KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

EN ÝY MüSLüMAN ÖLü MüSLüMAN MýDýR?

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         EN ÝY MüSLüMAN ÖLü MüSLüMAN MýDýR?

 En Ýyi Müslüman Ölü Müslüman mýdýr?

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Muhammed Þamil Kafkasyalý’nýn, “En Ýyi Müslüman Ölü Müslüman mýdýr?” yazýsý:

Azamet ve þahamet dini olan Ýslamiyet binlerce sene dünyaya nizam vermiþ, adalet daðýtmýþ, medeniyet getirmiþtir. Ýslamiyet’i bütün kýtalara götürerek Ýslam’ýn nurunu gönüllere kalplere ulaþtýran Müslümanlar son iki yüz yýldýr maalesef zillete ve sömürüye ve fakirliðe düçar olmuþtur.

Nüfusu iki milyar yaklaþan Müslümanlar sanki dünya zemininde ve yüzünde yokmuþ gibi tepkisiz ve etkisiz hale gelmiþ. Zalim emperyalistler eliyle Çeçenistan da, Myanmar’da, Doðu Türkistan da, Suriye de, Kamboçya’da ve Filistin’de kendi dindaþýna ve kardeþine uygulanan sistematik ve düzenli soykýrýmlara ve zulümlere karþý duyarsýz ve ruhsuz bir hareket tavrý ile hareket ederek korkak ve neme lazýmcý Müslüman halini almýþtýr.

Yüzlerce devletten meydana gelen iki milyar Müslüman, sanki üzerine ölü topraðý serilmiþ, ruhu ve caný kaçmýþ mezar taþlarý hükmüne dönmüþ durumda. Müslüman coðrafyasýnda akan kana ve zulme karþý ölü taklidi yaparak mazlum ve zaif Müslüman kardeþlerinin zulmüne karþý dilsiz, elsiz ve kör olmuþtur.

Müslüman coðrafyasýnda akan kan ve gözyaþýna bütün dünyanýn kör ve saðýr kalmasý ,bunca yapýlan zulümleri görmemesi Ýslam ve islam dinine duyduklarý düþmanlýk ile açýklanabilir. Bunu anlarýz. Ama Türkün Türk’ten baþka dostu yoktur edebiyatý yapanlarýn, halklarýn kardeþliðini savunanlarýn, bütün müminler kardeþtir diyen bir dinin mensuplarýnýn Doðu Türkistan’da, Suriye’de, Myanmar’da ve öteki Ýslam coðrafyasýndaki Müslüman katliamlarýna karþý kahreden sessizliðini neyle açýklanabilir.

ÜMMETÝN BU ÖLÜ SESSÝZLÝÐÝNÝ ANCAK ÞU ÞEKÝLDE AÇIKLAYABÝLÝRÝZ;

Son yüz yýlda halifeliðin kaldýrýlmasý ile iyice baþsýz ve sahipsiz kalan islam ülkelerinin bir kýsmý emperyalist batýlý ülkelerinin sömürüsü olurken, bir kýsmý ise iþgal ve asimile politikalarýna maruz býrakýlarak kendi inancýna ve dinine yabancýlaþtýrýldý.

Kuran ve sünnetten uzaklaþan ümmet cesaretini, merhametini, deðerlerini, insanlýðýný yitirip ümmet þuurundan uzaklaþýp, menfaat þuuru ve bilinci ile hareket ettiði için zulümlere ve katliamlara karþý lakayt ve duyarsýz davranýyor.

En iyi Müslüman ölü Müslümandýr diyen Ýslam düþmanlarý bu politikalarýný iki þekilde yürüterek Müslümanlarý tepkisiz, etkisiz, ümitsiz, ve ne lazýmcý hale getirdiler. Birincisi Müslümanlarýn benliklerini, karakterlerini, þahsiyetlerini, dinlerini ve ahlaklarýný yalancý ve uyutucu ve vehmi gündemler, popüler kültür ve uyutucu hevasatlar ve fantaziler  ile deðiþtirip duyarsýz, ruhsuz, tarafsýz, pýsýrýk ve cesaretsiz Müslüman profili meydana getirerek ölü Müslüman yaptýlar.

Ýkincisi iþgal edip, yönetimi altýnda tuttuklarý veya kukla yönetimler ile hüküm ettikleri Ýslam toplumlarýný sistematik olarak asimile etmeye çalýþarak veya farklý ve sudan ucuz bahaneler ve sebepler ile zindanlara atarak, hapislerde çürüterek veya suçsuz yere katlederek ölü Müslüman yaptýlar.

Ruhumuzu kaçýran, cesaretimizi kýran, ümidimizi katleden, þerefimizi paralayan, dinimizi lakaytlaþtýran ve deðerlerimizi bozan sebepler Kuran ve sünnetin hükümleri karþýsýnda maðlup olmaya mahkûmdur. Yeter ki Kuran ve sünnete yeniden sýmsýký sarýlalým.

Binlerce sene dünyaya nizam vermiþ, medeniyet getirmiþ, topluma ruh ve hayat katmýþ ve adalet getirmiþ Ýslam ümmetine bu ölü sessizliði ve rezilliði yakýþmýyor. Kýzýl ve kafir Çin’in iþgalinde olan Doðu Türkistan da oruç tuttuðu için öldürülen Uygur Türkleri, topraklarý Terör devleti Ýsrail’in iþgalinde zulme maruz kalan Filistinliler, ülkelerinde köleleþtirilip sistematik katliamlara maruz kalan Myanmarlý Müslümanlar, Suriye de öldürülen yüz binlerce mazlum Müslümana sahip çýkýlmadýðý takdirde yarýn yevmi mahþerde ümmeti Muhammed’den vallahi þikâyetçi olacaklardýr.

Cihat ruhu öldürülmüþ, cesareti kýrýlmýþ, ümidini yitirilmiþ, zillete ve korkaklýða itilmiþ bu ümmet farklý coðrafyalarda zulme uðrayan Müslüman kardeþlerinin feryadýna ve acýlarýna sesiz kalarak þanlý atalarýný ve cetlerini utandýrdýðý gibi gelecek nesilleri dahi köleliðe, zillete ve korkaklýða itmektedir. Ýnanýyorsanýz üstünsünüz diyen bir dinin mensuplarý üzerindeki ölü topraðýný üzerinden atmalý. Ölü Müslüman olmamalý. Sefahat, eðlence, lüks, bencillik, þehvet haplarý ile uyutulmuþ Müslüman olmamalý..

Tükürüðü ile boðacaðý milletlere karþý zelil ve rezil bir tutum sergilemek yerine izzetli azametli ve þahametli bir tavýr takýnarak kýyam etmeli ve sesini dünyaya duyurmalý. Gücü yetmediði takdirde seher vaktinde kâfirler ve zalimlerin helaki için beddua etmelidir.

Manevi cihat adýna Müslümanlara zulüm eden ülkelerin ürünlerinin almamalý ve tüketmemeli, kamuoyunda veya sosyal medyada bu zulümleri dünyaya duyurmaya çalýþarak insaflý ve merhametli insanlarý uyandýrmalý. Eylem ve söylemleri ile tepki gösterip tarafýný belirlemelidir.

Müslüman bu zulümlere karþý, eðer korkak, vurdumduymaz, neme lazým, bana ne veya umursamaz bir tavýr ile veya ümitsizlik hali sergileyerek hareket etmeye devam ederse bilsin ahirette bunun hesabý çetin olacaktýr. Zulme sessiz kalmak ile zulme taraftar olmuþ olacaktýr. Zulme taraftar kaldýðý takdirde ‘ZULME ZERRE MÝKTARI BÝLE OLSA TARAFTAR OLMAYIN YOKSA ATEÞ SÝZE DOKUNUR’ ayetin tehdit ettiði cehennem ateþi ona da dokunacaktýr.

Allah bir gün gelir o zulme sessiz kalan Müslüman toplumlara zalim veya kâfirleri musallat ederek zulüm nasýl oluyormuþ, acý gözyaþý nasýl oluyormuþ biraz da siz tadýn der. Bu hakikate tarih þahittir.

Ey Müslüman gaflet, nisyan ve ölü uykusundan Kur’an’ýn sabahý ile uyan.… Bediüzzaman Hazretleri derki;’ Ýman hem nurdur hem kuvvettir. Hakiki Ýmaný elde eden kainata meydan okuyabilir. Bu sýrra mazhar olan senin deden ve atan hakiki iman ile bütün cihana meydan okumuþ, az bir kuvvetle büyük ordularý maðlup edip, binlerce zaferler kazanmýþ, dünyaya huzur ve adalet getirmiþtir.

Çað açýp çað kapayan fatihin torunlarýna nisyan uykusu yakýþmaz. Uyuyan ümmet deðil, kâfire zalime þeytan, münafýk ve zalimlere karþý uyanýk ümmet ol. Yalancý ve uyutucu gündemler ile uyutularak gerçek gündemlerden uzaklaþtýrýldýðýný bil. Kafir  ve zalimler senin ne Türklüðüne ne Araplýðýna düþmanlýk ediyor o senin inancýna dinine düþmanlýk ediyor bil….

Unutma! Bugün sahipsiz ve zayýf Müslüman coðrafyasýnda anarþi, terör, zulüm ,baský ve iþgal estiren zalim ve kafirler güruhu yarýn çizmesini baþýna basmadan ve ýrzýna ,namusuna ve hürriyetine iliþmeden uyan….Vesselam.

 

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA)  

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 966 Defa Okundu
2015-07-06

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır