KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BAþý EZLMEYEN TERöR YýLANý ANARþ EJDERHASý OLDU

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         BAþý EZLMEYEN TERöR YýLANý ANARþ EJDERHASý OLDU

 Baþý Ezilmeyen Terör Yýlaný Anarþi Ejderhasý Oldu

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Muhammed Þamil Kafkasyalý’nýn “Baþý Ezilmeyen Terör Yýlaný Anarþi Ejderhasý Oldu” yazýsý:

Küçük zulümler önüne geçilmezse zamanla büyür baþ edilemez hale gelir. Nice zalimler asiler zorbalar, haksýzlar ve fasýklar baþýboþ serbest býrakýldýðý zaman üzerinden sopa, asayiþ ve korku eli çekildiði zaman baþ edilemez cebbarlara nemrutlara ve firavunlara döner.

Bu hakikate tarih þahittir. Küçük isyan fýrkalarý, eþkýya gruplarý, terör gruplarý ve yýl kesiciler iliþilmediði için büyüyüp devlet, fýrka, grup ve kavimler halini almýþtýr. Nice zalimler zorbalar ses çýkarýlmadýðý için toplumlarýn baþýna bela olup baþlarýna bela ve ateþ olmuþtur.

Müslümanlar kâfirlerin zalimlerin küçük kuvvetleri karþýsýnda zilletle boyun eðdikleri için 200 milyonluk Endonezya on milyonluk Hollanda ya iki yüz sene boyun eðmiþtir. Beþ milyonluk terör devleti Ýsrail 500 milyonluk Ortadoðu ve Afrika Müslümanlarýna boyun eðdirip sindirmiþtir. Ýki milyar Müslüman tükürükleri ile boðacaklarý küçücük ülkelere ses çýkarmaz olmuþlardýr.

Ýki milyar Müslüman kendilerine zulüm eden ve hür türlü katliamý yapan ve yýlan hükmünde olan kâfirlerin ürünlerini mallarýný alarak onlarý maddi olarak destekleyerek o yýlanlarý ejderha yaptýlar. Zalimler kafirler yýlan olmaktan çýkýp ejderha olup baþlarýna ateþler yaðdýrmaya baþladýlar.

Þimdi 80 milyonluk Türkiye yýlan hükmünde olan PKK terörünün baþýný zamanýnda ezmeyip terör baþýný imralýda güvenli bir ortama alarak adeta (sen daðlarda güvende deðildin gel buradan terörü yönet) politikasý güdüldüðü için terör yýlanlarý kendisine bulduðu meþru zeminde zamanla büyüyüp ejderha oldu. Eskiden bir terörist cenazesine sahip çýkýlmayan ülkede terörist cenazeleri PKK lý belediyeler eliyle törenlerle gömülmeye baþlandý. Bir anda bütün güneydoðu PKK lý belediyelere geçti. Terör daðlardan þehre inerek þehirleri kuþatma altýna aldý. Yýlanlar ejderhaya döndü. Baþ edilmeyecek hale geldi.

Bir ülkenin idarecileri yöneticileri büyükleri atalarýnýn sözlerini dininin emirlerini ve þeriatin hükümlerini kendilerine rehber edinmezseler böyle ülkeyi bölünme tehlikesi içerisine ve terörün kucaðýna atarlar. Teröriste, zulme, zalime, haine, hýrsýza, ajana, eli kanlý canilere ve eþkýyaya ses çýkarmayan, hoþgörü gösteren, boyun eðen, merhamet eden koca bir milleti, toplumu, kesimi, devleti ve halkýný ateþe, tehlikeye, huzursuzluða, güvensizliðe ve zulme maruz býrakýr.

Milyonlarýn hakký huzuru ve rahatý ve saadeti ve emniyeti için ferdlerin kiþilerin haklarý feda edilmelidir. Hayrý kesir için þerri kalil kabul edilmelidir. Kangrenli kol kesilmezse eðer bütün vücuda sirayet eder. Zamanýnda kangren olmuþ terör kolunu kesip atmak feda etmek yerine onu tamir etmeye çalýþtýlar. Aksine bütün uzuvlara bulaþtýrdýlar. Hastalýklý bir unsur meydana getirdiler. Bütün þartlar maalesef yýlanlarýn lehine döndü. Bütün güneydoðu ve doðu Anadolu ve büyük ele geçirip milletin baþýna ateþler yaðdýrarak tehditler ile halký sindirdiler.

Ruhunda tahrip zulüm eþkýyalýk kahpelik ve merhametsizlik olduðu için yalancý çözüm süreci tövbelerini çabuk bozup yol kesip týrlarý arabalarý iþ makinelerini yakýp yýkmaya insanlarý öldürmeye baþladýlar. Bölgesel mahkemeler kurarak infazlara ve katliamlara baþladýlar.

Ey bu terörist yýlanlarýný baþýmýza bela edenler baþý zamanýnda ezilmediði için yýlanlar ejderha oldu ve artýk baþ edemiyorsunuz. Eserinizle gurur duyabilirsiniz. Bu ejderhalar her geçen gün çoðalýp þuurlanýp akýllanýp uyanýp gözünü açýyor. Bölgesel tehditler ve saldýrýlar ve zulümler bütün bölgelere yayýlýp her yerde zorbalýk terör ve anarþi olarak karþýmýza çýkarsa þaþýrmayýn. Çünkü bu süreç dýþ iblislerin yardýmýyla devlet kuruncaya kadar devam edecektir. Vesselam.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 874 Defa Okundu
2015-07-24

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır