KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ORUç TUTANLAR SAYGý BEKLYOR

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         ORUç TUTANLAR SAYGý BEKLYOR

 Oruç Tutanlar Saygý Bekliyor

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Muhammed Þamil Kafkasyalý’nýn, “Oruç Tutanlar Saygý Bekliyor” yazýsý:

Oruç her Müslümanýn üzerine farzdýr. Ýslam’ýn belirlediði mazeretler dýþýnda orucu keyfi veya basit mazeretler öne sürerek tutmamak haram ve vebaldir. Orucunu tutmamak bir vebal ve günah iken bir de orucu ulu orta yemek ve oruç tutanlara saygý göstermeyip onlarýn oruçlarýna zarar verecek hareketlerde bulunmak ise ayrý bir vebal ve günahtýr.

Kendisine Müslüman diyen bir insan oruç bile tutmuyorsa bunu gizlemesi gerekir. Müslüman orucunu açýktan ulu orta yiyor ise iman ve inançlarýnda sorun vardýr. Ýslam’ýn belirlediði mazeretler dýþýnda orucunu göstere göstere insanlarýn gözlerine baka baka yiyip içiyorsa ahlaki ve vicdani yapýsýnda sorun vardýr.

Lokantasýný kahvesini veya insanlarýn iþtihasýný açacak kokular yayan dükkanýný ramazanda açýp etrafa kokular yayan, iþtahlarý kabartan ve kaldýrýmlara masalar koyup açýktan oruç tutmayanlarý yedirip içirenlerin de dinlerinde sorun vardýr.

Ramazan orucu inanç gereði tutulduðu gibi inancý gereði oruç tutmayanlar da olacaktýr. Bu tür insanlara niye oruç tutmuyorsun denilmez. Fakat özgürlüklerine laf kondurmayan bu insanlarýn hakký yoktur ki oruçlu insanlarýn yanýnda sigara içsin, su içsin yemek yesin çayýný yudumlasýn.

Müslüman gün boyu açlýk, susuzluk, sýcak, iþ ortamý ve sýkýntýlar içiresinde oruç tutmaya rabbini hoþnut etmeye ve rýzasýný kazanmaya, azgýnlaþan nefsini açlýk ile terbiye etmeye çalýþýrken birilerinin bu imtihan ve ibadeti zorlaþtýracak yeme içme ve eðlenme eylem ve söylemlerinde bulunmasý inanca karþý bir saygýsýzlýktýr.

Ýslamiyet insanlarý bir inanca, fikre, ideolojiye zorlamaz. Zorlasa riyakârlýk münafýklýk ve ikiyüzlülük ve aldatma ve sahtekârlýk netice verir. Ýslamiyet böyle yapýda ve karakterde insan istemez. Ýslamiyet sapkýn ve fesat edici ve ifsat edici inanç ve özgürlükler dýþýnda kalan özgürlüklere hoþgörülü ve toleranslý davranýr ve inançlarýndan dolayý insanlarý kýnamaz ama inanca da saygý bekler.

Kendi kutsallarýna laf kondurmayanlarýn ve özgürlüklerine toz kondurmayanlarýn ve hak ve hukuktan bahsedenlerin baþkalarýnýn kutsallarýný saygýlý olmasa gerekir. Ýnançsýz bile olsa inancý olanlara karþý saygýlý olmasý gerekir. Nasýl birileri ona zorla baský ile oruç tutturmuyor onunda oruç tutanlara karþý saygýlý olmasý ve ulu orta yiyip içmemesi gerekir

Eðer bu saygýsýzlýðý yapan ve oruçlularýn gözü önünde utanmadan yiyen bir Müslüman ise zaten bu tür insanlar baþlý baþýna birer arýza ve sorun. Bu tür insanlarý Allah ýslah etsin denir. Allah hidayet versin denir.

Osmanlýda Müslümanlar ile birlikte yaþayan Hýristiyan ve Yahudiler, Ramazan ayýnda oruca saygýdan dolayý gizlice yediði söylenir. Hatta açýkta yiyen küçük çocuklarýný bile uyarýrlarmýþ. Müslümanlar oruçlu diye.

Bir Hýristiyan veya Yahudi’nin Müslüman’ýn orucuna gösterdiði saygýyý bu zamanda göstermeyen insanlar özgürlük ile hayvanlýðý birbirine karýþtýranlardýr. Nefsinin her arzusuna boyun eðmeyi, onun kulu kölesi olmayý, ona tapýnacak dereceye gelmeyi, rabbine kulluktan kaçýp nefis ve þeytana kul olmayý özgürlük sananlarýn özgürlüðü özgürlük deðil sefalet, günah, isyan, haram ve hayvani arzulara ram olmaktýr.

Saygý görmek isteyenler saygý göstermesi gerekir. Sevgi görmek isteyenler sevgi göstermesi icap eder. Merhamet merhamete adavet ise adavete layýktýr. Bir insanýn özgürlüðü baþkasýnýn özgürlüðüne zarar veriyor ise bu özgürlük deðildir. Her kesin kendisine çizilen özgürlük ve hak sýnýrlarý içerisinde hareket etmesi gerekir.

Cahiliye döneminde ki müþrikler ve müþriklerin en büyüklerinden olan Ebu cehil gibi bir Ýslam ve peygamber düþmanlarýnýn üç aylar geldiði zaman haram aylar olmasý sebebiyle haram aylara saygýdan dolayý birçok günahý terk ettikleri söylenir. Ebu cehil gibi bir azýlý Ýslam düþmaný ve Hristiyan ve Yahudi’nin oruca gösterdiði saygýyý kendisine Müslüman diyen bir insan göstermiyorsa durup imanýný ve dinini sorgulamasý gerekir. Vesselam.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 7559 Defa Okundu
2015-07-02

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır