KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BELEDYE BAþKANýNDAN ON BEþ KüçüK RCA!

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         BELEDYE BAþKANýNDAN ON BEþ KüçüK RCA!

 Belediye Baþkanýndan On Beþ Küçük Rica!

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Muhammed Þamil Kafkasyalý’nýn, “Belediye Baþkanýndan On Beþ Küçük Rica!” yazýsý:

Sayýn Belediye Baþkanýmýz, Amme hizmetini yüklenmek ve üzerine almak ateþten gömlek giymek gibidir. Hz Ali Efendimiz o mükemmel züht ve takvasýna raðmen halkýn hakkýný hukukunu gözetmemekten ve vazifesini hakkýyla yerine getirmemekten dolayý daima korkar ve titrermiþ. Bu vazifeden sizlere Allah Nusret ve muvaffakiyet versin.

Peygamber efendimiz milletin efendisi milletine hizmet edindir diyerek yöneticiyi adil ve hakkaniyetli davrandýðý zaman milletin efendisi ilan etmiþtir. Bu müjdeye nail olmak her yöneticinin elindedir.

Her belediye kendi imkânlarý doðrultusunda bir þeyler yapmaya çalýþýr. Þehri daha medeni modern ve yaþanýlýr bir hale getirmeye çalýþýr ve halkýna bir hayat sunmaya gayret eder.

Bir belediyenin imkânlarý dâhilinde yapacaklarý iþler olduðu gibi imkânlarý olup da yapamadýðý iþlerde vardýr. Bu yapýlamayan iþleri ya kalifiyeli elamaný olmadýðý için yapamaz veya çalýþanýna söz geçiremediði yaptýramaz ya da sorumluluk taþýmadýðý için yapmaz.

Tamam, bir sorunlar yumaðý içinde olan þehrimizde yerel yönetim olarak her þeyi yapmaya gücümüz yetmeyebilir. Ama aþaðýda sýralayacaðým küçük sorunlarý da mý yapmaya gücü yoktur.

Gazeteci var olan üzerinden konuþur ve toplumda iþlerin takipçisi ve gözetimcisi kimliðiyle objektif bir bakýþ açýsýyla olaylarý analiz eder ve çözümüne katký saðlayacak önerilerde bulunur. Bizimde gözlem ve yaptýklarýmýz bundan ibarettir.

Sayýn baþkaným imkânlarýnýz dâhilinde olduðu için þu on beþ sorunun çözümünü rica ediyoruz.

1-Kent ormanýna daha fazla kamelya yapýlmasý ve bozuk yolunun düzeltilmesini istiyoruz.

2-Þehir içinde üç beþ tane düzgün asfaltlý yol var. Bunlarýn bazý yerleri kesildiði için çukurlar oluþmuþ. Bazý yollarda küçük küçük çukurlar var. Ýki durumda kazalara davetiye çýkarýyor. Arabalarý mahvediyor. Belediye bunlarý kapatmaktan aciz mi veya imkaný mý yok.

3-Yeni yapýlan millet bahçesinde ki piknik alanlarý için tuvaletler yetersiz ve yüzlerce insanýn gelip saatlerce kaldýðý burada mescit yok. Buraya acil mescit istiyoruz. Bu talebi size iletmiþtim.

4-Ýnþaatlar yollarý ve kaldýrýmlarý iþgal etmiþ durumda. Öyle yol var üç aydýr kapalý. Defalarca zabýtaya þikâyet etmemize raðmen zorba inþaatçýlar açmadý. Gideceðimiz yere km dolanýp gidiyoruz.

5-Esnaf kaldýrýmý ve yollarý iþgal etmiþ durumda. Park sorunu olan þehrimizde birde esnaf yollarý parka kapatmýþ. Sürücüler maðdur oluyor.

6-Birçok mahalleye onlarca senedir belediyece girilmediði için o mahallerin yollarý içler acýsý. Hiç olmazsa çukurlar doldurulsun.

7-Ýnþaatlarca veya su sorunu için bozulan yollar öyle býrakýlýyor ve kapatýlmýyor. Arabalar çukurlardan kaçayým derken kazaya sebep oluyor. Kontrol ve denetim olsa bunlar olmaz.

8-Çöpler zamanýnda alýnmadýðý zaman çevreye kötü kokular yayýyor ve saðlýðý olumsuz etkiliyor.

9-Suyu yirmi dört saat akmayan mahalleler var. Su sorunu büyük deðil küçük bir sorundur. Çünkü 15 milyon Ýstanbullu 24 saat su kullanýyor. Küçücük karsta sular 24 saat gelmiyor. Bu soruna büyük diyemiyorum.

10-Et fiyatlarý almýþ baþýný gidiyor. Her kes kendi etini temin ediyor. Sýký bir denetim yok. Maalesef ahbap çavuþ iliþkisi hükmediyor.

11-Þehir içinden geçen kanallarý islah gedilmemesi saðlýðý kötü ve olumsuz yönde etkiliyor. Modern þehirciliðe yakýþmýyor.

12-Yýkýlan stadyum alaný için yeni bir stadyum yerine sosyal yaþam alanlarý yapýlmasý halkýn arzudur. Buraya alýþveriþ merkezi yapýlmasýn. Kars ýn alýþveriþ merkezine ihtiyacý yok. Ýþsizlik ve yokluðun olduðu yerde tüketim çýlgýnlýðý borç, zillet ve sömürüye toplumu sürükler.

13-Cadde ve sokaklardaki birçok kaldýrým taþlarý bozulup yerinden söküldüðü için yaðmur yaðdýðý zaman kaldýrýmda yürüyenlerin üst ve baþýný çamur ediyor.

14-Mezbahanelerde denetim eksikliði yüzünden ölmüþ veya hastalýklý hayvanlar kesiliyor. Ve bu kesilenler maalesef halka yediriliyor. Bu duruma geçen gün þahit oldum.

15-Ülkemizin en büyük sorunu olan denetim zafiyeti, ihmallere suiistimallere, kazalara, zehirlenmelere, aldatmalara, halkýn saðlýðýný hiçe saymalara, ölümlere ve zulümlere ve hak gaspýna sebep olmaktadýr. Bu sorun maalesef yerel yönetimlerde de mevcut. Bu zafiyetin giderilmesi ve sýký denetimler ile halkýn saðlý hukuku ve güvenliði saðlanmalýdýr. Hiç kimseye hatasý, yanlýþý, kusuru, ihmali ve kasýtlý davranýþlarý yüzünden müsamaha gösterilmemelidir.

Ýnþallah baþkaným bu küçük on beþ sorun tarafýnýzdan ve ekipleriniz tarafýndan çözülür. Ve hayýrlý sonuçlarý kamuoyu ile paylaþýrsýnýz.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 6443 Defa Okundu
2015-08-03

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır