KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÇöZüM SüREC KMN ZAFER.!

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         ÇöZüM SüREC KMN ZAFER.!

 Çözüm Süreci Kimin Zaferi.!

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Muhammed Þamil Kafkasyalý’nýn, “Çözüm Süreci Kimin Zaferi.! “ yazýsý:

AKP, iyisiyle kötüsüyle hayrý ve þerriyle deðerlendirildiði zaman hayrý þerrine kötülüðü iyiliðine racih olan bir partidir.. Her yönüyle tasvip edilmezse de tercih edilendir. Milli ve manevi deðerleriyle mutabýk bir yapýdadýr. Bu memlekete yaptýðý sessiz devrimle çok þeyler kattý. On iki senede milli gelirin artmasý, insanlarýn refah seviyelerinin yükselmesi, saðlýk, ulaþým ve öteki alanlarda yapýlan büyük açýlýmlar ile ülke adeta þantiyeye döndü. Kars gibi küçücük bir þehirde bile yirmi otuz bin araba var. 10 sene içinde ev veya araba sahibi olanlarýn sayýsý küçümsenmeyecek kadar arttý. Yüksek enflasyon ve faizler toplumun belini kýrýyordu. ÝMF kapýlarýnda üç kuruþ için yalvardýðýmýz günleri unutmadýk.

Yaptýklarý iyi þeyleri yanýnda yapýlmayan çok reformlar ve icraatlar de var. 12 yýllýk iktidar süresince, Ýþçi, asgari ücretli ve emekliler ihmal edildi. Milli geliri eþit daðýtýlmadý. Sosyal adaleti her alanda tesis edemedi. Ahlaki deðerleri mahveden kötülükler içinde çok bir þey yapýlmadý. Faizler düþse de faiz lobileri halký sömürmeye devam etti. Genelevleri iþlemeye, zina suç olmamaya devam etti. Halktan her kesimin beklentilerini hakkýyla kavranýp gerçekleþtirilemedi. Bunlara raðmen AKP yine de kötünün EN iyisi bir partiydi.

AKP iktidarý döneminde birçok açýlýmlar yaptý. Ekonomik açýlýmlar, uluslararasý açýlýmlar ve teknolojik açýlýmlar, tarýmsal açýlýmlar, sosyal güvence açýlýmý, üniversite saðlýk açýlýmlarý vb. gibi açýlýmlar yararlý açýlýmlardýr. Lakin Kürt sorunu açýlýmý gerekli ve zaruri bir uzlaþmaydý. Lakin yanlýþ muhataplar, uygulamalar ve hesaplar yüzünden açýlým ve çözüm sürecini kendi lehine çevirdi. Adý konulmayan ve içeriði bir türlü ahlak açýklanmayan çözüm süreci iki tarafýn kavgasý gölgesinde yürütüldü. Muhatap olarak alýnan Öcalan ve HDP adeta farkýnda olmadan kahramanlaþtýrýldý. AKP ye oy veren dindar Kürtler yavaþ yavaþ çözüm sürecinin kahraman olarak gördükleri sosyalist ve marksist fikirli ve düþünce ekseninde giden HDP’  ye yanaþarak eksen kaymasý yaþadý.

PKK nin ve HDP nin çözüm süreci ve açýlýmý her yerde kendi zaferi olarak lanse etmesi ve hükümetin bu söylemlere göz yummasý yüzünden PKK, doðu ve güneydoðu illerinde özerk paralel mahkemeler kurdu, açýlým ve çözüm sürecinin sonuçlarýnýn kendi mücadele ve gayretleri ve daðdakilerin bedel ödemesi ile olduðunu Kürt milletine enjekte etti. Silahlý mücadele olmasaydý bu kazanýmlar olmazdý diyerek PKK sayesinde açýlým ve çözüm sürecinin oluþtuðunu köy köy kapý anlatarak, kâh tehdit ve korku ile seçimleri kendi lehine çevirdi. Bu söylemlere ses çýkarmayan AKP kendi eliyle þehirleri PKK partisine peþkeþ çekmiþ oldu.

Terörün önünü kesmek ve bölge halkýný terörün kucaðýna düþmekten kurtarmak için AKP Doðu ve Güneydoðuyu adeta þantiyeye çevirdi. Depremde yýkýlan bazý þehirleri yeniden kurdu. Doðu ve güneydoðu þehirlerine havaalanlarý, köprüler, yollar ve hastaneler kurarak insancýl bir yaþamýn önünü açtý. Köylüsüne, dul ve yetimine ve fakirine el uzatarak, Kürtlere hayal bile edemeyecekleri kadar hak ve özgürlükler getirdi. Bütün bu çabalar ve gayretlere raðmen dindar Kürt kesimi eksen kaymasý yaþayarak ve ahde vefasýzlýk göstererek oylarýný PKK uzantýsý bir partiye vermeyi tercih etti.

Bölgede HDP nýn kazanmasýnda AKP nin yanlýþ adaylarý ve politikalarý, açýlýmla PKK ve HDP’ nin þýmartýlmasý ve baþýboþ býrakýlmasý ile bölgede kendi sistemlerini kurmasý, bölge halkýnýn PKK ve partinin zorbalýklarý, baskýsý ve tehditleri altýnda olmasýnýn etkisi, Demirtaþ’ýn dini söylemler ve üslup ile dindar Kürtleri avlamasýnýn etkisi vardýr. Ama çözüm sürecinin kimin zaferi olduðu bu seçimle ortaya çýkmýþ oldu.

Ak partinin seçimlerde kullandýðý slogan ‘Ak parti yapar onlar konuþur sloganý Ak parti yapar PKK veya HDP kazanýr þekline döndü. AKP iktidarý, hizmet ettiði ve insancýl bir yaþam saðladýðý ve yatýrýmlara gark ettiði doðu ve güneydoðu bölgelerini kaybetti.Doðu ve güneydoðuda yapýlan yatýrýmlarýn önünü kesmek için iþ makinelerini yakan PKK ve çözüm sürecine katký yerine köstek olan PKK uzantýsý HDP seçimin kaymaðýný yedi.. Çözüm süreci hükümet aleyhine HDP lehine dönerek onlarýn zaferi ile sonuçlandý. Baþka kesimlere kulak týkayarak, sivil toplum örgütlerinin katýlýmý ile ve çoklu bir fikir ve eylem birliði olmadan yürütülen çözüm süreci ve açýlýmý AKP’nin hezimeti oldu. Bu olumsuz görünen sonuçlarda bizlerin bilmediði hayýr ve hikmetler mutlaka vardýr. AKP iktidarýnýn alacaðý dersler vardýr. Allah þerleri hayýr eyler diyelim. Çözüm süreci böyle devam etse idi belki daha feci sonuçlar meydana gelecekti. Bu þekilde önü kesilmiþ oldu. Vesselam.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 2180 Defa Okundu
2015-06-12

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır