KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

YUH-OLOJK, OHA-LOJK VE Cüþ-OLOJK ADAMLAR…

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         YUH-OLOJK, OHA-LOJK VE Cüþ-OLOJK ADAMLAR…

 Yuh-olojik, Oha-lojik ve Cüþ-olojik Adamlar…

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Muhammed Þamil Kafkasyalý’nýn, “Yuh-olojik, Oha-lojik ve Cüþ-olojik Adamlar…” yazýsý;

Bu dünyada o kadar çok cins, tür ve muhtelif insanlar var ki, bu insanlarýn yaptýðý abes, aykýrý, eylem ve söylemlerine karþýlýk verilecek cevap her zaman nasihat, hakikat ve hikmet olmayabiliyor. Bu tür insanlara verilecek tepki bazen yazýnýn baþlýðý olmalýdýr. Çünkü bu tür insanlar kendilerini akýllý ve zeki zannederken karþýsýndaki muhataplarý aptal yerine koymaya kalkarlar. Bunlara hakikat diliyle deðil hak-ar-et diliyle cevap vereceksin.

Koca bir toplumu aptal yerine koyup, insanlarýn gözlerinin içine bakarak atýp tutanlar bazý hakaretleri hak ederler. Mesela adamý çýkmýþ asgari ücreti 5 bin lira yapacaðým diyor.

Þimdi bu tür insanlar toplumu aptal yerine koyup kandýrmaya çalýþýyor. Toplum içinden bu adama inananlar elbet çýkacaktýr. Ama akýllý insanlarý aptal yerine koymaya çalýþarak olmayacak bir vaat de bulunarak asgari ücreti beþ bin lira yapacaðým diyen bir nadana yuholoji veya çüþoloji çekmek hak ve müstehaktýr.

Yaþanmýþ bir olayý anlatýrken habbeyi kubbe yapan veya bire üç katarak anlatanlar, hayali þeyleri gerçekmiþ gibi anlatanlar, bir malýn fiyatýný üç beþ katý söyleyenler, seçmene yapamayacaklarý uçuk kaçýk ve absürt vaatlerde bulunanlar, insanlarýn gözlerinin içine baka baka yalan yere yemen edenler, olur olmaz sözleri her yerde ulu orta söyleyip pot kýranlar, hýrsýz olup hýrsýz var diye baðýranlar, borcunu ödemediði halde ayný adamdan gelip borç isteyenler, yaptýðý büyük kusurunu ve yanlýþýný görmeyip baþkalarýný suçlayanlar, toplum içinde adabý muaþerete uymayan hareketi gülerek yapanlar yoholoji, çüþoloji ve ohaloji çekilmeyi hak ederler.

Bu sözleri hak eden insanlarýn baþýnda toplumu aptal ve ahmak yerine koyarak gözlerinin içine baka baka yapamayacaklarý sözleri veren verdiði sözleri tutmayan bazý siyasiler, insanlarý sömüren, kandýran, maðdur eden, maðdur etmeye devam eden ticari firma ve temsilciler, yüzsüz ve  piþkin hýrsýz ve katiller, hiçbir þey bilmeyen çok þey bilmiþ gibi hareket eden cahiller ve menfaatçiler geliyor..

Bu tür ve zihniyetli adamlar âlemi, kör, saðýr ve dilsiz zan ederler. Kendilerini çok akýllý görmekle beraber karþýsýndaki insanlarýn hüsnü niyetini, iyiliðini, samimi tutumunu suiistimal ederek kötüye kullanarak o insanlarý aptal ve ahmak yerine koymaya teþebbüs ederler. Bazen yanlýþ ve hatalarý yüzünden milyonlarca insaný maðdur edip, bir ülkeyi kaosa ve anarþiye dahi sürüklerler.

Ahlaki deðerleri olmayan, hak ve batýlý ayýrt edemeyen, çýkar ve menfaatleri uðruna her türlü zillet ve temellüke giren, makam ve saltanat hesabýna ona buna yaltaklanan, liderini yücelten ve ululaþtýran, zenginlik ve þöhret için her türlü yalaný, dolaný, mübalaðayý, iftirayý, fikri ve düþünceyi beyan eden insanlarda  yoholoji,çüþoloji veya ohaloji çekilmeyi hak eden insanlardýr. .

Bu tür insanlar konuþmaya baðýrmaya ve atýp tutmaya baþladýðý zaman hem bunlara bir yuh-oloji, oha-loji ve çüþ-oloji çekeceksin hem de bunlara destek olup bu tür insanlarýn gerçek yüzlerini görmeyip þak þak çýlýk yapanlara çekeceksin. Vesselam.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 9736 Defa Okundu
2015-06-01

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır