KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

GýYBET ETMEYN DUA EDN

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         GýYBET ETMEYN DUA EDN

 Gýybet Etmeyin Dua Edin

Kafkas Haber Ajansý Yazarý Muhammed Þamil Kafkasyalý’nýn, “Gýybet Etmeyin Dua Edin” yazýsý:

Gýybet; Hakkýnda konuþtuðunuz insanýn yanýnýzda olduðu zaman söyleyeceðiniz sözlerden rahatsýzlýk duymasýdýr. Hatta hakkýnda konuþtuðunuz o kiþide söylediðiniz hasletler olsa bile ve o dahi kendisinde olan o hasletin farkýnda olsa bile yinede söylenen sözler gýybet olur.. Bir insaný önünde veya yanýnda iken övmeyi bile hoþ görmeyen dinimiz o insanýn arkasýndan onun iyiliði için bile olsa eleþtirmeyi uygun görmemiþtir. Hatta gýybetin kötülüðünü göstermek için ve ne kadar çirkin ve zelil bir silah olduðunu göstermek için “Biriniz, ölmüþ kardeþinin etini yemekten hoþlanýr mý? Ýþte bundan tiksindiniz. O halde Allah’tan korkun” denilerek kardeþinin gýybetini yapmayý Kuran ölü eti yemeðe benzetmiþtir. Ölünün ölüsünden bile korkan ve ölünün rüyasýnda halini bile görmekten çekinen bir insanýn ölünün etini yemiþ gibi olmasý daha kötü ve korkunçtur.

Ey iman edenler! Zannýn birçoðundan kaçýnýn. Çünkü zannýn bir kýsmý günahtýr. Birbirinizin kusurunu araþtýrmayýn. Biriniz diðerini arkasýndan çekiþtirmesin. Biriniz, ölmüþ kardeþinin etini yemekten hoþlanýr mý? Ýþte bundan tiksindiniz. O halde Allah’tan korkun. Þüphesiz Allah, tevbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir. Hucurat/ 12 ayeti kerimesi insanlarý ihtar ediyor ve diyor ki,Eðer bulunduðumuz bir ortamda hakkýnda ileri veya geri konuþtuðunuz ve çekiþtirdiðiniz kiþi orada hazýr olsaydý ve hakkýnda konuþulun þeyleri duysaydý ve onlardan rahatsýzlýk duyacaðý gibi o gýybet ortamýnda bulunmak dahi gýybeti dinleyene zarar getirecekti. Bir leþin etrafýnda toplanýp o leþten yiyenlerin hali gibi bir halet olacak. Orada hazýr bulunanlar çekiþtirdiði kardeþinin etini manen yiyecekti.

Gýybetin ameli mahvettiðini haber veren þu hadisi þerif Müslümanlarý uyarýyor ve diyor ki: “Nasýl ki ateþ odunu yer bitirir. Gýybet dahi insanýn amelini ateþin odunu yediði gibi yer bitirir. Eðer amelinizin tükenmesini ve heba olmasýný istemiyorsanýz gýybetten kaçýnýn. Eðer bulunulan ortamda gýybete müdahale edilmezse gýybete ortak olunacaðý gibi gýybet edenlere o insan hakkýnda hak vermek dahi gýybet olacaktýr. Gýybet edilen ortamlarda bulunulmayacak, o gýybet ortam terk edilecek. Gýybet edenlerin gýybetine katýlarak veya susarak ortak olunmayacaktýr.

Gýybetin çirkinliðine dikkat çeken Risale-i Nurlarda Bediüzzaman Hazretleri; gýybetin zelil ve aþaðýlarýn silahý olduðunu söyler. Ve Müslümanlarýn böyle aþaðýlýk bir silaha tenezzül etmeyeceðini belirtir. Mümin müminin kardeþi olmasý hasebiyle onun fenalýðýný görse ve muzdarip olduðu kötü huylarýna rastlasa o hasletlerinin ýslahý için ona dua etmelidir. Birileri yanýnda o Müslüman”ýn fenalýðýný yada kötülüðünü açsa ve çekiþtirmeye baþlasa onun kötü ve zelil silahý ile silahlanmak yerine dua silahýný kullanmalý ve çekiþtirdiði insan gýybetine ortak olup onun etini çekiþtirerek ve diþleriyle kopararak yemek yerine;Allah onu kahretsin, Allah ona zulüm etsin ,Allah canýný alsýn demek yerine Allah iyi etsin, Allah ýslah etsin, Allah hayýr versin, Allah ona rahmet etsin, Allah utandýrmasýn ve hidayet versin diyerek hüsnü niyet ve güzel akibeti için dua etmelidir. Hayýrlý akibeti için  dua etmelidir. Gýybet edenin gýybetine dua ile karþýlýk verildiði zaman gýybet eden dahi susmak zorunda kalýr.

Müslüman, kusurlu ve günahkar veya hatalý kardeþinin gýybetini ederek eline geçecek tek þey suizan, günah, itham ve iftiradýr. Amel ve sevap sermayesini tüketip gýybet ettiði insanýn hakkýna geçerek sevabýný tüketmekten baþka yapacaðý bir þey yoktur. Gýybet etmek yerine Müslüman kardeþine dua etse belki duasý neticesi o insandaki kötü hasletleri Allah duasýnýn hürmetine temizleyip ýslah edecek. Dua eden hem ibadeti sevabýný alacak hem de  duasýyla hayra iyiliðe vesile olacaktýr.

Müslüman toplumumuzda cehaletten, boþboðazlýktan, seviyesizlikten ve ahlaksýzlýktan ve kibirden dolayý gýybet akýl almaz boyutlara ulaþtýðý için gýybet herkesin sarýldýðý ve kullandýðý bir silah hükmüne geçmiþtir. Her yerde gýybet sofralarý kuruluyor insanlar oraya üþüþüyorlar. Kimisi devlet baþkanýný, kimisi amirini, kimisi arkadaþýný, kimisi halký, kimisi, eþini, kimisi sanatçýsýnýn gýybetini yapýyor. Televizyonlarda ve gazetelerde ise toplu gýybetler yapýlýyor. Toplumu bu hasletten vazgeçirip gýybet yerine dua eden toplum haline getirmemiz gerekir. Ýslamiyetin men ettiði bu hasleti toplumdan kazýyýp atmamýz gerekir. “Gýybet etme dua et” sloganlarýný her kesime benimsetip onlarýn amellerini ve dillerini korumamýz gerekir. Boþ çekiþtirme ve gýybetin hakkýnda konuþtuðumuz kiþilere ve kurumlara hiçbir faydasý olmadýðý gibi bizlere ise manevi olarak zararlarý olduðunu kuran ve hadislerle ve alimlerin beyanlarý ile telkin etmemiz gerekir. Þunu unutmamak gerekir ki, büyük adamlar küçük olaylarý ve kiþileri konuþmazlar. Küçük adamlar küçük olaylarý ve kiþileri konuþurlar.. Vesselam.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA)

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3735 Defa Okundu
2015-06-05

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır