KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

‘SöZ VERDK VE YAPýYORUZ’

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         ‘SöZ VERDK VE YAPýYORUZ’

 ‘Söz Verdik ve Yapýyoruz’

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Muhammed Þamil Kafkasyalý’nýn “‘Söz Verdik ve Yapýyoruz’” yazýsý:

Þehrimizin en büyük sorunlarýndan birisi nedir diye sorsak her kes koro halinde yollar diyecek. Yýllarca çözüm adýna kalýcý bir þeyler yapýlmayan ve ömrünüzü yiyen yollar….

 Metrekareye onlarca çukurun düþtüðü yollarýn yapýmý için þimdiki yerel yönetim Kars ýn her yerine astýrdýðý biblolarda vatandaþlara ‘Söz verdik Yapýyoruz’ ‘sloganýný duyuruyor.

Büyük bir kararlýlýk ve iddia içeren bu sözler, yýllardýr yollardan usanan ve býkan hatta yollar yüzünden Kars tan nefret eden vatandaþlar için büyük bir umut taþýyor.

Söz Verdik ve Yapýyoruz’ sloganý beni büyük bir beklentiye sevk etse de ilk hayal kýrýklýðý golümü gazi ahmet muhtar paþa sokak üzerindeki yol çalýþmasýnda yedim. Taþlý yol üzerine asfalt yamasý döküldüðünü görünce yine sukutu hayale uðradým.

Çünkü söz verdik ve yapýyoruz sözünden benim anladýðým bu mantýk deðildi. Baþtan savma ,yarým yamalak ,acemice ve üstün körü bir yol yapmak yerine profesyonelce , ustaca ,kalýcý ve bilimsel bir yol yapýlacaðý ve yol sorunun kýsmi bile olsa çözüleceði ümidim vardý..

Umutlarýmý yitiriyorum. Çünkü bozuk olduðu için kazýndýktan sonra asfalt atýlan 100 metrelik bazý yeni yollar gördüm. Yeni asfalt atýlmýþ ama yine yarým yamalak, acemice ve baþtan savma yapýlmýþ. Öteki ana yola atýlan ustaca asfalt ile yeni atýlan birbiriyle yükseklik ve ölçüde orantýlý deðil. Birisi yükse birisi aþaðýda kalmýþ. Yeni yapýlan yol düz olmadýðý için bir kenarý su gölüne dönmüþ.

Eðer söz verilen yollarýn yapýmýna Azerbaycan hükümeti destek oluyor ise o zaman modern, kalýcý, temiz ve profesyonelce yapýlmasý gerekmez mi. Toplamda 36 km olan þehir içi yollarýn daha modern ve kalýcý bir þekilde yapýlmasý gerekmez mi? Bu sorunu kökünden halledecek þekilde yapýlmasý icap etmezmi.

Sayýn yetkililere sesleniyorum. Söz verdik yollarý yapacaðýz diyorsanýz o zaman yol yaparken Allah rýzasý için modern, profesyonelce ve kalýcý olarak yapýn. Taþ yol üstüne yama olmaz. Üzerinde su göletleri oluþacak þekilde asfalt olmaz. Geçme taþlar ile yol olmaz. Çukurlarý kum ile veya toprak ile doldurmakla yol çalýþmasý olmaz. Ýnce asfalt ile üstün körü yol olmaz. Profesyonel olmayan bir ekiple yol yamasý veya yapýmý olmaz. Profesyonel olmayan ekipmanlar ile yol çalýþmasý hiç yapýlmaz. Günü kurtarmak adýna göstermelik yol çalýþmasý da olmaz.

Eðer 36 Km’lik yollarýn 26 km sini Azerbaycan hükümeti karþýlayacak ise bu fýrsatý iyi deðerlendirmek gerekir. Bu fýrsatý suiistimal etmeden yapan bundan sonraki seçimde iktidarý garantiler. Çünkü bu sorun yýllardýr var ve bir türlü þehrimiz çukurlu ve bozuk yollardan kurtulamadý gitti.

Sayýn yetkililer yol yapmaktan anlayan eðer profesyonel ekipleriniz yok ise gönderin Avrupa ya Büyük þehirlere orada bunun eðitimini alsýnlar. Modern ve kalýcý yol nasýl yapýlýr öðrensinler. Veya ihale edin firmalar Avrupa standartlarýnda yapýþýnlar.  Avrupa’nýn belediyecilikte 70 sene bizden ileride olduðunu inkar edilemez gerçeðini artýk deðiþtirin.

Sayýn yetkililer; yol yapmakla da iþ bitmiyor. Yapýlan yollarý muhafaza etmek ve korumak da ayrý bir sorumluluk ve vazife. Maalesef yerel belediyelerin, belediyecilik anlayýþý profesyonelce olmadýðý için þehrin bütün yollarý bozuk durumda. Ýnþaatçý bozuyor öyle kalýyor. Doðalgazcý bozuyor öyle kalýyor. Su tesisatý için veya kanalizasyon için yollar bozuluyor öyle kalýyor. Bu yollarý bozanlardan bedeli alýnmýyor. Veya alýnsa da yol tekrardan yapýlmýyor. Yapýlsa da yarým yamalak yapýlýyor. Biz zaman sonra tekrar bozuluyor.

Sayýn yetkililer, bizlere rahat, güzel ve huzurlu bir hayat sunmak adýna yerel yönetime namzet oldunuz. Sizden hizmet bekleyen bu toplum verdiði verginin hakkýný karþýlýðýný görmek istiyor. Büyükþehirlerde yaþayanlar veya Avrupa da yaþayanlar ödediði vergilerin karþýlýðýný hizmet olarak geri alýrken ve modern ve güzel bir hayatý hak ederken bizler vergi ödüyor isek bizlerde hak ediyoruz.

Yerel yönetimler küçük bir azýnlýðýn veya zümrenin veya kesimin refahýný ve mutluluðunu deðil toplumun bütün katmanlarýnýn huzuru ve mutluluðu için çalýþmak zorundadýr. Allah’ta, vicdanda ve dinde insanlýkta bunu emreder ister ve tavsiye eder. Vesselam.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3361 Defa Okundu
2015-05-15

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır