KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÇýPLAK VEYA ÖRTüSüZ GEZMEK ORUCA ZARAR VERR M…?

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         ÇýPLAK VEYA ÖRTüSüZ GEZMEK ORUCA ZARAR VERR M…?

 Çýplak Veya Örtüsüz Gezmek Oruca Zarar Verir mi…?

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Muhammed Þamil Kafkasyalý’nýn, “Çýplak Veya Örtüsüz Gezmek Oruca Zarar Verir mi…?” yazýsý:

SUAL: Örtüsüz yani açýk saçýk gezmek oruca zarar verir mi. Açýk gezenlerin orucu kabul olur mu?

Cevap: Geçmiþ ümmetlere farz kýlýnan oruç bu ümmete de farz kýlýnmýþtýr. Farz kýlýnan orucun hem maddi hem de manevi þartlarý vardýr. Bu þartlarýn bir kýsmý farz, öteki kýsmý vacip, sünnet, mekruh þeklinde tezahür eder. Mesela orucun kemalatýný artýrmada niyet edilmesi, elini dilini gözünü kulaðýný haramdan sakýndýrýlmasý ve bütün azalara oruç tutturulmasý önemlidir. Oruç eðer sadece aç kalmak olsa idi o zaman ahýra baðlanmýþ ve akþama kadar aç býrakýlmýþ bir hayvan dahi oruç tutmuþ olurdu. Oruç sadece mideyi aç býrakmak akþama kadar bir þey yememek deðildir. Oruç maddi ve manevi perhiz, günahtan sakýnma, ibadetler olan namazý vaktinde kýlma, bayan ise haya perdesi olan örtüsüne dikkat etmek ile olur. Örtüsüzlük belasý baþýna bela edilen Müslüman bayanlarýn oruçlarý Allah katýnda kabul olabilir. Ama Tesettür emrini yerine getirmeyip çiðneyerek günaha girme noktasýnda ise asi olmuþ olurlar. Kendisi oruçlu olan bir bayanýn giyimi ile hal hareket tavýr ve davranýþlarý ile bulunduðu topluluklarda ve çevresinde edep, haya, vakar, iffet ve namus kriterlerine riayet etmesi de gerekir. Yani Allah’ýn emirlerine göre hareket etmesi gerekir. Gözün zinasý bakmaktýr. Elin zinasý tutmaktýr. ‘Mümin erkeklere söyle gözlerini harama bakmaktan sakýnsýnlar ýrzlarýný korusunlar’ ayetlerinde erkeðin muhatabý kadýndýr. Ve erkeklerden kadýnlara bakmamalarý nazar etmemeleri istenmektedir. Erkeklerin bunu yapmasý için de kadýnýn giyimiyle ve hareketleri ile erkeði kendisine þehvetle baktýrmamasý gerekir. Yani kadýnýn Ramazan ayýnda kendisine giyimine çeki düzen vermesi gerekir ki erkeklerin gönülleri süfli þehevi arzulara kaymadan manevi ibadet ve orucun tadýný alsýnlar.

Açýklýk ve saçýklýðýn ziyadeleþip Ramazanýn hürmetine azalmadýðý bu zamanda zavallý bir Müslüman erkek gözüne ve gönlüne nasýl oruç tutturacak. Kendisini açýk açýk teþhir eden çýplak ve örtüsüz bayanlarýn karþýsýnda gözünü nasýl muhafaza edecektir. Muhafaza edemediði zaman orucunun makbuliyeti gedeceði gibi bu duruma fitneye ve harama vesile olan kadýnlarý dahi günahkâr edecek. Tuttuklarý oruçlar dahi o giyim kuþam halleri yüzünden makbuliyetini yitirecektir.

Oruç tutulan zamanýn sýcaklýk, kuraklýk, aðýr iþ ortam ve açlýk gibi olumsuzluklarý ile mücadele eden bir erkeðin birde örtüsüz kadýnlar yüzünden sýkýntý çekmesi imtihaný ve orucu zorlaþtýrýr. Akþama kadar çýplak bayanlara gayri ihtiyari olarak nazar edip gözünü haramla doldurup haram yemiþ olur. Açlýk ve sýcaklýk yetmezmiþ gibi birde kadýnýn süfli ve hayvani duygularý uyandýran giyimi yüzünden o erkeklerin kazanacaðý günahlar bir düþünülsün.

Kendisine Müslüman diyen her bayanýn Allah’ýn emri olan tesettüre girmesi farzdýr. Namahremin kalbini, aklýný, fikrini ve gönlünü bozduðu ve ifsat ettiði için zaten büyük vebale giren bayanlarýn hiç olmazsa Ramazanda kendilerine çeki düzen vererek edepli, hayalý, iffetli ve mesture bir tarz takýnýp ona göre hareket etmesi gerekir.

Haya ve edep ölçülerine riayet etmeden mahrem yerlerini vaaz ve teþhir ederek Ramazan da erkeklerin süfli ve adi hislerini ve arzularýný galeyana getirip onlarýn akýl, kalp, fikir ve düþüncelerini bozup, gözlerine ve gönüllerine zina yaptýran bayanlar oruç tutsalar bile oruçlarýnýn makbuliyeti tartýþýlýr. Böyle bir eylem giyim ve hareket tarzý karþýsýnda kendi oruçlarý bozulmasa bile baþkalarýnýn kalbini bozacaklarý ve gönüllerinde kendisine karþý haram süfli meyelanlar oluþmasýna sebep olacaklarý unutulmamalýdýr.

Allah’ýn oruç emrini safi bir niyetle tutan bayanlarýn Allah’ýn baþka bir emri olan örtüyü de ayný safiyet ve kararlýlýk ve teslimiyet ile yerine getirmeleri gerekir. Nasýl ki kuþlar kanatlarý ile uçar ve istediði yere gider. Öylede namazsýz ve örtüsüz olan bir oruç kanatlarý olmayan bir kuþa benzer. Bu kuþ istediði yere uçup gidemez. Kuþluðunu ispat edemez. Hatta hadisi þerifte  ‘Ýman Çýplaktýr Onun Örtüsü Takva Zineti Hayâ Semeresi ile Ýlimdir’ denilmiþtir. Yani takva, çýplak olan imana olduðu gi.i haya da o örtüye süs olmaktadýr.

Bin aydan daha hayýrlý olan ve bazen 70 senelik bir ibadet sevabý kazandýran ve rahmet mevsimi diye adlandýrýlan Ramazan ayýnýn sevabýndan ve rahmetinden mahrum kalmak istemeyen bayanlar bu aya hürmeten örtünmeli ve iffet edep ve hayâsýna dikkat etmelidir.

Ramazan ayýnda Müslüman bayanlar çýplaklýk medeniyetinin batakhaneleri olan moda, kozmetik, hayâsýzlýk, gösteriþ ve suretperestliðe kapýlarýný kapatmalý o bataklýklardan uzak durmalý, kapitalizmin sömürgesi ve kölesi olmak yerine Rabbinin kulu ve abdi olmalýdýr.

Çýplaklýðýn çirkin ve adý güzelliðine aldanmamalý, çýplaklýðýn ve örtüsüzlüðün kadýný çirkinleþtirip, adileþtirip, basitleþtirip, deðerini düþürüp sömürü aracý yaptýðýný bilmeli. Elmas hazineleri hükmünde olan bedeni güzelliklerini þehvet haramilerine yaðmalatmamalýdýr. Erkeklerde süfli duygularý deðil ulvi duygularý uyandýracak tarzda örtünüp hareket tavrý takýnmalýdýr.

Þu hakikat unutmamalýdýr ki çýplaklýk ve hayasýzlýk insanlarýn katýnda sýradan ve basit bir hal almýþtýr. Gözde ve parlak bir hareket eylemi olmuþtur. Allah katýnda ise büyük bir günah ve isyandýr. Sefih ve pis medeniyetin dünyaya yaydýðý bir taun veba ve kötülüktür. Sapkýnlýklarýn fidanlýðý ve beslenme kaynaðý ve toplu isyan olduðu için de Peygamberin ihbarý ile cehennemde ise büyük bir azap vesilesidir.

Allah Ramazaný edep , haya , izzet ,ilim , maðfiret ,tövbe ve þuur ile geçirmeyi cümle Müslümanlara nasip eylesin..Amin..

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3117 Defa Okundu
2015-06-26

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır