram ettiði þeylerin sýrtýndan para kazanmak haramdýr zýkkýmdýr zehirdir. Televizyonlarda yayýnlanan reklamlardan tutun gazetelerdeki reklamlara  kadar helal doðru temiz olmasý gerekir. Dine hizmet için bu reklamlarý alýyoruz diyemezler.

13-Ýslama hizmet edenlerin ölçüsü Kuran, sünnet ve Peygamberdir. Bu kaynaklara uymayan liderler yaptýðý iþlerde mesuldür. Dine hizmet edenler liderlerinin kuran ve sünnete uymayan emirlerine itaat etmeleri caiz olmaz. Liderlerinin verdiði her emri yapmasý doðru dolmaz. Lider keramet gösterip batýl bir iþe müridini yönlendiriyorsa bu liderin yaptýðý keramet deðil istitracdýr. Hocasýnýn ya da þeyhinin yapmamasý gereken emirler kuran ve sünnete uygun olmayanlardýr. Yoksa meþru olarak verilen iþleri yapabilir. Ama hocalar veya þeyhler hatadan münezzeh kusurdan Müberra deðildir. Zaten hakiki bir âlim veya lider talebesini ateþe atacak emirleri tevil kýlýfý ile verip onlarý mahvetmez. Liderinin verdiði din adýna verdiði  yanlýþ ve batýl emirleri vardýr bunda bir hikmet diyerek talebe itaat edip yaparsa hesabý çetin olur. Yalanda, dolanda, hatada, kusurda, yanlýþta, haramda hikmet olmaz. Velayeti icazeti olmayan liderlerde bu gayri meþru emerler daha çok görünür.

14-Ýslama dinine hizmet eden gruplar ve cemaatler Allah’ýn hidayet verme iþine karýþamaz. Allah’ýn emrettiði emirleri esnetip bozamaz. Allah adýna onun hesabýna milleti cennete koyamaz. Onlarý af edemez. Onlarý Allah hesabýný temizleyip ak pak edemez. Kuran ve sünnette olmayan iþlerle onlarý kandýramaz. Allah’ýn razý olmadýðý tarz ve yöntemleri kullanamaz. Allah’ýn emirlerini eksik görüp kendi bildiðine göre kafasýna göre hareket edemez.

15-Hak doðru ve sýratý müstakim cemaatleri siyasete bulaþmaz. Bulaþan bütün koca bir cemaati yalana çýkara menfaate bulaþtýrmakla kalmaz. Kuran ve sünnet hakikatlerini siyasetin cam parçacýklarý derecesine düþürüp deðerini mahveder. Hak bir cemaat bütün vatandaþlar gibi oy zamaný gelir oyunu kullanýp gider. Ama siyasetin pisliðine bulaþamaz. Bulaþanlarýn hakkaniyetleri ve masumiyetleri gider ihlas ve samimiyet kalmaz.

Ýslam dinine hizmet ediyorum diyenler yukarýda saydýðýmýz maddeleri taþýyor ise gittikleri yol düzgün bir yol deðildir. Çünkü hak ve hakikati,  doðruluðu dürüstlüðü güzel ahlaký, temizliði, takvayý, ihlasý salih ameli, yalan konuþmamayý ve hak gasp etmemeyi, hasedi etmemeyi, kýskançlýk göstermemeyi men eden, entrikayý, hýrsýzlýðý yasaklayan ve hiç kesmeye karþý tavizkar davranmayý býrakýn peygamberine bile dosdoðru olmayý emreden bir dinin mensuplarý münafýk, yalancý, sahtekâr, hýrsýz, içkici olamaz.

Din adýna Müslüman katil, cani, soyguncu, þantajcý olamaz. Dini adýna Müslüman haramzade, ikiyüzlü olamaz. Dine adýna Müslüman hak gasp edip insanlarýn mallarýný haksýzca yiyemez. Din adýna Müslüman yakýnlarýný gayrýma ve kollama yapamaz. Din adýna Müslüman hizipçilik, tarafgirlik ve haksýz kazanç alamaz. Din adýna Müslüman haksýzca cihada çýkamaz. Dine adýna birisi yalan konuþ, adam öldür, cihada git, para topla, diyorsa o yalancý ve sahtekârdýr. Din kuran Ýslam sünnet adýna yapýlacak olanlar hak, güzel, þaibesiz, yanlýþsýz, temiz, nezih doðru olmalýdýr. Tevilsiz , tabirsiz ,hilesiz ve Þüphesiz olmamalýdýr. Ýslam lekelemeye karalamaya bozmaya tahkir ettirmeye çirkinleþtirmeye hile yalana hurdaya dalavereye atmaya kimselerin hakký yoktur. Vesselam.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 2391 Defa Okundu
2015-05-13

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır