KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KALDýRýM VE YOL ÝþGALLER NEREYE KADAR…

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         KALDýRýM VE YOL ÝþGALLER NEREYE KADAR…

 Kaldýrým ve Yol Ýþgalleri Nereye Kadar…

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Muhammed Þamil Kafkasyalý’nýn, “Kaldýrým ve Yol Ýþgalleri Nereye Kadar…” yazýsý:

Ýnþaatlar Kars’ýn yollarýný darmadaðýn edip kaldýrýmlarý parça parça ettikleri yetmezmiþ gibi birde son dönemlerde esnaflar kaldýrýmlarý ve yollarý iþgal etmeye baþladý.

Esnaflarýn yayalarýn yürüme alanlarý olan kaldýrýmlarý iþgal ettikleri yetmezmiþ gibi birde yollarý kapatmaya baþladýlar.

Kars’ta arabalarýn yoðunluðu ve park sorunu olmasý yetmezmiþ gibi esnaflarda yollarý iþgal ederek daraltmaya baþladý. Adeta kaldýrýmlar Çanakkale geçilmez dedirten cinsten kesilmiþ durumda.

Bir iþ için çarþýya çýkýyoruz ama arabayý koyacak yer bulamýyoruz. Esnaflar yollara barikatlar kurmuþ. Dükkânlarýnýn önündeki kaldýrýmlarý kapattýklarý yetmezmiþ gibi birde yollara park yasaktýr levhalarý koyarak o yallarý parsellemiþler.

Kaldýrýmlar yayalar için olmaktan çýkýp esnaflar için olmuþ. Ýnsanlar ailesi ile alýþ-veriþe çýktýðý zaman bu kaldýrýmlardan geçerken ak ile karayý seçiyor. Kaldýrýmdan deðil sanki barikat engelinden geçiyor.

Kaldýrýmlar umumun yol hakký ve hukukudur. Bu yollarýn ahbap çavuþ iliþkisi sebebiyle halka kapatýlýp ticari kuruluþun emrine verilmesi hakkýný hukukunu gasp etmektir.

Hak hukuk bilmeyen bir toplumda hakkýný hukukunu aramayan bir toplum olduðumuz için sýkýntýlar çekiyoruz. Yolumuzun üzerindeki istikametimiz ve güzergâhýmýz iþgal ediliyor ve bizler mecbur baþka caddelerden geçmek zorunda kalýyoruz.

Kars’ta merkezi caddelere ve sokaklara bakýyorum. Þehrin yollarý zaten daracýk.  Þehirde araba çok. Park sorunu var. Kaldýrýmlarda iþgal edilmiþ yollarda. Üstüne üstlük her kurum kuruluþ esnaf dükkânýn önündeki yolu kapatmýþ insanlar park yapamýyor.

Sokak ve caddelerdeki kaldýrýmlar çay evleri cafeler satýcýlar ve esnaf tarafýndan iþgal edilerek hatta kaldýrýmlar yetmezmiþ gibi yollar iþgal edilerek insanlarýn hukuklarý çiðneniyor ve buna yetkililer ses çýkarmýyor ise bunun adýna ne denir.

Yetkililer ve yöneticiler umumun menfaati söz konusu olduðu yerde þahýslarýn menfaatini bir kenara býrakmak zorundadýr. Halkýna eza verecek onlarýn haklarýný gasp edecek bütün olumsuzluklarý izale etmek mecburiyetindedir. Hak ve hukuk gözetmeyen ticari kuruluþlara ses çýkarmayan ve boyun eðen veya ahbap çavuþ iliþkisi içerisine girenler halkýn hakkýný bu kesimlere gasp ettiriyorlar.

Hiç kimse seçimleri üç tane esnafýn oyu ile kazanmaz. Büyük bir toplumun menfaatini küçük bir azýnlýðýn menfaatine tercih eden veya azýnlýðýn yaptýklarý zulümlere ve gasplara ses çýkarmayanlara dersini halk sandýkta vermiþtir.

Kars gibi mahrumiyetleri çok, imkânlarý az, yaþam sahalarýnýn kýsýtlý olduðu bir þehirde çekilen sýkýntýlara yenilerini eklemek bu insanlara zulümdür. Her taraftan kuþatýlan hayatýmýzý iyice kuþatma altýna aldýracak hak ihlallerine birileri dur demelidir.

Yetkililerce bu ihlal ve hak gaspýna dur denilmemesi ya ahbap çavuþ iliþkisi sebebiyle veya acizlik ve muktedir olmamaktan dolayýdýr. Ahbap çavuþ iliþkisi muhataplarýna þaibe, þüphe, zulüm ve nefret getireceði gibi acizlik ise zillet ve boyun eðmektir. Ýkisi de insanýn nefret ettiði hasletlerdir. Bu nefretlerin tezahür edip yansýdýðý yer her zaman sandýk olmuþtur. Vesselam.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 874 Defa Okundu
2015-08-03

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır